Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The Role of Bronchoscopy in Diagnosis of Sarcoidosis [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(3): 140-145 | DOI: 10.5505/solunum.2011.32704  

The Role of Bronchoscopy in Diagnosis of Sarcoidosis

Ülkü Aka Aktürk, Banu Salepçi, Benan Çağlayan, Ali Fidan, Demet Turan, Elif Torun, Nesrin Kıral, Sevda Şener Cömert
Dr Lütfi Kırdar Kartal Education And Research Hospital

Aim: To establish the diagnostic value of flexibl bronchoscopy (FB) in sarcoidosis.
Material and Methods: Patients considered as sarcoidosis according to the clinical and radiological findings between 2004-2007 were included in this prospective study. Flexibl bronchoscopy (FB) was performed to all patients after clinical, radiological and laboratory evaluation. Multiple mucosal biopsies were taken, transbronchial lung biopsy (TBB) and conventional transbronchial needle aspiration (TBNA) of mediastinal lymp nodes according to Wang’s mapping system were performed to all patients during FB. For the final diagnosis mediastinoscopy was performed if the bronchoscopic biopsies were non-diagnostic. The diagnostic value of bronchoscopy and bronchoscopic biopsy techniques were evaluated seperately.
Results: Of the 49 patients included in the study with the pre-diagnosis of sarcoidosis, 2 were diagnosed as tuberculosis finally, therefore these 2 patients were excluded from the study. Of the 47 patients diagnosed as sarcoidosis, 17 (36,2%) were male, 30 (63,8%) were female and mean age was 40,55±13,65 years. Of all patients, 37 were diagnosed as sarcoidosis by FB (78,7%). TBB findings were positive in 20 (54%), TBNA were positive in 16 (43,2%) and mucosal biopsies were positive in 6 (16,2%) patients. In 5 (13,5%) patients sarcoidosis were diagnosed by more than one bronchoscopic techniques. Of the 20 patients diagnosed by TBB, 9 (45%) were at the stage 0 and I with no paranchimal involvement.The FB techniques were nondiagnostic in 10 patients and sarcoidosis were diagnosed by mediastinoscopy in these patients.
Conclusion: The diagnosis of sarcoidosis can be established mostly by conventional bronchoscopic techniques. The diagnostic efficiency of TBB is high also in stage 0 and I pateints. Therefore in sarcoidosis suspected patients, pulmonologists should consider performing all of the conventional techniques during FB before the invasive diagnostic methods.

Keywords: sarcoidosis, flexible bronchoscopy, transbronchial lung biopsy, transbronchial needle aspiration


Sarkoidoz Tanısında Bronkoskopinin Rolü

Ülkü Aka Aktürk, Banu Salepçi, Benan Çağlayan, Ali Fidan, Demet Turan, Elif Torun, Nesrin Kıral, Sevda Şener Cömert
Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Sarkoidozda fleksibl bronkoskopinin (FB) tanısal değerini belirlemek.
Gereç ve yöntem: Prospektif olarak planlanan bu çalışmaya, 2004-2007 yılları arasında kliniğimize başvuran, klinik ve radyolojik olarak sarkoidoz düşünülen hastalar dahil edildi. Tüm hastalara, klinik, laboratuvar ve radyolojik değerlendirmenin ardından FB yapıldı. Fleksibl bronkoskopi sırasında yine tüm hastalara multipl mukoza biyopsileri, transbronşiyal akciğer biyopsisi (TBB) ve Wang’ın haritalama sistemine göre konvansiyonel transbronşiyal iğne aspirasyonu (TBİA) yapıldı. Alınan materyallerin histopatolojik incelemesi sonucunda tanı konulamayan olguların hepsine kesin tanı için mediastinoskopi uygulandı. Bronkoskopinin ve bronkoskopi sırasında uygulanan biyopsi tekniklerinin sensitiviteleri ayrı ayrı hesaplandı.
Bulgular: Çalışmaya sarkoidoz ön tanısıyla 49 hasta alındı ancak tetkikler neticesinde 2 hasta sarkoidoz dışı (tüberküloz) tanı aldığından çalışmadan çıkarıldı. Sarkoidoz tanısı alan 47 hastanın 17’si (%36,2) erkek, 30’u (%63,8) kadındı ve yaş ortalaması 40,55±13,65 yıl idi. Kırk yedi olgunun 37’sinde FB ile tanıya ulaşıldı (sensitivite: %78,7). Bu 37 hastanın altısına (%16,2) mukoza biyopsisi, 16’sında (%43,2) TBİA, 20’sinde (%54,0) ise TBB ile tanı konuldu. Olguların beşinde (%13,5) birden fazla bronkoskop yöntemiyle sonuç alındı. TBB ile tanı konulan 20 olgunun dokuzu (%45), parankim lezyonunun izlenmediği evre 0 ve I sarkoidozdu. FB ile tanı konulamayan 10 hasta (%21,3) mediastinoskopi ile sarkoidoz tanısı aldı.
Sonuç: Sarkoidoz hastalığında, konvansiyonel bronkoskopik tekniklerin uygulanmasıyla olguların büyük bir kısmına tanı konulabilmektedir. Evre 0 ve I sarkoidoz olgularında bile TBB’nin tanısal verimliliği yüksektir. Dolayısıyla sarkoidoz ön tanısıyla izlenen hastalarda invazif tanısal girişimler yapılmadan önce yapılan FB ile tüm konvansiyonel teknikler uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: sarkoidoz, fleksibl bronkoskopi, transbronşiyal akciğer biyopsisi, transbronşiyal iğne aspirasyonu


Ülkü Aka Aktürk, Banu Salepçi, Benan Çağlayan, Ali Fidan, Demet Turan, Elif Torun, Nesrin Kıral, Sevda Şener Cömert. The Role of Bronchoscopy in Diagnosis of Sarcoidosis. Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(3): 140-145

Corresponding Author: Ülkü Aka Aktürk, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale