Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Comparison of Light Criteria With Cholesterol Level and Serum-Pleural Fluid Albumin Gradient In Differention of Pleural Fluids As Transudate Or Exudate [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 1999; 1(3): 100-104

Comparison of Light Criteria With Cholesterol Level and Serum-Pleural Fluid Albumin Gradient In Differention of Pleural Fluids As Transudate Or Exudate

Arife Kodak, Aliye Candan Öğüş, Tülay Özdemir
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya

Generally the criteria of Light et al are used in discrimination of a pleural fluid as transudate or exudate and recently research on alternative parameters has been performed. In this study the diagnostic efficacy of pleural fluid cholesterol level, pleural fluid / serum cholesterol ratio and serum-pleural fluid albumin gradient is compared to that of the Light's criteria. Among the total 29 cases included in this study the reasons for fluid accumulation in the pleural cavity are distributed as follows: 9 malign pleural effusion, 8 parapneumonic, 6 due to congestive heart failure, 2 tuberculous pleurisy, 2 pulmonary thromboemboli. In 23 cases the effusion was exudate and the rest showed characteristics of a transudate.
When the concentration of cholesterol in pleural fluid, with a cutoff point of 60 mg / dl, was used for classification, 16% of the exudates and 13% of the transudates were misclassified with a sensitivity of 86.9% and a specificity of 83.3 %.
When the pleural fluid cholesterol / serum cholesterol ratio was used misclassification was seen in 21% of the exudates and 50% of the transudates. The sensitivity and specificity were 78.2% and 50% respectively the lowest of all.
The sensitivity and specificity of serum albumin gradient in the transudates is found respectively as 78.2% and %100. In diagnosis of an transudative pleural fluid the criteria of Light et al has the highest sensitivity, specificity and accuracy (respectively 91.3%,83.3% and 89.6%) when compared with remaining parameters. In conclusion it was seen that to distinguish a pleural effusion as an exudate or a transudate the best parameters were the criteria of Light. The accuracy of results can accentuated with the usage of serum albumin gradients in cases where the fluid is supposed to be a transudate but diagnosed as an exudate according to the Light criteria.

Keywords: Exudate, transudate, pleural effusion


Plevral Sıvılarda Transuda-Eksuda Ayrımında Kolesterol Değerleri İle Serum-Plevral Sıvı Albumin Gradientinin Light Kriterleri İle Karşılaştırılması

Arife Kodak, Aliye Candan Öğüş, Tülay Özdemir
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya

Plevral sıvıların incelenmesinde ilk adım olan transuda-eksuda ayrımında genellikle Light kriterleri kullanılmakta olup, son yıllarda buna alternatif parametreler üzerinde çalışılmıştır. Bu çalışmada plevral sıvı kolesterol seviyesi, plevral sıvı / serum kolesterol oranı ile serum-plevral sıvı albumin gradientinin tanısal etkinliği Light kriterleri ile karşılaştırmıştır.
Çalışmaya alınan toplam 29 olgunun 9'unda malign plevral sıvı, 8'inde parapnömonik plevral sıvı, 6'sında konjestif kalp yetmezliği, 2'sinde tüberküloz plörezi, 2'sinde pulmonertromboemboli saptanmıştır. Etyolojik tanılarına göre 23 olguda eksuda, 6 olguda transuda özelliğinde plevral sıvı mevcuttur. Plevral sıvı kolesterol 60 mg/dl cutoff değer olarak alındığında transuda grubunda %16 eksuda grubunda %13 oranında yanlış sınıflandırma ortaya çıkmış ve sensitivite %86.9, spesifite ise %83.3 saptanmıştır. Plevral sıvı kolesterol / serum kolesterol oranı kullanıldığında transuda grubunda %50 ve eksuda grubunda %21 oranında hata saptanmıştır ve sensitivite ile spesifite diğer parametrelere göre en düşük elde edilmiştir (sırasıyla %78.2, %50 ).
Serum-plevral sıvı albumin gradientinin transuda grubunda sensitivite ve spesifitesi %78.2 ve %100 bulunmuştur.
Transuda tanısında Light kriterlerinin sensitivite, spesifite ve doğruluk oranlarının (sırasıyla %91.3, %83.3 ve %89.6 ) diğer parametreler ile karşılaştırıldığında en yüksek olduğu saptanmıştır.
Sonuç olarak; transuda-eksuda ayrımında en iyi parametrenin Light kriterleri olduğu görülmüştür. Etyolojik olarak transuda düşünülüp, Light kriterleri ile eksuda tanısı alan olgular için serum-plevra albumin gradientinin kullanılması durumunda doğruluk oranının artabileceği kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Eksuda, transuda, plevral sıvı


Arife Kodak, Aliye Candan Öğüş, Tülay Özdemir. Comparison of Light Criteria With Cholesterol Level and Serum-Pleural Fluid Albumin Gradient In Differention of Pleural Fluids As Transudate Or Exudate. Eurasian J Pulmonol. 1999; 1(3): 100-104

Corresponding Author: Arife Kodak


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale