Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Retrospective Evaluation of Pulmonary Thromboembolism Patients [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2013; 15(2): 109-114 | DOI: 10.5152/solunum.2013.020  

Retrospective Evaluation of Pulmonary Thromboembolism Patients

Gülbahar Darılmaz Yüce1, Ebru Ortaç Ersoy2, Recai Ergün1, Hikmet Fırat1, Sadık Ardıç1
1Department Of Chest Disease, Dıskapı Yıldırım Beyazıt Education Hospital, Ankara, Turkey
2Department Of İntensive Care Unit, Hacettepe University, Ankara, Turkey

Objective: Pulmonary thromboembolism (PTE) is a disease with high morbidity and mortality. Mortality is 30% in untreated PTE. The aim of this study is to evaluate retrospectively the PTE patients treated in our clinic for symptoms, risk factors, physical examination, laboratory and radiologic findings.
Methods: The files of PTE patients, diagnosed in the Pulmonary Diseases Department of an Education and Research Hospital between 2001-2006, were evaluated retrospectively. SPSS 10.0 program and Mann-Whitney U Test were used for statistical analysis.
Results: Seventy-eight patients, 41 female 37 male, with a mean age of 53.4±15.3 were included in the study. The most common risk factors were immobilisation (34.6%), presence of deep venous thrombosis (30.7%), age >65 years (28.2%) and the history of surgical operation (24.3%). The common symptoms were chest pain (82.1%), dyspnea (67.9%), tachycardia (35.9%), cough and hemoptysis (24.4%). Tachycardia, end-inspiratory ralles, deep venous thrombosis (DVT) findings and tachypnea were the most common physical examination findings. In 23 patients (29.4%), pleural efusion was detected. D-dimer level was elevated in 51 (98.1%) of 52 patients. Echocardiography was performed in 43 (55.1%) patients. The most common finding was pulmonary hypertension (95.3%). Bilateral lower extremity venous doppler sonography was performed in 60 (76.9%) patients and unilateral thrombus was detected in 40% of them. Of the patients, 51.3% were diagnosed by ventilation/perfusison (V/Q) scintigraphy whereas 62.8% were diagnosed by spiral computed tomography (CT) 63.6% of patients had hypoxemia, 54.5% had hypocapnia and 4.5% had hypercapnia in arterial blood gass analyses. The most common chest x-ray findings were pleural effusion (29.5%) and consolidation (19.2%). Most frequently, sinus tachycardia was detected as an electrocardiography (ECG) finding in our patients.
Conclusion: All the findings of our study were similar to the literature. Morbidity and mortality can be reduced, when the possibility of PTE is kept in mind as a diagnosis, especially in patients with risk factors.

Keywords: Thromboembolism, pulmonary, echocardiography, morbidity


Pulmoner Tromboembolili Hastaların Retrospektif Değerlendirilmesi

Gülbahar Darılmaz Yüce1, Ebru Ortaç Ersoy2, Recai Ergün1, Hikmet Fırat1, Sadık Ardıç1
1Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi, Ankara

Amaç: Pulmoner tromboemboli (PTE) mortalite ve morbiditesi yüksek bir hastalıktır. Tedavi edilmemiş PTE’de mortalite %30’dur. Bu çalışmada amacımız kliniğimizde tetkik ve tedavileri yapılmış olan embolili hastaları; semptomları, risk faktörleri, fizik muayene, laboratuvar ve radyolojik bulguları açısından tekrar değerlendirmektir.
Yöntemler: 2001-2006 yılları arasında bir eğitim ve araştırma hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği’nde PTE tanısı konulmuş hastaların dosyaları retrospektif olarak değerlendirildi. İstatistiksel analizler için SPSS 10,0 programı ile Mann-Whitney U testi kullanıldı.
Bulgular: Çalışmaya yaş ortalaması 53,4±15,3 olan 41’i kadın, 37’si erkek toplam 78 hasta dahil edildi. En sık risk faktörleri sırasıyla immobilizasyon (%34.6), derin ven trombozu varlığı (%30,7), 65 yaş üzerinde olmak (%28,2) ve cerrahi operasyon öyküsü (%24,3), sık semptomlar ise, göğüs ağrısı (%82,1), dispne (%67,9), taşikardi (%35,9), öksürük ve hemoptiziydi (%24,4). Taşikardi, inspiryum sonu ince raller, derin ven trombozu (DVT) bulguları ve takipne en sık saptanan fizik muayene bulgularıydı. Plevral sıvı 23 hastada (%29,4) tespit edildi. D-dimer düzeyi 52 hastanın 51’inde (%98,1) yüksek tespit edildi. Hastaların 43’üne (%55,1) ekokardiyografi yapılmıştı. En sık bulgu pulmoner hipertansiyondu (%95,3). Bilateral alt ekstremite dopler ultrasonografi (USG) 60 (%76,9) hastaya yapılmıştı ve olguların %40’ında tek taraflı trombüs saptanmıştı. Ventilasyon/perfüzyon (V/Q) sintigrafisi ile hastaların %51,3’üne tanı konulmuştu. Buna karşın olguların %62,8’ine spiral bilgisayarlı tomografi (BT) ile tanı konulmuştu. Hastaların %63,6’sında hipoksemi, %54,5’inde hipokapni ve %4,5’inde hiperkapni mevcuttu. En sık saptanan akciğer grafisi bulguları plevral sıvı (%29,5), konsolidasyondu (%19,2). Olgularımızda elektrokardiyografi (EKG)’de en sık olarak sinüs taşikardisi gözlendi.
Sonuç: Çalışmamızda tespit ettiğimiz tüm bulgular literatür ile benzerlikler gösteriyordu. PTE özellikle risk faktörü olan hastalarda düşünülürse morbidite ve mortalite azaltılabilir.

Anahtar Kelimeler: Tromboembolizm, akciğer, ekokardiyografi, morbidite


Gülbahar Darılmaz Yüce, Ebru Ortaç Ersoy, Recai Ergün, Hikmet Fırat, Sadık Ardıç. Retrospective Evaluation of Pulmonary Thromboembolism Patients. Eurasian J Pulmonol. 2013; 15(2): 109-114

Corresponding Author: Ebru Ortaç Ersoy, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale