Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Diagnostic value of serum cea and psa levels in lung cancer [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2003; 5(4): 194-199

Diagnostic value of serum cea and psa levels in lung cancer

Semra GÜRCAN KILIÇ1, Gürkan ERTUĞRUL1, Mehmet BÖNCÜ1, Ayşenur ATAY2, Füsun ERCİYAS2, Hüseyin HALİLÇOLAR1
1İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir
2İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Biyokimya Kliniği, İzmir

We investigated whether serum CEA and PSA levels are helpful in early diagnosis, type and staging in patients with lung disease. Sixty-three of the patients were diagnosed as lung cancer and 21 as benign disease. They had no complaints and signs of prostatism. All the patients recruited for the study were hospitalized in our clinic from April to October 2000. The mean age was 62.4±7.9 (37-76) for the lung cancer group and 58.8±10.7 (28-74) for the control group. Of the patients with lung cancer, 22 had squamous cell carcinoma, 18 had adenocarcinoma, 14 had non-small cell carcinoma, 7 had small cell carcinoma and 2 had undifferentiated carcinoma. The mean of serum CEA level was 3.35 ng/mL in the cancer group and 3.8 ng/mL in the control group while serum PSA level was 3.0 ng/mL in the cancer group and 0.8 ng/mL in the control group. The serum CEA level was high in 28% of squamous cell and 44% of adenocarcinoma patients. Serum PSA level was high in 27% of squamous cell and 6% of the adenocarcinoma patients. We could not find any correlation between serum median CEA and PSA levels and patients’age, performance status, histological type, stage, TNM status, origin and number of metastases, radiological and bronchoscopic findings. On the other hand, there was a significant correlation between age and serum CEA levels and between cigarette smoking and PSA levels. In conclusion, more comperative studies are needed to assess the relationship between the serum CEA and PSA levels and lung cancer. It may be more valuable to work with lung subtype of PSA, SK-MES-1. Also to investigate CEA and PSA levels in sputum and bronchial aspiration fluid for the early diagnosis of tumor will be more promising.

Keywords: Lung cancer, diagnosis, carcinoembrionic antigen, lung cancer, prostate specific antigen


Akciğer kanserinde CEA ve PSA'nın tanısal değeri

Semra GÜRCAN KILIÇ1, Gürkan ERTUĞRUL1, Mehmet BÖNCÜ1, Ayşenur ATAY2, Füsun ERCİYAS2, Hüseyin HALİLÇOLAR1
1İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir
2İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Biyokimya Kliniği, İzmir

Nisan-Ekim 2000 tarihleri arasında servislerimizde yatan, prostat yakınmaları ve bulguları olmayan, histolojik ve sitolojik olarak akciğer kanseri tanısı konmuş 63, benign akciğer hastalığı olan 21 olguda karsinoembriyojenik antijen (CEA) ve prostat spesifik antijen (PSA) serum düzeylerini ölçerek erken tanı, ayırıcı tanı, tip tayini ve evrelendirmede yardımcı olup olmayacağını araştırdık. Akciğer kanseri olgularının yaş ortalaması 62.4±7.9 ( yaş aralığı 37-76), kontrol grubunun 58.8±10.7 (yaş aralığı 28-74) idi. 22 olgu skuamöz hücreli, 18 olgu adeno, 14 olgu küçük hücreli dışı, 7 olgu küçük hücreli ve 2 olgu indiferan karsinom tanısı almıştı. Çalışma grubunda serum CEA median değerini 3.35 ng/mL, kontrol grubunda 3.8 ng/mL, serum PSA median değerini çalışma grubunda 3.0 ng/mL, kontrol grubunda 0.8 ng/mL bulduk. Serum CEA değerini; skuamöz hücreli akciğer karsinomluların %28'inde, adenokarsinomluların %44'ünde, PSA düzeyini ise, skuamoz hücrelilerin %27'sinde, adenokarsinomluların %6'sında yüksek bulduk. Serum median CEA ve PSA düzeyleriyle hastanın yaşı, performans durumu, tümör histolojik tipi, evresi, T,N,M durumları, metastaz yer ve sayısı, akciğer radyogramı ve toraks BT'de invazyon bulguları ve bronkoskopi bulguları arasında istatiksel anlamlı ilişki saptayamadık. Yaşla serum CEA düzeyi ve sigara içimiyle serum PSA düzeyi arasında pozitif korelasyon saptadık. Sonuç olarak; akciğer kanserleriyle serum CEA ve PSA düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi için daha geniş ve karşılaştırmalı çalışmalara gereksinim vardır. PSA'nın akciğer alt tipi SK-MES-1'le çalışması daha anlamlı olabilir. Tümörün daha erken tanınmasını sağlayan balgam ve bronş aspirasyon sıvılarında CEA ve PSA bakılması uygun olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, tanı, karsinoembriyonik antijen, prostat spesifik antijen


Semra GÜRCAN KILIÇ, Gürkan ERTUĞRUL, Mehmet BÖNCÜ, Ayşenur ATAY, Füsun ERCİYAS, Hüseyin HALİLÇOLAR. Diagnostic value of serum cea and psa levels in lung cancer. Eurasian J Pulmonol. 2003; 5(4): 194-199


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale