Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The Relation between Awareness of the Diagnosis and Level of Anxiety in Lung Cancer Patients [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2006; 8(4): 163-167

The Relation between Awareness of the Diagnosis and Level of Anxiety in Lung Cancer Patients

Hıdır Esme1, Murat Sezer2, Adalet Demir3, Özkan Güler4, Hayrettin Sağlam5, Mehmet Ünlü2
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Afyon, Turkey
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Afyon, Turkey
3Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul, Turkey
4Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Afyon, Turkey
5Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Afyon, Turkey

AIMS: The rate of psychiatric disorders in cancer patients have been reported as 29-47%. In this study we aimed to evaluate the level of anxiety and factors related with this level of anxiety in lung cancer patients. MATERIAL-METHOD: Sixty three patients who were receiving cancer treatment were questioned about sociodemographic features such as age, occupation, educational status, residing place (city, town, village) and the patients knowledge about the disease. Then State and Trait Anxiety Inventory, STAI I-II was performed and level of anxiety was measured. RESULTS: There were no significant relation between state and trait anxiety levels and age, gender, occupation, residing place, histopathological diagnosis (p>0.05). Educational status was significantly related with state and trait anxiety levels (p<0.05). There were no significant differences between the state anxiety levels of the patients who knows the diagnosis and who do not (p= 0.121). The difference was significant for trait anxiety levels (p<0.05). CONCLUSION: State anxiety levels were higher and trait anxiety levels were significantly lower in patients who know the diagnosis. We suggest that the patients with adequate sociocultural level can be informed about the diagnosis, and psychiatric counseling can be demanded while giving this information.

Keywords: awareness of the diagnosis, level of anxiety, lung cancer


AKCİĞER KANSERLİ HASTALARDA TANIYI BİLME İLE ANKSİYETE DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Hıdır Esme1, Murat Sezer2, Adalet Demir3, Özkan Güler4, Hayrettin Sağlam5, Mehmet Ünlü2
1Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Afyon
2Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Afyon
3Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, İstanbul
4Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Afyon
5Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Afyon

AMAÇ: Kanserli hastalarda psikiyatrik bozukluklar %29 ile 47 arasında değişebilen oranlarda bildirilmektedir. Çalışmamızda akciğer kanseri tanısıyla tedavi görmekte olan hastalarda kaygı düzeyi ve kaygı düzeyiyle ilişkili etmenlerin belirlenmesi amaçlandı.
GEREÇ-YÖNTEM: Akciğer kanseri tanısıyla tedavi gören 63 olguya başlangıçta yaş, meslek, eğitim düzeyi, yaşadığı yer (il, ilçe, köy) gibi sosyodemografik özellikleri ve hastalığı hakkındaki bilgisi ile ilgili sorular soruldu. Ardından Durumluk ve Sürekli Kaygı Ölçeği I-II uygulandı ve anksiyete düzeyleri ölçüldü.
BULGULAR: Durumluk ve Sürekli Kaygı düzeyleri ile yaş, cinsiyet, meslek, yaşadığı yer ve histopatolojik tanı arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı (p>0.05). Eğitim düzeyi ile Durumluk ve Sürekli Kaygı düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı (p<0.05). Tanısını bilen hastalar ile bilmeyenler arasında Durumluk Kaygı düzeyi açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yok iken (p=0.121), Sürekli Kaygı düzeyi açısından karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p<0.05).
SONUÇ: Kanser tanısını bilen olgularda Durumluk Kaygı düzeyi yüksek bulunurken, Sürekli Kaygı düzeyi anlamlı olarak düşüktü. Gerektiğinde psikiyatrist yardımı alarak, uygun sosyokültürel düzeydeki hastalara kanser tanısının söylenmesi gerektiği sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: akciğer kanseri, kaygı düzeyi, tanıyı bilme.


Hıdır Esme, Murat Sezer, Adalet Demir, Özkan Güler, Hayrettin Sağlam, Mehmet Ünlü. The Relation between Awareness of the Diagnosis and Level of Anxiety in Lung Cancer Patients. Eurasian J Pulmonol. 2006; 8(4): 163-167

Corresponding Author: Hıdır Esme, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale