Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Clinical features and diagnostic methods of sarcoidosis according to stages: an evaluation of 55 cases [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2008; 10(2): 89-96

Clinical features and diagnostic methods of sarcoidosis according to stages: an evaluation of 55 cases

Nazan Şen, Hilal Ermiş, Meltem Karataşlı
Baskent University Faculty Of Medicine, Department Of Chest Diseases, Adana, Turkey

In order to determine the clinical and laboratory characteristics, the extrapulmonary involvement and the association between the radiological stages and these parameters in sarcoidosis patients of our geographic area, 55 patients (42 female, 13 male; mean age 49.16±11.48) were retrospectively evaluated. The mean age was significantly higher in female (52.14±10.44) than male (39.54±9.44) (p<0.001). In radiological staging, 21 (38.2%) patients were in stage 1, 29 (52.7%) in stage 2 and five (9.1%) in stage 3. Skin lesions (34.5%) (erythema nodosum, 20%), palpable lymphadenopathy (14.5%), splenomegaly (9.1%), hypercalcemia (15.5%), hepatomegaly (7.3%), hepatosplenomegaly and uveitis (5.8%), nephrolithiasis (3.6%), parotid gland hyperplasia and scar sarcoidoisis (1.8%) were seen in our patients. Serum level of angiotensin converting enzyme (ACE) was high in 23 (59.4%) of 38 and tuberculine skin test (TST) was negative in 36 (76.6%) of 47 patients. Lymphocyte percentage in bronchoalveolar lavage fluid (BAL) was equal to or more than 28% in 18 (72%) of 25 patients; CD4/CD8 ratio was above 3.5 in 15 (62.5%) of 24 cases. Diagnosis was confirmed with histopathologically in 42 patients, and with clinical and radiological findings in 13 patients. No significant correlation was found between the radiological staging and seum ACE level, TDT, BAL lymphocyte ratio and CD4/CD8 ratio (p>0.05). Forced expiratory volume in the first second (FEV1), forced vital capacity (FVC), the ratio of FEV1/FVC, total lung capacity (TLC) and carbonmonoxide diffusion capacity (DLCO) were found to decrease with increasing stage. There was a significant negative correlation between radiographic staging and FEV1, FVC and TLC (the values were p: 0.003, r: -0.426; p: 0.018, r: -0.340; p: 0.004, r: -0.444, respectively).

Keywords: sarcoidosis, clinical features, laboratory parameters, radiology, diagnostic methods


Sarkoidozda evrelere göre klinik özellikler ve tanı yöntemleri: 55 olgunun değerlendirilmesi

Nazan Şen, Hilal Ermiş, Meltem Karataşlı
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana, Türkiye

Bölgemizde sarkoidozun klinik ve laboratuvar özelliklerini, radyolojik evre ile bu parametreler arasındaki ilişkilerini incelemek ve akciğer dışı organ tutulumlarını saptamak amacıyla sarkoidoz tanısı konulan 55 olgu (42 kadın, 13 erkek, yaş ortalaması 49.16±11.48) geriye dönük olarak incelendi. Ortalama yaş kadınlarda (52.14±10.44) erkeklerden (39.54±9.44) anlamlı olarak yüksekti (p<0.001). Radyolojik olarak olguların 21’i (%38.2) evre 1, 29’u (%52.7) evre 2, 5’i (%9.1) evre 3 olarak değerlendirildi. Olgularımızda cilt lezyonları %34.5 (eritema nodosum %20), palpe edilebilen lenfadenopati %14.5, splenomegali %9.1, hiperkalsemi %15.5, hepatomegali %7.3, hepatosplenomegali ve üveit %5.8, nefrolitiyazis % 3.6, parotis bezi büyümesi ve skar sarkoidozu %1.8 oranında saptandı. Serum anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) düzeyi 38 olgunun 23’ünde (%59.4) yüksek bulundu. Tüberkülin deri testi (TDT) 47 olgunun 36’sında (%76.6) negatifti. Bronkoalveoler lavajda (BAL) lenfosit oranı 25 olgunun 18’inde (%72) %28 ve üzerinde saptandı. CD4/CD8 oranı 24 olgunun 15’inde (%62.5) 3.5’in üzerindeydi. Tanı 42 hastada histopatolojik olarak, 13 olguda klinik ve radyolojik bulgular ile konuldu. Radyolojik evre ile serum ACE düzeyi, TDT, BAL lenfosit yüzdesi, CD4/CD8 oranı arasında ilişki saptanmadı (p>0.05). Evre ilerledikçe solunum fonksiyon test (SFT) parametrelerinden 1. saniye zorlu ekspiratuar hacim (FEV1), zorlu vital kapasite (FVC), FEV1/FVC oranı, total akciğer kapasitesi (TLC) ve karbon monoksit difüzyon kapasitesi (DLCO) değerlerinde düşme izlendi. Radyolojik evre ile FEV1, FVC ve TLC arasında istatistiksel olarak anlamlı negatif korelasyon (değerler sırasıyla p: 0.003, r: -0.426; p: 0.018, r: -0.340; p: 0.004, r: -0.444) saptandı.

Anahtar Kelimeler: sarkoidoz, klinik bulgular, laboratuvar parametreler, radyoloji, tanı yöntemleri


Nazan Şen, Hilal Ermiş, Meltem Karataşlı. Clinical features and diagnostic methods of sarcoidosis according to stages: an evaluation of 55 cases. Eurasian J Pulmonol. 2008; 10(2): 89-96

Corresponding Author: Nazan Şen, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale