Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Bronchiolitis obliterans with organizing pneumonia [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2000; 2(1): 27-30

Bronchiolitis obliterans with organizing pneumonia

Emel HANCI1, Osman N. HATİPOĞLU1, Celal KARLIKAYA1, Erhan TABAKOĞLU1, Selçuk BİLGİ2, Tuncay ÇAĞLAR1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Edirne

Bronchiolitis obliterans with organizing pneumonia (BOOP) is a histopathologic entity that has been described in association with numerous clinical conditions. We present a 48 years old man patient diagnosed of idiopatic BOOP, who was suffering from coughing, dyspnea, and swelling and pain in hand joints. Chest X-ray showed bilateral alveolar and interstitial infiltrates at the lung bases and high resolution computed tomography disclosed the ground glass and honeycombing appearences. Bronchoalveolar lavage analysis showed an alveolar macrophage rate of 46%, a lymphocyte rate of 34%, a neutrophil rate of 17% and an eosinophil rate of 3 %. Transbronchial biopsy was not diagnostic and its result was compatible with nonspecific fibrosis. The diagnosis of BOOP was established by mini-thoracotomy. We reported the case with several aspects because of its rarity

Keywords: bronchiolitis obliterans with organizing pneumonia, thoracotomy, transbronchial biopsy


Bronşiolitis obliterans organize pnömoni: Olgu sunumu

Emel HANCI1, Osman N. HATİPOĞLU1, Celal KARLIKAYA1, Erhan TABAKOĞLU1, Selçuk BİLGİ2, Tuncay ÇAĞLAR1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Edirne

Bronşiolitis obliterans organize pnömoni (BOOP) çok sayıda klinik durumla ilişkili histopatolojik bir tablodur. Öksürük, dispne ve el eklemlerinde şişlik ve ağrı yakınmaları olan, idiopatik BOOP tanısı koyduğumuz 48 yaşındaki bir erkek hastayı sunuyoruz. Akciğer grafisinde bilateral alt zonlarda interstisyel ve alveoler opasiteler, yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografide buzlu cam ve balpeteği görünümü saptanmıştır. Bronkoalveoler lavaj incelemesinde alveoler makrofaj oranı %46, lenfosit oranı %34, nötrofil oranı %17 ve eozinofil oranı %3 olarak bulunmuştur. Transbronşial biopsi tanısal olmayıp nonspesifik fibrozis ile uyumluydu. BOOP tanısı mini-torakotomi ile konmuştur. Olguyu nadir görülmesi nedeniyle çeşitli yönleri ile sunduk.

Anahtar Kelimeler: bronşiolitis obliterans organize pnömoni, torakotomi, transbronşial biopsi


Emel HANCI, Osman N. HATİPOĞLU, Celal KARLIKAYA, Erhan TABAKOĞLU, Selçuk BİLGİ, Tuncay ÇAĞLAR. Bronchiolitis obliterans with organizing pneumonia. Eurasian J Pulmonol. 2000; 2(1): 27-30


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale