Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Isolation of Mycobacterium tuberculosis in Induced Sputum and Bronchial Lavage in Tuberculous Pleurisy [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2010; 12(3): 125-128

Isolation of Mycobacterium tuberculosis in Induced Sputum and Bronchial Lavage in Tuberculous Pleurisy

Nur Dilek Bakan, Gülcihan Özkan, Mehmet Bayram, Aygün Gür, Güngör Çamsarı, Reşat Kendirlinan
Yedikule Teaching Hospital For Chest Diseases And Thoracic Surgery, Istanbul, Turkey

Background and aim: Patients with pleural tuberculosis are not able to expectorate sputum spontaneously, thus growth of Mycobacterium tuberculosis in cultures of spontaneous sputums low.
Material and methods: Patients with histopathologically proven pleura tuberculosis were recruited in the study before the tuberculosis treatment. Sputum induction was performed with ultrasonic nebulizer using 3% NaCl. Bronchoscopy was
performed 2-24 hours later.
Results: Consecutive 58 patients (13 female, 45 male) were recruited. Fifty-one patients (88%) provided sputum after induction. Smears were positive in one of 51 induced sputum and one of 58 bronchial lavage samples. Culture of spontaneous sputum was positive in one of 27 patients. Eleven (21.6%) of 51 induced sputum and seven (12.1%) of 58 bronchial lavage were culture positive. No difference was found between induced
sputum and bronchial lavage culture results (p=125). When all respiratory specimens evaluated together, positive culture result was obtained in 13 patients (22.4%). Only 39% (5/13) of these patients had parenchymal lesion on chest X-ray. No association
was found between parenchymal lesion on chest x-ray and positive culture result (p=0.116).
Conclusion: The findings of this study showed that even when there is no associated parenchymal lesion in pleural form of tuberculosis, household contacts of patients should be investigated and patients should be informed about transmission and protective measures. Bronchoscopy has no superiority or no contribution to induced sputum in order to obtain smear or culture positive samples.

Keywords: bronchoscopy, Mycobacterium tuberculosis, pleural tuberculosis, sputum


Tüberküloz Plörezide İndükte Balgam ve Bronş Lavajında Mycobacterium tuberculosis İzolasyonu

Nur Dilek Bakan, Gülcihan Özkan, Mehmet Bayram, Aygün Gür, Güngör Çamsarı, Reşat Kendirlinan
Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Giriş ve amaç: Plevra tüberkülozlu çoğu hasta spontan balgam çıkaramadığından,
tüberküloz plörezide spontan balgam kültürlerinde Mycobacterium tuberculosis üreme oranı düşüktür. Plevral tüberkülozda balgam indüksiyonunun yanı sıra bronş lavajı yapılarak daha yüksek oranda M. tuberculosis izole edilip edilemeyeceğinin anlaşılması için, prospektif olarak bu çalışma planlandı.
Gereç ve yöntem: Histopatolojik olarak tüberküloz plörezi tanısı almış hastalar, tüberküloz tedavisi başlanmadan çalışmaya alındı. Hastalara ultrasonik nebülizatör ile %3 NaCl kullanılarak balgam indüksiyonu yapıldı. Ardından, 2-24 saat sonra da bronkoskopi uygulandı.
Bulgular: Ardışık 58 hasta (13 kadın, 45 erkek) çalışmaya alındı. Balgam indüksiyonu sonucu 51 hasta (%88) balgam verdi. ARB yayma pozitifliği 51 indükte balgamın birinde elde edilirken, 58 bronş lavajının sadece birinde elde edildi. Spontan balgam veren 27
hastadan birinin (%3.7) kültürü pozitif bulundu. Elli bir indükte balgamın 11’i (%21.6), 58 bronş lavajının ise yedisi (%12.1) kültür pozitifti. İndükte balgam ile bronş lavajı kültür pozitifliği arasında fark saptanmadı (p=0.125). İndükte balgam kültürü negatif kalan sadece bir hastada bronş lavajı kültürü pozitif saptandı. Solunum yolu örneklerinin üçünün kültür sonuçları birlikte değerlendirildiğinde, 13 hastada (%22.4) kültür sonuçları pozitif bulundu. Bu hastaların sadece %39’unun (5/13) akciğer grafisinde parankim lezyonu izleniyordu. Kültür pozitifliği ile akciğer grafisinde parankim lezyonu varlığı arasında ilişki saptanmadı (p=0.116).
Sonuç: Çalışmamız, tüberkülozun plevral formunda parankim lezyonu olmasa bile, hastaların ev içi temaslılarının taranması, hastalara bulaştırıcılık ve alması gereken önlemler konusunda bilgi verilmesi gerektiğini düşündürmüştür. Bronkoskopinin plevral
tüberkülozda yayma veya kültür pozitif örnek elde etmede balgam indüksiyonuna bir üstünlüğü ve katkısı yoktur.

Anahtar Kelimeler: balgam, bronkoskopi, Mycobacterium tuberculosis, tüberküloz plörezi


Nur Dilek Bakan, Gülcihan Özkan, Mehmet Bayram, Aygün Gür, Güngör Çamsarı, Reşat Kendirlinan. Isolation of Mycobacterium tuberculosis in Induced Sputum and Bronchial Lavage in Tuberculous Pleurisy. Eurasian J Pulmonol. 2010; 12(3): 125-128

Corresponding Author: Nur Dilek Bakan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale