Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Hydatid Cyst of Lung and Surgical Therapy [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(3): 166-169 | DOI: 10.5505/solunum.2011.25349  

Hydatid Cyst of Lung and Surgical Therapy

Muammer Cumhur Sivrikoz1, Hacer Boztepe1, Egemen Döner1, Erhan Durceylan1, Ebubekir Aksu1, Cumhur Murat Tulay2
1Department Of Thoracic Surgery, Eskişehir Osmangazi University, Eskişehir, Turkey
2Department Of Thoracic Surgery, Şanlıurfa Educiation And Research Hospital, Şanlıurfa, Turkey

Aim: In this study, the surgical results of patients operated with the diagnosis of hydatid cyst between November 2003 and July 2010 in our clinic were discussed retrospectively.
Material and method: A total of 50 adult patients were operated with the diagnosis of pulmonary hydatid cyst in our clinic. Twentysix cases (52%) were male, twenty-four cases (48%) were female. The mean age of patients was 45,8 (20-76) years. The demographic charactheristics of patients such as age and gender, symptoms, clinical findings, diagnostic and radiological features, surgical procedures, results of surgical treatments and postoperative followup results were evaluated based on the records.
Results: Twenty-five of hydatid cysts were located in the right hemithorax, 18 of them were located in the left hemithorax and 7 of hydatid cysts were located bilaterally. Cystotomy and capitonnage was performed in 44 (88%) patients, wedge resection was performed in 5 (10%) patients and 1 (2%) patient underwent pneumonectomy. All patients were treated with albendazole postoperatively for two months and there was no recurrence.
Conclusion: Primary treatment of lung hydatid cysts was surgery. The fluid of the cysts can be aspirated, germinative membrane can be removed and parenchyma can be protected with cystotomy-capitonnage method.For this reason, cystotomy capitonnage method provides enough improvement.

Keywords: hydatid cyst, cystotomy-capitonnage, lung


Akciğer Hidatik Kisti ve Cerrahi Tedavi

Muammer Cumhur Sivrikoz1, Hacer Boztepe1, Egemen Döner1, Erhan Durceylan1, Ebubekir Aksu1, Cumhur Murat Tulay2
1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı, Eskişehir
2Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahi Kliniği, Şanlıurfa

Amaç: Bu çalışmada, kliniğimizde Kasım 2003-Temmuz 2010 tarihleri arasında hidatik kist tanısı ile opere edilen hastaların cerrahi tedavi sonuçları retrospektif olarak tartışıldı.
Gereç ve yöntem: Kliniğimizde 50 erişkin olgu akciğer hidatik kisti tanısı ile opere edildi. Yirmi altı olgu erkek (%52), 24 olgu (%48) kadındı. Olguların yaş ortalaması 45,8 (20-76) yıldır. Olguların yaş, cinsiyet gibi demografik özellikleri, şikâyetleri, klinik bulguları, tanısal ve radyolojik özellikleri, yapılan cerrahi uygulamalar, cerrahi tedavi sonuçları ve cerrahi sonrası izlemleri kayıt altına alınarak değerlendirildi.
Bulgular: Hidatik kist 25 olguda sağ hemitoraksta, 18 olguda sol hemitoraksta, yedi olguda bilateral yerleşimliydi. Kırk dört hastaya kistotomi-kapitonaj (%88), beş hastaya wedge rezeksiyon (%10), bir hastaya pnömonektomi (%2) uygulandı. Hastalara postoperatif iki ay boyunca albendazol tedavisi verildi, iki yıllık takip süresince nüks saptanmadı.
Sonuç: Akciğer kistlerinin primer tedavisi cerrahidir. Hem kistin boşaltılması ve germinatif membranın çıkarılması hem de parankim koruyucu niteliği ile kistotomi-kapitonaj yeterli iyileşme sağlayan bir yöntemdir.

Anahtar Kelimeler: kist hidatik, kistotomi-kapitonaj, akciğer


Muammer Cumhur Sivrikoz, Hacer Boztepe, Egemen Döner, Erhan Durceylan, Ebubekir Aksu, Cumhur Murat Tulay. Hydatid Cyst of Lung and Surgical Therapy. Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(3): 166-169

Corresponding Author: Muammer Cumhur Sivrikoz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale