Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Attitudes of medical students towards smoking [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2004; 6(1): 30-35

Attitudes of medical students towards smoking

Çetin YILDIRIM1, Pınar ÇELİK1, Ayşın ŞAKAR1, Gönül DİNÇ2
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, MANİSA
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, MANİSA

178 students of the Medical Faculy of Celal Bayar University filled in a questionnaire investigating their attitudes towards smoking, smoking-related diseases and tobacco control programs. The mean age of 80 male (44.9%) and 98 female (55.1%) students was 20.38±1.72 years. 32 of them (18%) were smoking regularly while 17 of them (9.6%) were occasional-smokers. The smoking prevalence was higher in males (male: 35%; female 21.4%; p=0.04). The age they began smoking was 15.37±1.61 years. The difference among classes was not significant (p=0.2). Among smoking-related diseases, lung cancer (99.4%), laryngeal carcinoma (98.8%), cardiovascular diseases (97.2), oral cavity carcinoma (93.2%) were the ones which the students were mostly aware of. Sudden infant death syndrome (85%) and bladder carcinoma (65.1%) were less known to be related to smoking. This awareness of disease-causing effect of smoking was better in the forth, fifth and sixth classes than in the first three classes. The opinions of the smokers and nonsmokers about legal precaution were significantly different in some aspects. It is concluded that medical students with high smoking prevelance should be educated more intensively about tobacco.

Keywords: medical students, smoking, smoking-related diseases


Tıp fakültesi öğrencilerinin sigaraya karfiı tutumları

Çetin YILDIRIM1, Pınar ÇELİK1, Ayşın ŞAKAR1, Gönül DİNÇ2
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, MANİSA
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, MANİSA

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim görmekte olan 178 öğrenciye anket verilerek sigaraya karşı tutumları, sigara ile ilişkili hastalıklar ve sigara içiminin kontrolü konusundaki düşünceleri ile ilgili görüşleri alındı. 80'i (%44.9) erkek olan öğrencilerin yaş ortalaması 20.38±1.72 yıl idi. Öğrencilerin 32'si (%18) hergün, 17'si (%9.6) bazen sigara içiyordu. Sigara içme yaygınlığı erkek öğrencilerde kız öğrencilerden belirgin olarak yüksek saptandı (erkek: %35, kız: %21.4) (p=0.04). Sigaraya başlama yaş ortalaması 15.37±1.61 yıl idi. Sigara içmeye başlamadaki en önemli etmenler merak ve özenti idi. Sınışar arasında sigara içme alışkanlığı açısından anlamlı farklılık saptanmadı (p=0.2). Sigarayla ilişkili hastalıklar olarak akciğer kanseri (%99.4), larenks kanseri (%98.8), kalp-damar hastalıkları (%97.2), oral kavite kanserleri (%93.2) sigaranın neden olduğu en sık patolojiler olarak belirtilirken yeni doğan bebek ölümleri (%85) ve mesane kanseri (%65.1) oluşturma etkisinin daha az bilindiği saptandı. Sigarayla ilişkili hastalıklara ait bilgi düzeyleri klinik öncesi sınışara (1,2,3) göre klinik sınışarda (4,5,6) daha yüksek olup mesane, oral kavite kanserleri ve kronik bronşit gibi hastalıklarda bu yükselme anlamlı düzeydeydi. Sigara ile ilgili yasa ve yasal önlemler konusunda sigara içen ve içmeyen öğrenciler karşılaştırıldığında bazı önlemler konusunda anlamlı düzeylere ulaşan görüş farklılıkları olduğu gözlendi. Sonuç olarak sigara içme oranının yüksek olduğu tıp fakültesi öğrencilerinin sigara konusunda daha fazla bilinçlendirilmesi gerektiği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Sigara, sigarayla iliflkili hastalıklar, tıp fakültesi öğrencileri


Çetin YILDIRIM, Pınar ÇELİK, Ayşın ŞAKAR, Gönül DİNÇ. Attitudes of medical students towards smoking. Eurasian J Pulmonol. 2004; 6(1): 30-35


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale