Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The Asthma and Allergic Symptom Prevalance in 20-44 Age Group in Rural Area of Şanlıurfa [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2010; 12(3): 134-138

The Asthma and Allergic Symptom Prevalance in 20-44 Age Group in Rural Area of Şanlıurfa

Elif Köse1, Özlem Yazıcıoğlu Moçin2
1Department Of Chest Diseases, Medical Faculty Of Harran University, Sanlıurfa
2Sureyyapasa Chest Diseases And Thoracic Surgery Training Hospital, Istanbul

Objective: The aim of this study was to determine the prevalence of asthma and allergic symptoms of a rural area in Sanlıurfa, to evaluate the data obtained and to review the prevalences reported from different parts of our country.
Method: 185 home visits were made, 370 cases were interviewed by face to face technique. 20 questions concerning sociodemographic features, obtained from European Community Respiratory Health Survey inquiry, were asked.
Results: 279(75.4%) were female, 91(24.6%) were male and mean age value was 29.8±7.7 years. The prevelance of current asthma, cumulative asthma and asthma-like symptoms were 1.62%, 2.7%, 11.08%, respectively. The frequencies of allergic rhinitis, allergic dermatitis and familial atopy were 17.3%, 7.3% and 17.02%,respectively. Wheezing with breathlessness, wheezing in the absence of upper respiratory tract infection, waking up with shortness of breath and waking up with cough were detected in 11.9, 8.9, 11.9 and 18.9% the study population respectively. There was no significant relation between the prevalence of asthma like symptoms and gender, age, education, familial history of asthma and in-house conditions (p>0.05). Asthma-like symptoms were more frequent among the passive-smokers (p=0.006).37(11.9%) cases referred to hospital with dyspnea and wheezing symptoms within last year and 10(2.7%) cases were examined by a chest specialist. 23(6.2%) cases declared to have a mean of 5.2±3.3 days loss of work due to symptoms.
Conclusion: In this study, the reported prevelance of asthma in a rural area Sanlıurfa was found to be similar to the prevelance of asthma in our country and it was decided that asthma was one of the diseases causing loss of working days in the society.

Keywords: asthma-like symptoms, asthma prevalance, Şanlıurfa, wheezing


Şanlıurfa Kırsalı 20-44 Yaş Arası Erişkinlerde Astım ve Alerjik Semptom Prevalansı

Elif Köse1, Özlem Yazıcıoğlu Moçin2
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ad, Şanlıurfa
2Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Amaç: Bu çalışmanın amacı Şanlıurfa’nın kırsal bir bölgesinde astım ve alerjik semptomların prevalansını saptamak, elde edilen verileri değerlendirmek ve Türkiye’nin değişik bölgelerinden bildirilen prevalans sonuçlarını gözden geçirmektir.
Gereç ve yöntem: 185 ev ziyareti yapılmış, toplam 370 kişiye yüz yüze görüşme tekniği ile sosyodemografik özelliklerini inceleyen ve Europen Community Respiratory Health Survey (ECRHS) anketinden oluşan toplam 20 soru sorulmuştur.
Bulgular: Katılanların 279’u (%75.4) kadın 91’i (%24.6) erkek ve yaş ortalaması 29.84±7.78 idi. Şimdiki astım, kümülatif astım ve astım benzeri semptom prevalansı sırasıyla %1.62, %2.7, %11.08, alerjik rinit, alerjik dermatit ve ailesel atopi sıklığıysa sırasıyla %17.3, %7.3, %17.02 olarak saptandı. Çalışma popülasyonunda nefes darlığıyla birlikte olan hırıltılı solunum sıklığı %11.9, üst solunum yolu infeksiyonu olmaksızın hırıltılı solunum sıklığı %8.9, nefes darlığıyla uykudan uyanma sıklığı %11.9 ve öksürükle uykudan uyanma sıklığı %18.9 olarak bulundu. Cinsiyet, yaş, eğitim, ailesel atopi öyküsü ve yaşanılan evin koşulları, astım ve alerjik semptom prevalansı görülme durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktu (p>0.05). Astım semptomlarının görülme sıklığı pasif sigara içenlerde içmeyenlere göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p= 0.006). Son bir yıl içinde 37 (%11.9) kişi nefes darlığı ve wheezing semptomları nedeniyle hastane başvurmuş ve 10’u (%2.7) bir göğüs hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilmişti. Yirmi üç (%6.2) kişinin şikayetleri nedeniyle ortalama 5.22±3.33 gün işgücü kaybının olduğu belirlendi.
Sonuç: Çalışmamızda Şanlıurfa kırsalında astım prevalansı ülkemizde bildirilen düşük prevalans oranlarıyla uyumlu bulunmuş ve astımın toplumda işgücü kaybına da yol açabilen hastalıklardan biri olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: astım benzeri semptom, astım prevalansı, Şanlıurfa, wheezing


Elif Köse, Özlem Yazıcıoğlu Moçin. The Asthma and Allergic Symptom Prevalance in 20-44 Age Group in Rural Area of Şanlıurfa. Eurasian J Pulmonol. 2010; 12(3): 134-138

Corresponding Author: Elif Köse, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale