Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Bronchiolitis obliterans with organising pneumonia (four cases) [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(1): 38-44

Bronchiolitis obliterans with organising pneumonia (four cases)

Dursun Tatar1, Ebru Yılmaz Güneş1, Hüseyin Hali&775;lçolar1, Zekiye Aydoğdu Di&775;nç2, Rıfat Özacar1
1İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği, İzmir
2İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Laboratuvarı. İzmir

Granulation tissue causing partial and complete obstruction of bronchioles, granulation tissue with bronchial and peribronchial fibrosis, and alveolar invasion by exudate are defined as bronchiolitis obliterans with organising pneumonia (BOOP). Four cases, who have been diagnosed as BOOP in our clinic the last four years, were reviewed. The mean age was 46 years (range: 40-54). Symptoms were dyspnea, thoracic pain and fatigue. Reticulonodular, cavitary, nodular infiltrates, and alveolar consolidation were determined radiologically in each, respectively. The diagnosis was made by transbronchial lung biopsy in three cases and by open lung biopsy in one. The cause was toxic gas inhalation in one and infection in the other one. No cause could be shown in the remaining two, and these were considered idiopathic BOOP. No pathologic agent was found in the sputum, bronchial aspirate, bronchoalveolar lavage fluid of the case, presenting with clinical picture of infection but this case recovered by antibiotherapy. Corticosteroid therapy was given to the other three cases. The case, suffering from toxic gas inhalation, recovered in two weeks almost completely. In the other two cases, there was significant improvement regarding clinical, radiological and laboratory findings after treatment. Together with the data, we have obtained from the cases above, BOOP was reviewed under the light of the literature.

Keywords: BOOP, cavitation, diagnosis.


Bronşiolitis obliterans organize pnömoni (4 olgu nedeniyle)

Dursun Tatar1, Ebru Yılmaz Güneş1, Hüseyin Hali&775;lçolar1, Zekiye Aydoğdu Di&775;nç2, Rıfat Özacar1
1İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği, İzmir
2İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Laboratuvarı. İzmir

Bronşiollerde kısmi veya tam tıkanıklığa neden olan granülasyon dokusu, bronşiyal ve peribronşiyal fibrozis ile granülasyon dokusu ve eksudanın alveollerin içine yayılması durumu 'bronşiolitis obliterans organize pnömoni (BOOP)'olarak tanımlanır. Kliniğimizde son dört yıl içinde BOOP tanısı alan dört olgu incelendi. Yaş ortalaması 46 (40-54) idi. Yakınmalar, dispne, göğüs ağrısı ve halsizlikti. Radyolojik olarak birer olguda retikülonodüler, kaviter, nodüler infiltrasyon ve alveolar konsolidasyon saptandı. Tanı, üç olguda transbronşiyal doku biyopsisi, birinde açık akciğer biyopsisiyle kondu. Nedenler; bir olguda toksik gaz inhalasyonu, bir olguda infeksiyondu. İki olguda ise herhangi bir etyolojik neden saptanamadı ve bu olgular, idyopatik BOOP olarak değerlendirildi. İnfeksiyon kliniği sergileyen olgunun balgam, bronş aspirasyon sıvısı ve bronkoalveoler lavaj sıvısında etken saptanamadı ancak antibiyoterapiyle kliniği düzeldi. Diğer üç olguya steroid tedavisi uygulandı. Toksik gaz inhalasyonuna maruz kalan olguda iki hafta sonra tama yakın düzelme izlendi. Diğer iki olguda tedaviyle klinik, radyolojik ve diğer laboratuvar bulgularında belirgin düzelme sağlandı. Olgulardan elde edilen verilerle birlikte BOOP, literatür bilgileri ışığında gözden geçirildi.

Anahtar Kelimeler: BOOP, kavitasyon, tanı.


Dursun Tatar, Ebru Yılmaz Güneş, Hüseyin Hali&775;lçolar, Zekiye Aydoğdu Di&775;nç, Rıfat Özacar. Bronchiolitis obliterans with organising pneumonia (four cases). Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(1): 38-44

Corresponding Author: Dursun Tatar


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale