Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Hematologic complications seen after chemotherapy in cases with lung cancer [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2004; 6(1): 53-61

Hematologic complications seen after chemotherapy in cases with lung cancer

Aydan ÇAKAN1, Ahmet Emin ERBAYCU1, Nimet AKSEL1, Ayşe ÖZSÖZ1
İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği, İzmir

We aimed to evaluate the hematologic complications which occur after chemotherapy (CT) in cases with lung cancer. The cases diagnosed as primary lung cancer and who developed hematologic complications following CT were included in the study. In our clinic between 1999 and 2002, 1132 cases were diagnosed histopathologically as lung cancer. CT was administered to 237 (20.9%) of them. Hematologic complications were seen in 48 (20.2%) of those who received CT. 45 (93.7%) of them were men and 3 (6.2%) of them were women, the average age was 61.3± 9.2 years. There was no significant difference between the ages of the complicated and non-complicated group (p=0.113). Hematologic complication was anemia in 37 (77%), leucopenia in 30 (62.5%) and thrombocytopenia in 4 (8.3%) cases. Febrile neutropenia was seen in two (4.2%) cases. Four cases were receiving – one curative, others palliative- alternate radiotherapy. Average period until complication occurrence was 10.6 ± 5.8 days in anemia, 9.3 ± 4.8 days in leukopenia and 7.3 ± 3.9 days in thrombocytopenia. Average period of improvement was 7.4± 4.5, 5.8 ± 4.1, and 9.1 ± 6 days, respectively. 8 (16.6%) cases with anemia and two (4.2%) cases with leukopenia left hospital with their free will before improvement. CT regimens were compared with respect of their potential of causing hematologic complications. No difference was discovered (p>0.05). It was seen that regimens combining new agents more often caused hematologic complications than the conventional agents (p=0.019). The comparison of the new agents did not reveal any difference for the frequency of complication (p=0.611). There was no linear relation between complication occurrence and number of CT cycles. The complication grade was not related to age, regimen and number of cycles (p>0.05). Chemotherapy was ended in two (4.2%) cases and the dosage was decreased in five (10.4%) because of complications. In six (12.5%) cases, hematologic complications repeated in the following cycles. We wish to underline that cases receiveing chemotherapy should be followed carefully before and after chemotherapy, not only for the response but also for hematologic complications.

Keywords: Chemotherapy, complication, lung cancer


Akciğer kanserli olgularda kemoterapi sonrası gelişen hematolojik komplikasyonlar

Aydan ÇAKAN1, Ahmet Emin ERBAYCU1, Nimet AKSEL1, Ayşe ÖZSÖZ1
İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği, İzmir

Kliniğimizde histopatolojik olarak akciğer kanseri tanısı alarak kemoterapi uygulanan olgularımızda gelişen hematolojik komplikasyonları araştırmayı amaçladık. Bu amaçla kliniğimizde histolojik olarak primer akciğer kanseri tanısı alarak kemoterapi başlanan ve tedavi sonrasındaki takiplerinde hematolojik komplikasyon gelişen olgular çalışmaya alındı. 1999-2002 yılları arasında kliniğimizde 1132 olgu histolojik olarak primer akciğer kanseri tanısı aldı. Bu olgulardan 237'sine (%20.9) kemoterapi uygulandı. Kemoterapi uygulanan olgulardan 48'inde (%20.2) hematolojik komplikasyon geliştiği saptandı. Bu olguların 45'i erkek(%93,7), 3'ü kadın (%6.2) olup yaş ortalaması 61.3±9.2 yıl olarak bulundu. Komplikasyon gelişen ve gelişmeyen olguların yaş ortalamaları arasında istatistiksel anlamlı fark saptanmadı(p=0.113). Anemi 37 olguda (%77), lökopeni 30 olguda (%62.5), trombositopeni 13 olguda (%27 ) saptandı. Grade 3-4 anemi 6 olguda (%12.5), lökopeni 8 olguda (%16.6), trombositopeni 4 olguda (%8.3) saptandı. Febril nötropeni 2 (%4.2) olguda görüldü. 4 olgumuz alterne radyoterapi almaktaydı (Biri küratif diğerleri palyatif dozda). Ortalama komplikasyon gelişme süresi; anemi için 10.6±5.8 gün, lökopeni için 9.3±4.8 gün, trombositopeni için 7.3±3.9 gündü. Ortalama düzelme süresi sırasıyla 7.4 ± 4.5, 5.8±4.1, 9.1±6 gündü. 8 olguda(%16.6) anemi, 2 olguda (%4.2) lökopeni düzelmeden olgular kendi istekleri ile hastaneden ayrıldılar. Kullanılan kemoterapi rejimlerinin anemi, lökopeni ve trombositopeni geliştirme potansiyelleri ayrı ayrı değerlendirildiğinde aralarında anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Kemoterapi rejimleri konvensiyonel ve yeni ajanlar olarak gruplandırıldığında yeni ajanların kullanıldığı rejimlerde daha fazla komplikasyon geliştiği görüldü (p=0.019). Yeni ajanlar kendi aralarında kıyaslandığında komplikasyon gelişimi açısından fark anlamlı bulunmadı (p=0.611). Komplikasyon gelişimi ile siklus sayısı arasında lineer ilişki saptanmadı. Komplikasyonun ağırlık derecesi ile yaş, kullanılan rejim, siklus sayısı arasında ilişki saptanmadı(p<0.05). Gelişen komplikasyonlar nedeniyle 2 olguda (%4.2) kemoterapi sonlandırıldı. 5 olguda (%10.4) ilaç dozları azaltıldı. 6 (%12.5)olguda 2. kez komplikasyon gelişti. Komplikasyona bağlı ölüm görülmedi. Biz bu çalışma ile kemoterapi alan olguların her kür öncesi ve sonrası kemoterapi yanıtları kadar komplikasyonlar açısından da özenle takip edilmesinin önemini vurgulamak istedik.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, kemoterapi, komplikasyon


Aydan ÇAKAN, Ahmet Emin ERBAYCU, Nimet AKSEL, Ayşe ÖZSÖZ. Hematologic complications seen after chemotherapy in cases with lung cancer. Eurasian J Pulmonol. 2004; 6(1): 53-61


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale