Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Seasonality of Tuberculosis in Soldier Patients [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2006; 8(2): 60-66

Seasonality of Tuberculosis in Soldier Patients

Faruk Çiftçi1, Ergun Tozkoparan2, Erkan Bozkanat1, Ahmet İlvan1, Ömer Deniz2, Zafer Kartaloğlu1, Tayfun Çalışkan1, Hayati Bilgiç2
1Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Servisi, İstanbul, Turkey
2Gata Göğüs Hastalıkları Ve Tüberküloz Anabilim Dalı, Ankara, Turkey

AIM: This study was performed to determine seasonal features of tuberculosis (TB) and distribution of different clinical and radiological presentations within a year in soldiers with TB. METHODS: This study is an epidemiological study and performed by retrospectively investigating the data of inpatient soliders with TB ( new cases) in a military hospital which could be considered as a center for tuberculosis. The first date of hospitalization, radiological extent of disease, existance of cavity/cavities and the duration under military duty was recorded for each patient. Ki square test was used to evaluate differences among months for the distribution of patients with TB. RESULTS: During the five years period 1877 soldier TB patients, all male and their median age 21.7±2.71 years were included in the study.It was found that of the 1877 patients 1468 had pulmonary TB, 363 extrapulmonary TB and 43 both. Of the pulmonary TB patients 837 had cavitary pulmonary TB. Of the extrapulmonary TB 320 had pleural TB. A statistically significant difference was observed regarding monthly and seasonal distribution of cases (p<0.01). If all forms of TB were taken into consideration, the number of TB cases in November was statistically lower than in other months. January, September and April were the months having the peak rate of newly diagnosed patients with ratios of 9.56%, 9.56% and 9.45% respectively. We could not find a correlation between duration of military duty, radiological extent and seasonal variability. When pleural TB cases were distributed for months, April(12.8%) and May (12.5%) had statistically higher, October (4.68%) and November(4.37%) had statistically lower percentage in all pleural TB cases. Among all pulmonary TB cases cavitary pulmonary TB rate was 5.7%. This rate was found to be statistically lower(p<0.05) in April (46.7%) and statistically higher (p<0.05) in October (70.7%). CONCLUSION: In soldier patients which may represent the young male population of our country we detected seasonal variability in TB. In addition pulmonary TB was found to be more frequent and less cavitary in spring months than other months.

Keywords: seasonality, soldier patient, tuberculosis


Asker Hastalarda Tüberkülozun Mevsimselliği

Faruk Çiftçi1, Ergun Tozkoparan2, Erkan Bozkanat1, Ahmet İlvan1, Ömer Deniz2, Zafer Kartaloğlu1, Tayfun Çalışkan1, Hayati Bilgiç2
1Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Servisi, İstanbul, Türkiye
2Gata Göğüs Hastalıkları Ve Tüberküloz Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Bu çalışma, tüberkülozun (TB) asker hastalarda mevsimsellik özelliğini araştırmak ve çeşitli klinik-radyolojik görünümlerinin yıl içindeki dağılımını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. YÖNTEM: Bu çalışma, 1 Ocak 2000- 31 Aralık 2004 tarihleri arasında İstanbul'da tüberküloz açısından merkez olma özelliği taşıyan bir askeri hastanede TB (yeni olgu) tanısı ile yatan ve tedavi başlanmış asker hastaların bilgilerinin retrospektif olarak araştırılmasıyla yapılmış olan epidemiyolojik bir araştırmadır. Her hastada; hastaneye yatış tarihi, hastalığın radyolojik yaygınlığı, kavite varlığı ve hastaneye yatışta kaç aylık asker oldukları kaydedildi. Hastaların aylara göre dağılımı ile bu değerlerin anlamlı ilişkisini araştırmak için ki-kare testi kullanıldı. BULGULAR: Çalışma kapsamındaki beş yıllık dönemde 1788 TB'li asker hasta (hepsi erkek ve yaş ort. 21.7±2.7 yıl) saptandı. Bu hastalardan 1468'inin akciğer TB, 363 hastanın akciğer dışı TB olduğu, 43 hastada akciğer + akciğer dışı TB birlikteliği bulunduğu belirlendi. Akciğer TB'li hastaların 837'si kaviter, akciğer dışı TB'li hastaların ise 320'si plevra TB idi. TB olgularının hem aylara hem de mevsimlere göre dağılımının; olguların tüm aralıklarda eşit dağıtılmasından istatistiksel olarak belirgin derecede farklı olduğu saptandı (p<0.001). Asker hastalarda tüm TB formları değerlendirildiğinde; Kasım ayı, %5.31 (tüm TB olguları içindeki yüzdesi) hasta görülme oranı ile diğer aylardan istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde düşüktü. Ocak, Eylül, Nisan ayları sırasıyla %9.56, %9.56, %9.45'lik hasta görülme oranları ile zirve yapan aylardı. Asker hastalardaki askerlik süresi-mevsimsellik ve radyolojik yaygınlık-mevsimsellik arasında bir ilişki saptanamadı. Plevra TB'li 320 hastanın aylara göre dağılımında; Nisan %12.18, Mayıs %12.50 (tüm plevra TB olguları içindeki yüzdesi) oranları ile yüksek, Ekim %4.68 ve Kasım %4.37 oranları ile anlamlı düşük olan aylardı (p<0.05). Akciğer TB olan hastalarda ortalama kaviteli / akciğer TB oranı %57.0 olarak saptandı. Bu oran Nisan ayında düşük (%46.7), Ekim ayında ise anlamlı olarak yüksek (%70.7) bulundu (p<0.05). SONUÇ: Ülkemizdeki genç erkek nüfusu, yüksek oranda temsil ettiğini düşündüğümüz asker popülasyonundaki TB'li asker hastalarda; mevsimsellik özelliği olduğu, ilkbahar aylarında plevra TB'nin diğer aylara göre daha fazla görüldüğünü, yine akciğer TB'nin bu aylarda kavitesiz sonbahar aylarında ise kaviteli seyrettiğini saptadık.

Anahtar Kelimeler: asker hasta, mevsimsellik, tüberküloz


Faruk Çiftçi, Ergun Tozkoparan, Erkan Bozkanat, Ahmet İlvan, Ömer Deniz, Zafer Kartaloğlu, Tayfun Çalışkan, Hayati Bilgiç. Seasonality of Tuberculosis in Soldier Patients. Eurasian J Pulmonol. 2006; 8(2): 60-66

Corresponding Author: Faruk Çiftçi, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale