Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The Effectiveness of Vinorelbine plus Cisplatine and Gemsitabine plus Cisplatine in Local Advanced Nonsmall Cell Lung Cancer [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2010; 12(1): 7-12

The Effectiveness of Vinorelbine plus Cisplatine and Gemsitabine plus Cisplatine in Local Advanced Nonsmall Cell Lung Cancer

Berna Eren Kömürcüoğlu, Hamide Aydoğdu, Serpil Tekgül, Enver Yalnız, Emel Özden
Dr.suat Seren Education And Training Hospital For Chest Disease And Surgery, Izmir

Aim: Aim of the study is to determine the effectiveness and differences on the effectiveness, survival, toxicity and quality of life assessment of vinorelbine plus cisplatine (VP) and gemsitabine plus cisplatine (GP) chemotherapy regimens in local advanced NSCLC.
Material and methods: Twenty four patients received vinorelbine 30 mg/m2 (day 1 and 8) plus cisplatine 80 mg/m2 in VP arm and gemsitabine 1250 mg/m2 (day 1 and 8) plus cisplatine 80 mg/m2 in GP arm. Cycles were recevied in every 21 days up to four cycles. Quality of life assessment (EQRTC-QLQ C30 and EORTC-QLQ LC) was performed before each cycle. Patients were followed-up two years after therapy and results were evaluated retrospectively.
Results: In VP arm partial response was found in ten patients (45.5%), stable disease in eight patients (37.5%) and progressive disease in four patients. In GP arm partial response was found in 11 patients (45.8%), stable disease in nine patients (37.5%), progressive disease in four patients. Median survival time in each arm was 9 and 11 months, time to progression 6 and 5 months, one year survival was 41.6% and 30.9% respectively. There were no differences between groups in response rates, median survival time and one year survival time. Grade I anemia was the most common hematological toxicity in each group (13%-20.71%). There were significant differences in grade 3-4 neutropenia between arms which was significantly higher in VP arm (16.6%-3.6%). There were statistical differences in nonhematological toxicities; constipation was higher in VP arm, fever was higher in GP arm. Quality of life assessment found deterioration in social function in VP arm, improvement in other functions. In GP arm there was improvement in functional status with chemotherapy.
Conclusion: There were significant differences in neutropenia in VP arm but percentages were consistent with literature. No differences were identified in response rate, survival, quality of life scale between VP and GP regimens in local advanced NSCLC.

Keywords: chemotherapy, gemsitabine plus cisplatine, nonsmall cell lung cancer, quality of life scala, vinorelbine plus cisplatine


İleri Evre Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Tedavisinde Vinorelbin-Sisplatin ile Gemsitabin-Sisplatin Kemoterapi Rejimlerinin Etkinliklerinin Değerlendirilmesi

Berna Eren Kömürcüoğlu, Hamide Aydoğdu, Serpil Tekgül, Enver Yalnız, Emel Özden
Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İzmir

Amaç: Çalışmamızda, lokal ileri evre KHDAK tedavisinde vinorelbin-sisplatin (VP) ve gemsitabin-sisplatin (GP) rejimlerinin etkinlik, toksisite, yaşam kalitesi ve yaşam süresi açısından, etkinlik ile farklılıklarının karşılaştırılması amaçlandı.
Gereç ve yöntem: VP kolunda 24 olguya vinorelbin 30 mg/m2 (1. ve 8. gün) ve sisplatin 80 mg/m2 (1. gün), GP grubunda 24 olguya gemsitabin 1250 mg/m2 (1. ve 8. gün) ve sisplatin 80 mg/m2 (1. gün) uygulandı. Kombinasyonlar, 21 gün ara ile en çok dört kür yapıldı. Olgulara EQRTC-QLQ C30 ve EORTC-QLQ LC yaşam kalitesi anketleri her kür öncesi uygulandı. Olgular tedavi sonrası iki yıl izlendi ve sonuçlar retrospektif olarak değerlendirildi.
Bulgular: VP kolundaki on hastada kısmi yanıt (%45.5), sekiz hastada stabil yanıt (%36.4), dört hastada progresif yanıt; GP kolunda 11 hastada kısmi yanıt (%45.8), dokuz hastada stabil yanıt (%37.5), dört hastada progresif hastalık saptandı. İki grupta da tam yanıt izlenmedi. Ortalama yaşam süresi iki kolda sırasıyla, 9 ile 11 ay, progresyon süresi 6 ile 5 ay, bir yıllık yaşam süresi %41.6 ile %30.9 idi. Yanıt oranları, ortalama yaşam süresi ve bir yıllık yaşam süresi arasında anlamlı bir fark yoktu. En sık görülen hematolojik yan etki VP ve GP kolunda grad I anemi idi (%13-%20.71). Grad 3-4 nötropeni ve nötropenik ateş VP kolunda daha sık izlendi (%16.6-%3.6). Nonhematolojik toksisiteler arasında VP kolunda konstipasyon, GP kolunda ateş daha fazla görüldü. Yaşam kalitesi değerlendirmesinde, VP kolunda sosyal fonksiyonda kötüleşme, GP kolunda fonksiyonel skalada KT ile birlikte bir düzelme vardı.
Sonuç: Nötropeni ve nötropenik ateşe VP kolunda daha sık rastlandı ancak oranlar literatürle uyumluydu. Lokal ileri ve ileri evre KHDAK’de VP ve GP kombinasyonları arasında yanıt, yaşam süresi, yaşam kalitesi açısından anlamlı farklılık saptanmadı.

Anahtar Kelimeler: gemsitabin-sisplatin, kemoterapi, küçük hücreli dışı akciğer kanseri, vinorelbin-sisplatin, yaşam kalitesi


Berna Eren Kömürcüoğlu, Hamide Aydoğdu, Serpil Tekgül, Enver Yalnız, Emel Özden. The Effectiveness of Vinorelbine plus Cisplatine and Gemsitabine plus Cisplatine in Local Advanced Nonsmall Cell Lung Cancer. Eurasian J Pulmonol. 2010; 12(1): 7-12

Corresponding Author: Berna Eren Kömürcüoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale