Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
A Survey of the Opinions of Health Care Personnel Working in a Teaching Hospital on Organ Donation and Transplantation [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2012; 14(2): 84-92 | DOI: 10.5505/solunum.2012.05902  

A Survey of the Opinions of Health Care Personnel Working in a Teaching Hospital on Organ Donation and Transplantation

Merve Tarhan, Levent Dalar, Hüseyin Yıldırımoğlu, Adnan Sayar, Sedat Altın
Yedikule Teaching And Research Hospital For Chest Diseases And Thoracic Surgery

Objective: This study was planned to define opinions and attitudes of the staff working in a tertiary health institute for organ transplantation and donation.
Materials and Methods: A questionnaire form including a total of 27 closed and open-ended questions was distributed to 256 of the 519 health care personnel staff who were reached and asked to fill the form completely. Results: Of the 256 health personnel who answered the questionnaire, 20.7% (n=53) were physicians, 34.8% (n=89) nurses, 3.1% (n=8) administrative personnel, 10.5% (n=27) personnel, 13.7% (n=35) technicians and 17.2% (n=44) medical secretaries. The attitudes on organ donation and transplantation improved with rising educational level (p<0,001). The attitudes with respect to organ donation were clearly positive and the educational levels were higher among the physicians and the nurses and both statistically different than those of the other personnel (p< 0.05). The difference between the organ donation status of different professions was also significant (p< 0.001). When examined, the answers given to the question, “Would you make an attempt for organ donation in case of brain death of one of your relatives?" resulted in: 50.8% (n=130) as ‘yes’ and 49.2% (n=126) as ‘no’. Despite having relatives waiting for organs, %6.3 (n=8) of the participants were not willing to donate organs of their relatives in the case of brain death. Student-t and One-way Anova tests were used for the statistical analysis of the outcomes. The differences among the groups was determined by post hoc analysis.
Conclusion: Despite the increasing need for organs to be transplanted today, health care staff do not have a complete and accurate knowledge of organs transplantion, and their preparedness for organ donation is not satisfactory. The only way to reach the desired target in organ transplantation is to increase the number of organ donations. For the solution of this problem society must acquire sufficient knowledge and the awareness should be increased through the education.

Keywords: Attitude, health care worker, lung transplantation, organ donation, transplantation


Bir Eğitim Hastanesinde Çalışan Sağlık Personelinin Organ Nakli ve Bağışıyla İlgili Görüşleri

Merve Tarhan, Levent Dalar, Hüseyin Yıldırımoğlu, Adnan Sayar, Sedat Altın
Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Bu çalışmada, bir üçüncü basamak sağlık kuruluşunda çalışan personelin organ nakli ve bağışıyla ilgili görüş ve tutumlarının belirlenmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Çalışan 519 sağlık personelinden ulaşılabilen ve formu eksiksiz dolduran 256’sına, görüşlerini ortaya çıkarma amacıyla, 5’i sosyodemografik özelliklere, 14’ü organ nakli ve bağışına ilişkin görüşlere, 6’sı hastanede açılacak olan nakil merkezi konusundaki görüşlere yönelik, kapalı ve açık uçlu sorulardan oluşan 27 soruluk anket formu uygulandı. Sonuçların istatistiksel analizi için student-t test, ki-kare testi kullanıldı. Gruplar arasındaki farklar Anova ve post hoc analiziyle belirlendi. Sonuçlar: Ankete yanıt veren 256 sağlık personelinin %20,7’si (n=53) doktor, %34,8’i (n=89) hemşire, %3,1’i (n=8) idari personel, %10,5’i (n=27) personel, %13,7’si (n=35) tekniker, %17,2’si (n=44) tıbbi sekreterdi. Organ/doku bağışı ve nakli konusundaki tutumlar ile eğitim düzeyleri arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,05). Sağlık personelinin organ bağışlama durumları ile meslekler arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,001). “Bir yakınınızın beyin ölümü halinde organlarının bağışlanması konusunda girişimde bulunur musunuz?’’ sorusuna verdikleri yanıtlar incelendiğinde, %50,8’inin (n=130) evet, %49,2’sinin (n=126) hayır yanıtını verdikleri görüldü. Yüzde 6,3’ünün (n=8), organ bekleyen yakını olmasına rağmen yakınlarının beyin ölümü halinde organlarını bağışlamayacakları saptandı.
Yorum: Nakledilecek organa gereksinimin arttığı günümüzde, sağlık çalışanları başta olmak üzere toplumun birçok kesiminin nakli gerçekleştirilen organlar hakkında tam ve doğru bilgi birikimine sahip olmadığı ve organ bağışında bulunma oranlarının yetersiz kaldığı görülmektedir. Organ naklinde istenilen hedefe ulaşmanın tek yolu organ bağış sayısını artırmaktır. Bu sorunun çözümü için tüm toplumun yeterli bilgi ve farkındalığa sahip olması gerekmektedir ve hedef eğitim, bilinçlendirme ve bilgilendirme ile farkındalığın artırılmasıdır.

Anahtar Kelimeler: Akciğer nakli, organ bağışı, sağlık çalışanı, tutum, transplantasyon


Merve Tarhan, Levent Dalar, Hüseyin Yıldırımoğlu, Adnan Sayar, Sedat Altın. A Survey of the Opinions of Health Care Personnel Working in a Teaching Hospital on Organ Donation and Transplantation. Eurasian J Pulmonol. 2012; 14(2): 84-92

Corresponding Author: Levent Dalar, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale