Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The Change of Antituberculosis Drug Resistance Rate in Edirne Region in 1996 and 2006 [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2010; 12(3): 129-133

The Change of Antituberculosis Drug Resistance Rate in Edirne Region in 1996 and 2006

Gökhan Perincek1, Erhan Tabakoğlu2, Metin Otkun3, Levent Özdemir4
1Department Of Chest Disease, Hakkari State Hospital, Hakkari, Turkey
2Trakya University, Faculty Of Medicine, Department Of Chest Diseases, Edirne, Turkey
3Department Of Clinical Microbiology And Infectious Diseases, Onsekiz Mart University, Faculty Of Medicine, Canakkale, Turkey.
4Department Of Chest Disease, Dortyol State Hospital, Hatay, Turkey

Objective: To establish the change in the ratio of the antituberculosis drug resistance in Edirne region between 1996-2006.
Materials and Methods: The patients, who were detected with Mycobacterium tuberculosis proliferation in the cultures, were enrolled to the study between 1996-2006. The patients, who were diagnosed with isoniazid, rifampicin, ethambutol, streptomycin and multi-drug resistance were selected and their data of was uploaded to SPSS software in order to perform statistical analysis.
Results: We found the Mycobacterium tuberculosis proliferation of cultures in 70 patients in 1996, where 21 patients had isoniazid, 8 patients had rifampicin, 7 patients had ethambutol, 27 patients had streptomycin, and 5 patients had multi-durg resistance. In 2006, Mycobacterium tuberculosis proliferation was established in 47 patients. Of these, 11 patients had isoniazid, 8 had rifampicin, one patient had ethambutol, 2 patients had streptomycin and 3 patients had multi-durg resistance. We compared the changes in the resistance figures and found a decrease of drug resistance as follows: in isoniazid, from 21 patients (30%) to 11 patients (23.4%); in rifampicin, from 8 patients (11%) to 4 patients (8.5%); in ethambutol, from 7 patients (13%) to one patient (2.1%); in streptomycin, from 27 patients (39%) to 2 patients (4.3%); in multi- drug, from 5 patients (7%) to 3 patients (6.4%).
Conclusion: Although statistically significant decrease of drug resistance was not found in isoniazid, rifampicin, ethambutol and multi-drug, a significant drug resistance was estabished in streptomycin in Edirne region during the 10 years period.

Keywords: antituberculosis drugs resistance, Mycobacterium tuberculosis complex


Edirne İlinde 1996-2006 Yılları Arası Antitüberküloz İlaç Direnç Oranlarındaki Değişim

Gökhan Perincek1, Erhan Tabakoğlu2, Metin Otkun3, Levent Özdemir4
1Hakkari Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Hakkari
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ad, Edirne
3Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Ad, Çanakkale
4Dörtyol Devlet Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, Hatay

Amaç: İlimizde 1996 ve 2006 yılları arasında antitüberküloz ilaç direnç oranındaki değişimi saptamak.
Gereç ve yöntem: Çalışmaya, 1996 ve 2006 yıllarında Mycobacterium tuberculosis üremesi saptanan hastalar alındı. İzoniazid, rifampisin, etambutol, streptomisin ve çoklu ilaç direnci saptanan hastaların bilgileri, SPSS 15 veri tabanına yüklendi ve istatistiksel inceleme yapıldı.
Bulgular: Yapmış olduğumuz çalışmada; 1996 yılında 70 hastada Mycobacterium tuberculosis üremesi saptandı. Bunlardan 21’inde izoniazid, 8’inde rifampisin, 7’sinde etambutol, 27’sinde streptomisin ve 5’inde çok ilaca direnç saptandı. 2006 yılında ise; 47 hastada Mycobacterium tuberculosis üremesi saptandı. Hastaların
11’inde izoniazid, 4’ünde rifampisin, 1’inde etambutol, 2’sinde streptomisin ve 3’ünde çok ilaca direnç saptandı. Dirençli değişimi karşılaştırıldığında; izoniazid dirençli hasta sayısının 21’den 11’e (%30’dan %23.4’e), rifampisin dirençli hasta sayısının 8’den
4’e (%11’den %8.5’e), etambutol dirençli hasta sayısının 7’den 1’e (%13’ten %2.1’e), streptomisin dirençli hasta sayısının 27’den 2’ye (%39’dan %4.3’e) ve çok ilaca dirençli hasta sayısının da 5’ten 3’e (%7’den %6.4’e) gerilediği saptandı.
Sonuç: İlimizde on yıllık süre zarfında antitüberküloz ilaç direncinde; izoniazid, rifampisin, etambutol ve çok ilaca direnç de ista- tistiksel olarak anlamlı bir düşüş olmazken, streptomisin direncindeki düşüş istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.05).

Anahtar Kelimeler: antitüberküloz ilaç direnci, Mycobacterium tuberculosis kompleks


Gökhan Perincek, Erhan Tabakoğlu, Metin Otkun, Levent Özdemir. The Change of Antituberculosis Drug Resistance Rate in Edirne Region in 1996 and 2006. Eurasian J Pulmonol. 2010; 12(3): 129-133

Corresponding Author: Gökhan Perincek, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale