Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Prognostic value of serum D-dimer levels in patients with community acquired pneumonia [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2008; 10(1): 9-14

Prognostic value of serum D-dimer levels in patients with community acquired pneumonia

Erkan Rodoplu, Ahmet Ursavaş, Hayrettin Göçmen, Funda Coşkun, Esra Uzaslan, R. Oktay Gözü
Department Of Pulmonary Medicine, School Of Medicine, Uludag University, Bursa, Turkey

AIM: D-dimer results from the fibrin breakdown after fibrinolytic system activation. Although the potential use of serum D-dimer levels has been assessed as a screening test for venous thromboembolism, its role in other disorders has not been as well defined. Little is known about the relationship between D-dimer levels and the clinical outcomes of patients with community-acquired pneumonia (CAP). The aim of this study was to investigate the prognostic value of plasma D-dimer levels in patients with CAP.
MATERIAL-METHODS: This prospective study was conducted between January 2006 to September 2006 including 64 cases diagnosed as CAP, 45 cases as pulmonary emboli and 20 cases for control group. The demographic characteristics, physical examination findings and laboratory test results of cases were recorded. The severety of cases in pneumonia group were assessed with Pneumonia Severity Index (PSI). Among three groups levels of D-dimer in serum were measured with latex buttressed turbidimetric method for quantitative determination and compared. RESULTS: Serum D-dimer levels were higher in patients with pulmonary embolism (748.3±769.6 μg/L) when compared other two groups and it was higher in CAP (357.8±294.7 μg/L) group when compared to controls (149.7±99.6 μg/L) (p<0.05). A significant relationship was found between the presence of elevated D-dimer levels and radiologic pneumonia extension and PSI.
CONCLUSION: We concluded that D-dimer levels could be useful for predicting clinical outcome in patients with CAP.

Keywords: community-acquired pneumonia, D-dimer, prognosis


Toplum kökenli pnömoni olgularında serum D-dimer düzeylerinin prognostik değeri

Erkan Rodoplu, Ahmet Ursavaş, Hayrettin Göçmen, Funda Coşkun, Esra Uzaslan, R. Oktay Gözü
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Bursa

AMAÇ: D-dimer fibrinolitik sistem aktivasyonu sonrası fibrin yıkımı sonucu oluşur. Serum D-dimer düzeyinin potansiyel kullanımı venöz tromboembolizm için tarama testi olsa da diğer bozukluklardaki rolü iyi tanımlanmamıştır. D-dimer düzeyleri ve toplum kökenli pnömoni (TKP) olan hastaların son durumları arasındaki ilişki hakkında fazla bilgi yoktur. Bu çalışmanın amacı TKP olan olgularda serum D-dimer düzeyinin prognostik değerini araştırmaktır. GEREÇ-YÖNTEM: Ocak 2006–Eylül 2006 tarihleri arasında toplum kökenli pnömoni tanısı alan 64 ve pulmoner emboli tanısı konulan 45, toplam 109 hasta prospektif olarak çalışmaya dahil edildi. Ayrıca 20 sağlıklı erişkin ile kontrol grubu oluşturuldu. Çalışmaya dahil edilen olguların demografik özellikleri, fizik muayene ve laboratuvar bulguları kaydedildi. Pnömoni grubundaki hastalar pnömoni şiddet indeksi (PSI) ile değerlendirildi. Bu üç gruptaki olguların serum D-dimer düzeyleri lateks destekli turbidimetrik yöntem ile ölçüldü ve birbirleriyle kıyaslandı. BULGULAR: Serum D-dimer düzeyleri pulmoner emboli grubunda (748.3±769.6 μg/L) diğer iki gruba göre ve TKP grubunda (357.8±294.7 μg/L) kontrol grubuna (149.7±99.6 μg/L) göre anlamlı derecede yüksek bulundu (p<0.05). Serum D-dimer düzeyleri ile pnömoninin radyolojik yaygınlığı ve PSI arasında anlamlı bir ilişki mevcuttu.
SONUÇ: Serum D-dimer düzeyinin TKP olgularında prognozu tahmin etmede yararlı olabileceği sonucuna vardık.

Anahtar Kelimeler: D-dimer, prognoz, toplum kökenli pnömoni


Erkan Rodoplu, Ahmet Ursavaş, Hayrettin Göçmen, Funda Coşkun, Esra Uzaslan, R. Oktay Gözü. Prognostic value of serum D-dimer levels in patients with community acquired pneumonia. Eurasian J Pulmonol. 2008; 10(1): 9-14

Corresponding Author: Ahmet Ursavaş, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale