Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Anemia and Systemic Inflammation in Advanced Non-Small Cell Lung Cancer [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2013; 15(3): 173-179 | DOI: 10.5152/solunum.2013.034  

Anemia and Systemic Inflammation in Advanced Non-Small Cell Lung Cancer

Fisun Karadağ1, Şule T. Gülen1, Aslıhan B. Karul2
1Department Of Chest Diseases, Faculty Of Medicine, Adnan Menderes University, Aydın
2Department Of Biochemisty, Faculty Of Medicine, Adnan Menderes University, Aydın

Objective: We assessed hematological variables and various mar- kers of systemic inflammation in a population of previously untreated patients with advanced non-small cell lung cancer (NSCLC) and healthy controls to evaluate the frequency of anemia and its correlation with systemic inflammation.
Methods: In patients with untreated advanced NSCLC and control subjects, levels of hemoglobin (Hb), serum levels of acute phase reactants (APR) including C-reactive protein (CRP) and inflammatory cytokines (TNF-α, leptin and osteopontin) were assessed. They were analysed by Pearson’s correlation analysis and Mann-Whitney U test.
Results: Sixty-three male NSCLC patients with a mean age of 65.6±9.8 years were admitted to the study and 25 male healthy volunteers of the same age range were admitted as the control group. Twenty-five (40%) NSCLC patients had anemia during diagnosis of lung carcinoma. Positive APR CRP, leucocyte, thrombocyte, ferritin and fibrinogen were higher in the NSCLC group than the controls (p<0.001, p=0.042, p<0.001, p=0.009, p<0.001). Serum albumin (which is a negative APR) was lower in the cancer group (p<0.001). Osteopontin was higher in the cancer group (p<0.001) but there were no difference in leptin and TNF-α concentrations. There was no correlation between Hb and stage of the disease, performance score of patients or cytokines. Serum CRP and thrombocyte concentrations were higher in cancer patients with anemia than those without anemia (p=0.012, p<0.001). In the anemic subgroup of lung cancer patients, again Hb inversely correlated with CRP and thrombocyte and positively correlated with albumin.
Conclusion: This evidence confirms that anemia is common in lung cancer and its presence is related to systemic inflammation.

Keywords: Acute phase reactants, anemia, C-reactive protein, cytokines, lung cancer, systemic inflammation


İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Anemi ve Sistemik İnflamasyon

Fisun Karadağ1, Şule T. Gülen1, Aslıhan B. Karul2
1Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Aydın
2Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Aydın

Amaç: Önceden tedavi görmemiş ileri evre küçük hücreli-dışı akciğer karsinomlu (KHDAK) bir grup hastada ve sağlıklı kontrol grubunda anemi sıklığını ve sistemik inflamasyonla ilişkisini değerlendirmek için hematolojik değişkenleri ve çeşitli sistemik inflamasyon göstergelerini araştırdık.
Yöntemler: Henüz tedavi almamış KHDAK olguları ve kontrol gruplarında hemoglobin (Hb), C-reaktif protein (CRP) de dahil olmak üzere serum akut faz reaktanları (AFR) ve inflamatuvar sitokin (TNF-α, leptin ve osteopontin) düzeyleri ölçüldü. Sonuçlar Pearson’s korelasyon testi ve Mann-Whitney U tesi kullanılarak değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya yaş ortalamaları 65,6±9,8 yıl olan 63 erkek KHDAK olgusu dahil edildi. Aynı yaş grubunda olan 25 sağlıklı gönüllü kontrol grubu olarak alındı.Yirmi beş (%40) KHDAK olgusunda tanı konduğu sırada anemi mevcut idi. Pozitif AFR olan CRP, lökosit, trombosit, ferritin ve fibrinojen düzeyleri KHDAK olgularında kontrol grubundan yüksekti (p<0,001, p=0,042, p<0,001, p=0,009, p<0,001). Serum albümini (negatif bir AFR) kanser grubunda daha düşüktü (p<0,001). Osteopontin kanser grubunda daha yüksek (p<0,001) iken leptin ve TNF-α konsantrasyonlarında fark yoktu. Hb ile hastalığın evresi, olguların performans skorları veya sitokinler arasında ilişki bulunmadı. Serum CRP ve trombosit konsantrasyonları anemisi olan kanser olgularında olmayanlara kıyasla daha yüksekti (p=0,012, p<0,001). Anemik kanser olgularında yine Hb; CRP ve trombosit ile ters, albümin ile doğru orantılı bulundu.
Sonuç: Bu bulgular aneminin akciğer kanserinde sık görüldüğünü ve sistemik inflamasyon ile ilişkili olduğunu doğrulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Akut faz reaktanları, anemi, C-reaktif protein, sitokinler, akciğer kanseri, sistemik inflamasyon


Fisun Karadağ, Şule T. Gülen, Aslıhan B. Karul. Anemia and Systemic Inflammation in Advanced Non-Small Cell Lung Cancer. Eurasian J Pulmonol. 2013; 15(3): 173-179

Corresponding Author: Fisun Karadağ, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale