Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Re-evaluation of Our Sarcoidosis Patients Because of Three Pleural Sarcoidosis Cases [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2009; 11(3): 125-129

Re-evaluation of Our Sarcoidosis Patients Because of Three Pleural Sarcoidosis Cases

Nurcin Çimen Özışık1, Gülfem Yurteri1, Sevtap Sipahi Demirkök2
1Süreyyapaşa Center Of Chest Diseases And Thoracic Surgery, Department Of Pulmonology, Istanbul, Turkey
2Cerrahpasa Medical School,department Of Internal Medicine, Division Of Lung Diseases, Istanbul, Turkey

Aim: The reported prevalence of pleural involvement in sarcoidosis varies between 0.3-7%. Although pleural involvement in sarcoidosis is considered to be more frequent in autopsy studies, we did not met any strict serial autopsy studies regarding pleural involvement reported in the literature. Clinical signs are observed in only 2-4% of patients and pleural effusion can be detected on X-ray in 1-3% of sarcoidosis cases. Pleural thickening and minimal pleural effusion is a more frequent finding in thorax CT. As the diagnosis is usually confirmed by biopsies taken from regions that are easily reached such as scalen lymph nodes, transbronchial biopsies, only in few cases confirmation is required for pleural involvement. In this study we examined our 30 sarcoidosis cases in the light of three cases with pleural involvement verified with open lung biopsy.
Material and methods: Thirty patients who had sarcoidosis diagnosis at Süreyyapaşa Hospital between 1992-2005 were evaluated retrospectively for epidemiologic, clinical characteristics and pleural involvement.
Results: Mean age of 30 patients (27 female, three male) was 41.1±12.8 years (range 17-68). Five cases (16.7%) had the history of smoking and four cases (13.3%) tuberculosis. Spleen involvement was seen in seven (23.3%), liver in four (13.3%), eye in two (6.6%), skin in one (3.3%) and pleura in three (10%) of the 30 patients. Sarcoidosis was diagnosed with open lung biopsy in seven (23.3%) patients, three of them had pleural involvement with noncaseating granulomas verifying pleural involvement.
Conclusion: In our study the diagnosis of sarcoidosis with pleural involvement was seen more frequently than the centres without surgical department. We believe that the histopathological evaluation of pleural biopsy material performed by open lung biopsy is crucial to show the real frequency of pleural involvement in sarcoidosis.

Keywords: open lung biopsy, pleural involvement, sarcoidosis


Üç Plevral Sarkoidoz Olgusu Nedeniyle Sarkoidoz Hastalarımıza Yeniden Bakış

Nurcin Çimen Özışık1, Gülfem Yurteri1, Sevtap Sipahi Demirkök2
1Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Genel Dahiliye Akciğer Birimi, İstanbul

Amaç: Sarkoidozda plevra tutulumu çeşitli serilerde %0.3-7 arasında bildirilmektedir. Günümüzde geniş çaplı bir otopsi çalışması bulunmamasıyla birlikte, geçmişteki olgu bazlı bildirilerde çok daha yüksek oranlara rastlanılmaktadır. Plevral tutulum hastaların ancak %2-4’ünde klinik belirti vermektedir ve direkt grafide efüzyon varlığı %1-3 dolayındadır. Toraks BT’de plevral kalınlaşma ve az miktarda sıvı varlığı ise daha sık rastlanılan bir bulgudur. Tanı genellikle kolay ulaşılabilir yerlerden (skalen lenf nodu, transbronşiyal) alınan biyopsilerle doğrulandığından, plevra tutulumuna ait bulgu olsa bile gösterilmesi çok az vakada gerekmektedir. Bu çalışmada, açık akciğer biyopsisi ile plevra tutulumu kanıtlanmış üç olgu ışığında sarkoidoz hastalarımızın bazı özellikleri gözden geçirilmiştir.
Gereç ve yöntem: 1992-2005 yılları arasında Süreyyapaşa Hastanesi’nde sarkoidoz tanısı almış 30 olgu epidemiyolojik ve klinik özellikleri ile birlikte plevra tutulumu açısından retrospektif olarak incelenmiştir.
Bulgular: Yirmi yedi (%90) kadın, üç (%10) erkek olguyu kapsayan çalışmamızda, yaş ortalaması 41.1±12.8 olarak bulundu (yaş aralığı 17-68). Hastaların beşinde (%16.7) sigara, dördünde (%13.3) tüberküloz anemnezi vardı. Olguların yedisinde (%23.3) dalak, dördünde (%13.3) karaciğer, üçünde (%10) plevra, ikisinde (%6.6) göz ve birinde (%3.3) deri tutulumu saptandı. Olguların yedisine (%23.3) açık akciğer biyopsisi yapılmıştı ve üçünde nonkazeifiye granülomlar saptanarak plevral tutulum kanıtlandı.
Sonuç: Çalışmamızda, göğüs cerrahisi olmayan merkezlere göre sarkoidozlu olgularımızda daha yüksek oranda plevral tutulum saptanmıştır. Sarkoidozda plevra tutulumunun gerçek sıklığının belirlenmesi amacıyla, açık akciğer biyopsisi sırasında alınacak plevral biyopsi örneğinin histopatolojik değerlendirilmesinin önemi büyüktür.

Anahtar Kelimeler: açık akciğer biyopsisi, plevral tutulum, sarkoidoz


Nurcin Çimen Özışık, Gülfem Yurteri, Sevtap Sipahi Demirkök. Re-evaluation of Our Sarcoidosis Patients Because of Three Pleural Sarcoidosis Cases. Eurasian J Pulmonol. 2009; 11(3): 125-129

Corresponding Author: Nurcin Çimen Özışık, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale