Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Coexistence of Anemia and COPD as a Systemic Disease [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2012; 14(1): 18-26 | DOI: 10.5505/solunum.2012.30092  

Coexistence of Anemia and COPD as a Systemic Disease

Ali Fidan, Muharrem Tokmak, Nesrin Kıral, Sevda Şener Cömert, Gulşen Saraç, Banu Salepçi, Benan Çağlayan
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Training And Research Hospital Chest Dseases Department - Istanbul / Turkey

Aim: To determine coexistence of anemia with COPD and its relation to dyspnea status, severity of COPD and other concomitant diseases.
Materials and Methods: In 2008, 102 stable COPD patients were included in this prospective study. Age, gender, concomitant diseases, BMI, x-ray findings, smoking history. PFTs, WBC-count test and MRC dyspnea scorrings were recorded. Patients classified as anemic by WHO classification (Htc<36% for female, Htc<39% for male) were evaluated, anemia without spesific etiology was considered COPD-related anemia. Chi-squre and Mann-Whitney U tests were used in statistical analysis.
Results: Mean age of 98 (96.1%) male and 4 (3.9%) female patients was 61.8±10.9. Mean values for Hb and Htc were 14.2±1.9 g/dL and 35.1%, respectively. Mean FEV1 (%pred) was 55.3±19.0 and FEV1/FVC was 51.1±11.0. Of cases, 47 (46.1%) had concomitant disease(s), most frequently hypertension (n=26, 25.5%), followed by coronary artery disease (n=18, 17.6%) and diabetes (n=11, 10.8%). Anemia (Htc<36% for female, Htc<39% for male) was found in 20 (19.6%) patiens, of whom 14(13.7%) were found to be COPD related anemia after further evaluation. Iron-deficiency (n=3) and active bleeding (n=3) were other anemia causes. Anemia was present in 27.6% and 12.7% cases with and without concomitant disease(s) respectively (p=0.058). It was significantly more prevalent in COPD patients with hypertension than those without hypertension (34.6% vs. 14.4%, p=0.026). COPD stage-3,4 (GOLD stages) patiens were more frequently anemic (21.4%) compared to stage-1,2 (18.3%), the difference not being statistically significant. Also more dyspneic MRC scale 2-4 patients had more anemia (24.4%) compared to MRC scale 0-1 (15.0%) patients without statistical significance. COPD-related-anemia incidence gradually increased with COPD severity, values being 0%, 54.5%, 87.5% and 100%, respectively, with progress from stage 1 to stage 4. COPD-related anemia incidence was higher in COPD stages 3, and 4 (88.8%) when compared to that in COPD stages 1, and 2 (54.5%; p=0.095). Policythemia was observed in 5 cases (4.9%). There was no demonstrable relationship between anemia and spirometric values, chestx-ray findings, BMI, age or gender.
Conclusion: Anemia is unexpectedly frequent in COPD. Although concomitant diseases are related with anemia, COPD itself may couse anemia especially as the disease reaches advanced stage.

Keywords: COPD, anemia, systemic disease


Bir Sistemik Hastalık Olarak KOAH ile Anemi Birlikteliği

Ali Fidan, Muharrem Tokmak, Nesrin Kıral, Sevda Şener Cömert, Gulşen Saraç, Banu Salepçi, Benan Çağlayan
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği - İstanbul

Amaç: KOAH’ın bilinen akciğer dışı sistemik etkilerinden olan aneminin KOAH ile birlikteliğini belirlemek, ek hastalıkların, dispne skorlamasının ve KOAH evresinin anemi ile ilişkisini ortaya koymak.
Gereç ve Yöntem: Ocak 2008-Aralık 2008 arasında stabil KOAH’lı hastalar çalışmaya alındı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kriterlerine göre anemi (erkeklerde Htc<%39, kadınlarda Htc<%36) ve polisitemi (Htc>%55) belirlendi. Spesifik etyolojisi belirlenemeyenler KOAH’a bağlı anemi olarak kabul edildi. Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş, cinsiyet, ek hastalık, VKİ, sigara alışkanlıkları, hemogram değerleri kaydedildi, akciğer grafisi incelendi, solunum fonksiyon testleri, MRC dispne skorlaması yapıldı. İstatistiksel analizlerde ki-kare ve Mann-Whitney U testleri uygulandı.
Bulgular: KOAH tanılı 102 hastanın yaş ortalaması 61,8±10,9 olup, 4’ü (%3,9) kadın, 98’i (%96,1) erkekti. Ortalama VKİ=27,2±5,5, sigara (paket-yıl)=42,4±24,3, Hb: 14,2±1,9g/dL, Htc=%43,3±5,2 bulundu. Solunum fonksiyon testlerinde ortalama FEV1/FVC=51,0±11,0, FEV1 (% beklenen)=55,3±19,0, FVC(L)=2,9±0.9, FVC (% beklenen)=84,9±20,7 olarak saptandı. Hastaların 47’sinde (%46.1) ek hastalık vardı ve en sık sırasıyla hipertansiyon (HT) (n=26, %25,5), koroner arter hastalığı (n=18, %17,6) ile DM (n=11, %10,8) mevcuttu. Anemi 20 (%19,6) hastada bulunmuştu, bunların 14’ünün (%13,7) KOAH’a bağlı anemi olduğu görüldü. Demir eksikliği (n=3) ve aktif kanama (n=3) diğer anemi sebepleriydi. Ek hastalığı olanlarda anemi sıklığı, olmayanlara kıyasla daha yüksekti (%27,6-%12,7, p=0,058). KOAH ile birlikte HT olanlarda, HT olmayanlara kıyasla anlamlı düzeyde sık anemi izlendi (%34,6-%14,4, p=0,026). KOAH evre 3, 4 (GOLD evreleri) hastalarda evre 1, 2 ile karşılaştırıldığında daha sık anemi görüldü (%21,4-%18,3) ancak fark anlamlı değildi. Yine MRC dispne skoru 2-4 hastalarda anemi (%24.4) MRC dispne skoru 0-1 olanlardaki anemiye (%15,0) göre fazlaydı ancak fark anlamlı değildi. KOAH’a bağlı anemi oranları KOAH ağırlık şiddeti ile korele olarak artmaktaydı (evre 1’den evre 4’e sırasıyla %0, %54,5, %87,5 ve %100). KOAH’a bağlı anemi oranı evre 3, 4 KOAH hastalarında evre 1, 2 KOAH’lılara kıyasla daha yüksekti (sırasıyla %88,8-%54,5, p=0,095) Polisitemi ise 5 (%4,9) hastada izlendi. Anemi sıklığı ile spirometrik değerler, akciğer grafi bulguları, VKİ, yaş ve cinsiyet arasında ilişki yoktu.
Sonuç: KOAH’ta anemi beklenmedik ölçüde sıktır. Eşlik eden hastalıklar anemiye neden olabilseler de bir sistemik hastalık olarak KOAH’ın kendisi –özellikle de hastalığın ileri evrelerinde– anemiye neden olabilir.

Anahtar Kelimeler: KOAH, anemi, sistemik hastalık


Ali Fidan, Muharrem Tokmak, Nesrin Kıral, Sevda Şener Cömert, Gulşen Saraç, Banu Salepçi, Benan Çağlayan. Coexistence of Anemia and COPD as a Systemic Disease. Eurasian J Pulmonol. 2012; 14(1): 18-26

Corresponding Author: Ali Fidan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale