Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Noninvasive positive pressure ventilation (NIPPV) in acute respiratory failure of chronic obstructive pulmonary disease: a comparison with medical treatment alone [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2001; 3(3): 91-95

Noninvasive positive pressure ventilation (NIPPV) in acute respiratory failure of chronic obstructive pulmonary disease: a comparison with medical treatment alone

Pınar YILDIZ1, Filiz KOŞAR1, Lütfiye ERKAN1, Figen KADAKAL1, Veysel YILMAZ1
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

It was aimed to compare the early results of medical treatment alone to NIPPV together with medical treatment in the acute exacerbation of COPD. In this study, 14 patients (Group I : 14 male, mean age: 608 years) who had been treated with medical treatment alone before the begining of NIPPV program in our hospital and 25 patients (Group II : 25 male, mean age: 559 years) who treated with NIPPV in addition to medical therapy were included. No difference in age and sex distribution was found between study groups. Nasal BiPAP was applied to all patients in the NIPPV group. Arterial oxygen pressures (PaO2) were significantly increased after treatment in both Group I (from 41.2±7.0 to 60.28.0 mmHg,p<0.001) and Group II (from 41.2±10.3 to 64.41±4.7 mmHg,p<0.001). Arterial carbondioxide pressures (PaCO2) were significantly decreased in Group II (from 77.95±9.0 mmHg, p<0.001), whereas no difference was observed in group I (from 62.9±10.3 to 60.1±9.9 mmHg, P=0.33) after treatment. Days in hospital were significantly shorter in Group II than Group I (11.7±5.3 vs 21.79±7.82 days, respectively, p<0.001). None of the patients required endotracheal intubation. After 3- month follow up, 2 of the 14 patients (16.6%) in group I and 4 of the 25 patients (19%) in Group II died. In conclusion, NIPPV shortened the days in hospital in acute respiratory failure of patients with COPD. The effect of NIPPV on PaCO2 was more prominent than medical treatment alone. In the early period, no difference in mortality rate was found between two groups.

Keywords: NIPPV, COPD, acute respiratory failure


Kronik obstrüktif akciğer hastalığına bağlı akut solunum yetmezliğinde noninvaziv pozitif basınçlı ventilasyon: tek başına medikal tedavi ile karşılaştırma

Pınar YILDIZ1, Filiz KOŞAR1, Lütfiye ERKAN1, Figen KADAKAL1, Veysel YILMAZ1
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Çalışmamızda KOAH akut atağında, medikal tedavi ile birlikte noninvaziv mekanik ventilasyon (NIMV) veya tek başına medikal tedavi uygulamasının erken dönem sonuçlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Hastanemizde, NIMV uygulaması başlamadan önce tek başına medikal tedavi uygulanan 14 olgu (Grup I: 14 erkek; ort yaş 59.64±8.2 yıl) ile medikal tedavi ile birlikte NIMV uygulanan 25 olgu (Grup II: 25 erkek; ort yaş 54.76±9.4 yıl) çalışmaya alındı. Gruplar arasında yaş ve cins dağılımı açısından fark saptanmadı (p>0.05). NIMV grubundaki tüm olgularda nazal BiPAP uygulandı. Tedavi sonrası PaO2 düzeyleri Grup I (41.2±7.0'den 60.2±8.0'e p<0.001) ve Grup II'de (41.2±10.3'den 64.41±4.7'ye, p<0.001) anlamlı olarak arttı.. Arteryel karbondioksit basıncı (PaCO2) tedavi sonrası Grup II'de (77.9±59.0 ve 61.55±9.2, p<0.0001) belirgin düzelme gösterirken, Grup I'de (62.94±10.3 ve 60.11±9.9, p=0.33) anlamlı düzelme saptanmadı. Grup II olguların yatış süresi Grup I'e göre kısa idi (sırası ile 11.70±5.34; 21.79±7.82, p<0.0001). Çalışmaya alınan hiçbir olguda endotrakeal entübasyon gerekmedi. Üç aylık izlem sonrası, Grup I'deki 14 hastanın 2'si (%16.6) ve Grup II'deki 25 hastanın 4'ü (%19) exitus oldu. Sonuç olarak, NIMV, KOAH'lı olguların akut solunum yetmezliğinde yatış süresini kısaltmıştır. PaCO2 üzerine NIMV'nin etkisi tek başına medikal tedaviden daha belirgindi. Erken dönemde, mortalite oranı açısından iki grup arasında fark yoktu.

Anahtar Kelimeler: NIMV, KOAH, akut solunum yetmezliği.


Pınar YILDIZ, Filiz KOŞAR, Lütfiye ERKAN, Figen KADAKAL, Veysel YILMAZ. Noninvasive positive pressure ventilation (NIPPV) in acute respiratory failure of chronic obstructive pulmonary disease: a comparison with medical treatment alone. Eurasian J Pulmonol. 2001; 3(3): 91-95


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale