Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Smoking habits in high-school students in düzce [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2000; 2(1): 17-21

Smoking habits in high-school students in düzce

Peri Arbak1, Füsun Erdem2, Özgür Karacan2, Özlem Özdemir3
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz A.D. BOLU
2Ankara 7. Nolu Verem Savaş Dispanseri, Ankara
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz A.D., Ankara

Background: We designed a prospective study to evaluate the smoking habits of high-school students. Materials-methods: 801 students of Düzce High-School were evaluated by a questionnaire intented to secure information about their smoking habits and concerning their ideas on smoking.Statistical analyses were done with SPSS 5.0 programme. Results: Boys and girls are 52,4 % and 47,6 %,respectively. Mean age was 16 1 years (13-20), 18,1 % of students were smokers; while 5,9 % of girls and 12,9 % of boys were smoking. The relation between gender and smoking rate was statistically significant (p<0,05).52,7 % of smokers had begun smoking after 15 years old. There was statistically significant relation between economical status of family and smoking (p=0,014).Friends were socially the most effective factors about begining to smoke (75,9%).Stress was the most important reason to continue smoking (68,9%). Students begun to smoke after 10 years old were significantly eager to quit smoking(p<0,05). Conclusion: As a result, smoking incidence is lower in students of a high-school in urban area than their age group in city high-schools.

Keywords: High school students,smoking habits.


Düzce lisesi öğrencilerinde sigara alışkanlığı

Peri Arbak1, Füsun Erdem2, Özgür Karacan2, Özlem Özdemir3
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz A.D. BOLU
2Ankara 7. Nolu Verem Savaş Dispanseri, Ankara
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz A.D., Ankara

Amaç: Prospektif bir çalışmayla lise öğrencilerinin sigara kullanma alışkanlıklarını değerlendimektir. Yöntem: Sekiz yüz bir Düzce Lisesi öğrencisi, sigara içme alışkanlıkları ve sigara kullanma üzerine düşünceleri araştırılmak üzere bir anketle değerlendirildi. İstatistiksel analizler SPSS 5.0 programı ile yapıldı. Bulgular: Deneklerin % 52,4' ü erkek, % 47,6'sı kızdı. Yaş ortalaması 15.9 (13-20) idi. Deneklerin % 18,1'i sigara kullanmakta idi. Kız öğrencilerde sigara kullanma oranı % 5,9 iken erkeklerde % 12,9 idi. Cinsiyet ile sigara içme hızı arasındaki bağlantı istatistiksel olarak anlamlı idi (p<0,05). Sigara içen deneklerin % 52,7' si sigara kullanmaya 15 yaşından sonra başlamışlardır. Ailenin ekonomik durumuyla sigara kullanımı arasında istatistiksel olarak anlamlı bağlantı vardı (p=0,014). Arkadaş çevresi sigaraya başlamak için en etkili faktördü (% 75,9). Sigara kullanmayı sürdürmede en önemli neden stres idi( % 68,9). On yaşından sonra sigaraya başlayan denekler sigarayı bırakmaya istekli bulundu (p<0,05). Sonuç: Sonuç olarak kırsal alandaki lise öğrencilerinde sigara kullanma hızı kentlerdeki lise öğrencilerinden daha düşük bulundu.

Anahtar Kelimeler: Lise öğrencileri, sigara içme alışkanlığı.


Peri Arbak, Füsun Erdem, Özgür Karacan, Özlem Özdemir. Smoking habits in high-school students in düzce. Eurasian J Pulmonol. 2000; 2(1): 17-21


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale