Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
[Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2001; 3(2): 45-50

Kronik obstruktif akciğer hastalığına sekonder gelişen pulmoner hipertansiyonda bronkodilatatör ve oksijen tedavisine ek olarak verilen amlodipinin pulmoner arter basıncına etkisi

Sibel YURT1, Murat KIYIK1, Cem TİGİN1, Filiz KOŞAR1, Sedat ALTIN1, Hayati ÖZYURT1, Saadettin ÇIKRIKÇIOĞLU1, Kenan DÖNMEZ2
1Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2İstanbul Kalp ve Hipertansiyon Merkezi - Fındıklı İstanbul

Amaç: Bu çalışmada klinik olarak stabil KOAH ve PH'lu hastalarda, konvansiyonel bronkodilatatör ve O2 tedavisine ek olarak verilen amlodipinin pulmoner hipertansiyon üzerine etkisini değerlendirmeyi amaçladık. Hastalar ve metod: Pulmoner hipertansiyon tespit edilen 18 KOAH'lı hasta çalışmaya alındı. Hastalar randomize olarak 2 gruba ayrıldı. 1.gruptaki 9 hastaya konvansiyonel bronkodilatatör ve oksijen tedavisine ek olarak 5 mg/gün amlodipin verildi. 2. gruptaki 9 hastaya sadece konvansiyonel bronkodilatatör tedavi ve oksijen verildi. Tedavinin 1. ve 14. günlerinde kan gazları, solunum fonksiyonları ve Doppler ekokardiografi ile pulmoner arter basınçları ölçüldü. Yan etkiler izlendi. Bulgular: Her iki grupta da pulmoner arter basıncında düşme görüldü. (Grup 1) PAB 1 (TÖ) 44.55± 10.80 mmHg, PAB 2 ( TS) 32.55 ± 7.35 mmHg (p:0.001). ( Grup 2) PAB 1 (TÖ) 41.77 ±7.18 mmHg, PAB 2 (TS) 34.66±8.63 mmHg (p:0.013). Her iki grup karşılaştırıldığında pulmoner arter basınç değişimi açısından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0.05). Sadece grup 1'de PaO2 'de anlamlı iyileşme görüldü. PAB'daki düşme ile O2 satürasyonundaki yükselme arasında anlamlı korelasyon vardı. PaCO2'deki düşme ile PAB' daki değişim arasında anlamlı korelasyon vardı. Sonuç: Her iki grupta pulmoner arter basıncında anlamlı düşüş görülmesine rağmen iki grup arasında istatistiksel açıdan bir fark yoktu.

Anahtar Kelimeler: KOAH: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, PH: Pulmoner hipertansiyon, PAB: Pulmoner arter basıncı, TÖ:Tedavi öncesi, TS: Tedavi sonrası.


Sibel YURT, Murat KIYIK, Cem TİGİN, Filiz KOŞAR, Sedat ALTIN, Hayati ÖZYURT, Saadettin ÇIKRIKÇIOĞLU, Kenan DÖNMEZ. Kronik obstruktif akciğer hastalığına sekonder gelişen pulmoner hipertansiyonda bronkodilatatör ve oksijen tedavisine ek olarak verilen amlodipinin pulmoner arter basıncına etkisi. Eurasian J Pulmonol. 2001; 3(2): 45-50


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale