Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Clinical characteristics of the late resolving pneumonia cases [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2005; 7(1): 7-12

Clinical characteristics of the late resolving pneumonia cases

Mete ERBAŞ, Ali Nihat ANNAKKAYA, Peri ARBAK, Öner BALBAY, Cahit BİLGİN, İsmet BULUT
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, DÜZCE

It has been well known that advanced age, cigarette smoking, presence of comorbid illnesses, multilobar radiographic involment, ongoing leukopenia, corticosteroid therapy are associated with late resolving pneumonia. We aimed to evaluate the effects of certain factors that were relatively less investigated such as gender, smoking, localization and pattern of radiographic involvement, the time of initiation of antibiotic therapy and antibiotic type on resolution of pneumonia. We retrospectively assessed the records and radiographs of 98 patients diagnosed as pneumonia. Mean age was 54 ±15 years, 52% of patients were female whereas 48% of them male. Delaying in resolution was detected in 17.3% of cases with pneumonia. Delaying in resolution of pneumonia was significantly higher in females (13/51) when compared to males (4/47). Delayed radiographic resolution was significantly more often observed in interstitial radiographic involvement than segmental and lobar involvement respectively. Mean initiation time of antibiotic therapy in patients with late resolving pneumonia was 14±6 days whereas 10±6 days with pneumonia that resolved in expected time (p<0.05). Most of the patients with normally resolving pneumonia were using single antibiotic (75/81) where all the patients in late resolving group were recieving single antibiotic. In conclusion, we decided some factors including gender initiation time of antibiotic treatment, radiografic involvement patterns have significant effects on resolutin of pneumonia.

Keywords: chest radiography, delaying in resolution, initiation of antibiotic therapy, pneumonia, gender


Rezolüsyonu geciken pnömoni olgularının klinik özellikleri

Mete ERBAŞ, Ali Nihat ANNAKKAYA, Peri ARBAK, Öner BALBAY, Cahit BİLGİN, İsmet BULUT
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, DÜZCE

Pnömonide ileri yaş, sigara içimi, eşlik eden kronik hastalık, multilober tutulum, devam eden lökopeni, steroid kullanımı geç düzelmeye yol açan ve bilinen risk faktörleridir. Biz bu çalışmamızda cinsiyet, sigara kullanımı, akciğer grafisinde radyolojik tutulumun yeri ve özelliği, antibiyotik başlama süresi, ikili antibiyotik kullanımı gibi daha önceden fazla incelenmemiş faktörlerin rezolüsyon hızı üzerinde etkilerini araştırmayı amaçladık Çalışmaya 98 hasta alındı ve retrospektif dosya tarama yöntemi ile verileri incelendi. Olguların %52'si kadın, %48'i erkek ve ortalama yaşları 54±15 yıl idi. Rezolüsyonda gecikme %17.3 olguda saptandı. Akciğer grafisinde rezolüsyonda gecikme istatistiksel açıdan anlamlı olarak kadın cinsiyette (13/51) erkek cinsiyete (4/47) göre daha fazla idi (p<0.05). Radyolojik olarak rezolüsyonda gecikme oranı interstisyel tutulumda segmental tutulumdan, segmental tutulumda da lober tutulumdan anlamlı oranda daha yüksek bulundu. Olgularda ortalama antibiyotik başlama süresi, rezolüsyonu normal olan grupta ortalama 10±6 gün iken gecikmiş rezolüsyonda 14±6 gün idi (p<0.05). Tedavide rezolüsyonda gecikme saptanmayan hastalarda ikili (6/81) ve tekli antibiyotik (75/81) kullanılırken kısmi rezolüsyon grubunda sadece tekli antibiyotik kullanılmıştı. Sonuç olarak bu çalışmada cinsiyet, antibiyotik tedavisine başlanmasına kadar geçen süre ve akciğer grafisinde pnömoninin radyolojik tutulum şekli gibi faktörlerin rezolüsyonda gecikmeye yol açabileceği düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: akciğer grafisi antibiyotik bafllama süresi, cinsiyet, gecikmifl rezolüsyon, pnömoni


Mete ERBAŞ, Ali Nihat ANNAKKAYA, Peri ARBAK, Öner BALBAY, Cahit BİLGİN, İsmet BULUT. Clinical characteristics of the late resolving pneumonia cases. Eurasian J Pulmonol. 2005; 7(1): 7-12

Corresponding Author: Mete ERBAŞ


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale