Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The Effect of Proton-Pump Inhibitors on the Frequency and the Course of the Community Acquired Pneumonia [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2013; 15(3): 169-172 | DOI: 10.5152/solunum.2013.033  

The Effect of Proton-Pump Inhibitors on the Frequency and the Course of the Community Acquired Pneumonia

Evrim Eylem Akpınar1, Derya Hoşgün1, Derya Öztuna2, Esen Sayın1, Esra Büyük1, Meral Gülhan1
1Ufuk University, Department Of Chest Diseases, Ankara, Turkey
2Ankara University, Department Of Biostatistics, Ankara, Turkey

Objective: Proton pump inhibitors (PPIs) are the primary drugs with proven efficacy in gastrointestinal diseases. The effectiveness of these drugs causes unneccessary use and potential risks. The aim of the study was to evaluate the rates of PPI use and its effect on the course of the disease in patients with community aqcuired pneumonia (CAP).
Methods: The patients who were hospitalized due to pneumonia were asked about the use of PPIs, whether they were a current user, user in the last 3 months or never used. The rates of PPI use and the effect of PPI use on clinical and radiological improvement, duration of treatment and hospitalization, development of complication, need of intensive care unit and mortality were evaluated.
Results: Sixty-eight patients were included in the study. The mean age of patients was 70.7±12.5 years. The rates of PPI use (current use, use in 3 months and never used) were as follows: 39%, 11.8% and 48.5% respectively. The duration of treatment and hospitalization, duration of clinical and radiological improvement were found longer in patients who were using PPI currently compared to never used (respectively; p=0.08, p=0.024, p=0.007, p=0.016). The rate of complications was higher in the current users than never users (14.8% vs 6.1%).
Conclusion: Thirty-nine percent of the patients with CAP were using PPI currently. The course of pneumonia was more severe in this group. The unneccessary use of PPIs should be avoided in order to decrease the incidence and morbidity of CAP.

Keywords: Community-acquired pneumonia, proton-pump inhi- bitor, course


Proton Pompa İnhibitörü Kullanımının Toplumda Gelişen Pnömöni Sıklığı ve Seyrine Etkisi

Evrim Eylem Akpınar1, Derya Hoşgün1, Derya Öztuna2, Esen Sayın1, Esra Büyük1, Meral Gülhan1
1Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Ankara

Amaç: Proton pompa inhibitörleri (PPİ) gastrointestinal hastalıklarda etkinliği kanıtlanmış en önde gelen ilaçlardır. Bu ilaçların etkinliği, gereğinden fazla kullanılmalarına ve buna bağlı potansiyel risklere yol açmaktadır. Bu çalışmada kliniğimize yatan toplumda gelişen pnömoni (TGP) hastalarında, PPİ kullanım oranlarını ve PPİ kullanımının pnömoninin seyrine etkisini araştırmayı amaçladık.
Yöntemler: Hastanemiz göğüs hastalıkları kliniğinde pnömoni tanısıyla yatırılan hastalar, PPİ kullanımı açısından sorgulandı. Halen kullanmakta olan, son 3 ay içinde kullanmış olan, hiç kullanmamış olanlar kaydedildi. PPİ kullanım oranları ve PPİ kullanımının, tedavi süresi, hastanede yatış süresi, klinik düzelme, radyolojik düzelme, komplikasyon gelişimi, yoğun bakım gereksinimi ve mortalite üzerine etkisi değerlendirildi.
Bulgular: Çalışmaya 68 hasta alındı. Hastaların ortalama yaşı 70,7±12,5 idi. PPİ kullanım oranları (halen kullanan, daha önce kullanmış ve hiç kullanmamış) sırasıyla %39, %11,8, %48,5 idi. Halen PPİ kullanmakta olan hastalarda tedavi süresi, hastanede yatış süresi, klinik ve radyolojik iyileşme süresi hiç kullanmamışlara göre daha uzun bulundu (sırasıyla p=0,008, p=0,024, p=0,007, p=0,016). Komplikasyon oranı halen kullanmakta olan hastalarda hiç kullanmamışlara göre daha yüksek orandaydı (%14,8’e karşı %6,1).
Sonuç: TGP’li hastaların %39’u halen PPİ kullanmaktaydı. Bu hasta grubunda pnömoni daha ağır seyretmektedir. TGP sıklığını ve morbiditesini azaltmak için PPİ’ların gereksiz kullanımından sakınılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Toplumda gelişen pnömoni, proton pompa inhibitörü, seyir


Evrim Eylem Akpınar, Derya Hoşgün, Derya Öztuna, Esen Sayın, Esra Büyük, Meral Gülhan. The Effect of Proton-Pump Inhibitors on the Frequency and the Course of the Community Acquired Pneumonia. Eurasian J Pulmonol. 2013; 15(3): 169-172

Corresponding Author: Derya Hoşgün, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale