Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Assessment of the Functional Performance and Quality of Life in Patients with COPD and Asthma [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2007; 9(3): 158-166

Assessment of the Functional Performance and Quality of Life in Patients with COPD and Asthma

Safiye Özkan1, Zehra Durna2, Tunçalp Demir3, Bilun Gemicioğlu3
1Istanbul University Florence Nightingale College Of Nursing, Medical Department, Istanbul
2Istanbul Science University,nursing Department, Istanbul
3Istanbul University Cerrahpaşa Medical Faculty, Pulmonary Disease Department, Istanbul

AIM: The aim of this study was to test the Functional Performance (FPI) and quality of life in Turkish COPD and asthma patients. METHODS: Patient Data Form, Functional Performance Inventory, St. George Respiratory Questionnaire and spirometric tests were used in order to collect the data. 60 COPD and 60 asthma patients who were randomly selected included in the study. They were interviewed in the outpatient clinic and spirometry tests were performed on the same day. RESULTS: According to results, COPD and asthma patients’s performance levels were low and, a weak relation between FEV1 and physical exercise subgroup in COPD patients (r=0.38) and asthma patients (r=0.27) were found. COPD and asthma patients’s quality of life levels were good and, a negative weak relation between FEV1 and total quality of life, activity and impact subgroup in asthma patients, a positive weak relation between FEV1 and quality of life and symptom, activity subgroup in COPD patients were found. CONCLUSION: Although their quality of life levels were well, COPD and asthma patients performance levels were found to be deteriorated. In each step of the therapy of COPD and asthma patients, Turkish adapted version of functional performance and quality of life questionnenes should be used as valid and reliable measuring tools.

Keywords: asthma, COPD, functional performance, quality of life


KOAH ve Astım Hastalarında Fonksiyonel Performans ve Yaşam Kalitesinin İncelenmesi

Safiye Özkan1, Zehra Durna2, Tunçalp Demir3, Bilun Gemicioğlu3
1İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İstanbul
2İstanbul Bilim Üniversitesi, Hemşirelik Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışma, kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve astımı olan bireylerin kendi kendilerine deneyimleri ve belirgin bir analitik yapıya dayalı fonksiyonel durumun performans boyutu ile yaşam kalitesi düzeyleri ve spirometrik testlerle aralarındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. GEREÇ-YÖNTEM: Verilerin toplanmasında Hasta Bilgi Formu, Fonksiyonel Performans Ölçeği (FPÖ) ve St.George Yaşam Kalitesi Ölçeği (SGRQ) ve spirometrik test sonuçları kullanılmıştır. Örneklem grubuna randomize olarak alınan 60 KOAH ve 60 astım hastasıyla poliklinik odasında görüşme yapılmış ve aynı gün ölçülen spirometrik test sonuçları alınarak veriler toplanmıştır. BULGULAR: Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; KOAH ve astımlıların performans düzeylerinin kötü ve KOAH’lılarda fonksiyonel performansın fiziksel egzersiz alt boyutu ile FEV1 arasında pozitif orta derecede bir ilişki (r=0.38), astımlılarla zayıf bir ilişki (r=0.27) bulunmuştur. Astım ve KOAH’lıların yaşam kalitesi düzeylerinin iyi ve astımlılarda total yaşam kalitesi, aktivite ve etki alt boyutu ile FEV1arasında negatif zayıf bir ilişki, KOAH’lılarda total yaşam kalitesi, semptom ve aktivite alt boyutları ile FEV1 arasında pozitif zayıf bir ilişki bulunmuştur. SONUÇ: KOAH ve astımlı hastaların subjektif fonksiyonel performans düzeylerinin kötü, yaşam kalitelerinin iyi düzeyde olduğu görüldü. KOAH ve astım tanısı konmuş hastaların tedavilerinin her aşamasında fonksiyonel performans ve yaşam kalitesi her boyutu ile Türkçe’ye uyarlanmış, geçerli ve güvenilir ölçme araçları kullanılarak değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: astım, fonksiyonel performans, KOAH, yaşam kalitesi


Safiye Özkan, Zehra Durna, Tunçalp Demir, Bilun Gemicioğlu. Assessment of the Functional Performance and Quality of Life in Patients with COPD and Asthma. Eurasian J Pulmonol. 2007; 9(3): 158-166

Corresponding Author: Safiye Özkan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale