Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Retrospective Analysis Of 79 Empyema Patients [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 1999; 1(3): 90-94

Retrospective Analysis Of 79 Empyema Patients

Duygu Özol, Sibel Öktem, Ertürk Erdinç
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir

Patients with empyema have a high risk of morbidity and mortality with a prolonged hospitalization. In this study 79 patients who were treated in Ege University Chest Diseases Department between 1990-1998, are examined retrospectively, especially with regards to bacteriologic etiology of the empyema and the methods used in the therapy. Sixty-seven men and 12 women whose avarege age were 47.1 years, were included in the study. Definite diagnosis was established by the presence of purulant pleural fluid with physical findings and medical history. Consistent with empyema in 60 cases (75.9%), there was an accompanying disease, pneumonia in 31(39.2%) cases and malignancy in 15 (18.9%) cases were the two most frequent accompanying disease. In 36 cases a causitive agent could be isolated and the most frequently shown bacteriological agent was Staphylococcus aureus in 15 (18.9%) cases and Streptococcus pneumoniae in 8 (9.2%) cases. Drainage with thoracentesis was used in 34 (41%) cases and chest tube drainage was performed in 39 cases. Six cases were treated with antibiotics only without any intervention. The chest tubes were applied for an avarage of 11 days and hospitalization time was an avarege 18.3 days. In 7 patients, surgical treatment were performed- Six patients died. With this findings; we found that rate of Staphylococcus aureus infections increases, comparing with the previous reviews. Especially in diabetic patients, the Staphylococcus aureus infections rate are statistically high. Cases with little pleural fluid at the same time drainage with multiple thoracentesis versus chest tube, did not effect the hospitalization time and cure.

Keywords: Empyema, chest tube drainage, staphylococcus aures, streptococcus pneumoniae


Yetmiş Dokuz Ampiyem Vakasının Retrospektif İncelenmesi

Duygu Özol, Sibel Öktem, Ertürk Erdinç
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir

Ampiyemli hastalar sıklıkla uzamış hospitalizasyon gerektirmekte, morbidite ve mortalite açısından yüksek risk taşımaktadırlar. Bu çalışmada, 1990-1998 yılları arasında Ege Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim dalında, ampiyem sebebiyle yatarak izlenen 79 olgu, retrospektif olarak, özellikle bakteriyolojik etkenler ve tedavi yöntemleri açısından incelenmiştir. Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalaması 47.1 yıl olup 67'si erkek 12si kadındır. Kesin tanı anamnez, fizik muayene ve torasentez ile alınan plevral sıvının incelenmesi ile konmuştur. Altmış olguda ( %75.9) eşlik eden ek hastalık saptanmıştır. En sık 31 olguda (%39.2) pnömoni ve 15 olguda (%18.9) malignitedir. Otuzaltı olguda etken izole edilebilmiştir. En sık üretilen mikroorganizmalar 15 hastada (%18.9 ) Staphylococcus aureus ve 8 hastada (%9.2) ise Streptococcus pneumoniae dır. Hastaların 34 'ünde (%41 ) torasentez ile boşaltma yoluna gidilirken 39 olguya kapalı sualtı drenajı uygulanmış, 7 hasta operasyona gönderilmiş ve 6 olguya da drenaj yapılmadan sadece antibiyotik tedavisi verilmiştir. Altı olgu ise eksitus olmuştur. Hastaların hastanede yatış süresi ortalama 18.3+2.7 gün olarak bulunmuştur. Bu verilere göre Staphylococcus aureus enfeksiyon sıklığının eski yıllara göre artmakta olduğu görülmüştür. Özellikle diabetus mellitusun eşlik ettiği olgularda istatiksel olarak anlamlı oranda yüksek bulunmuştur. Sıvı miktarının daha az olduğu olgularda ponksiyonla yapılan drenajın toraks tüpü ile yapılan drenaja göre hastanede yatış süresi ve iyileşme oranını etkilemediği bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Ampiyem kapalı su altı drenajı, staphylococcus aureus, streptococcus pneumoniae


Duygu Özol, Sibel Öktem, Ertürk Erdinç. Retrospective Analysis Of 79 Empyema Patients. Eurasian J Pulmonol. 1999; 1(3): 90-94

Corresponding Author: Duygu Özol


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale