Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The Efficacy Of Endobronchial Needle Aspiration and Forceps Biopsy In The Diagnosis of Endobronchial Lung Tumors [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 1999; 1(1): 17-21

The Efficacy Of Endobronchial Needle Aspiration and Forceps Biopsy In The Diagnosis of Endobronchial Lung Tumors

Ufuk Yılmaz, Gülay Utkaner, Enver Yalnız, Zekiye Aydoğdu Dinç, Nur Yücel, Ünver Kamalı
İzmir Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi, İzmir

Endobronchial tumors may be covered with whitish or greyish material and FB may reveal only necrotic slough or material may not be enough. Besides, FB can cause significant bleeding from endobronchial tumors which are rich in vascular bed and pink in colour. The aim of this study is to compare the diagnostic yield of FB and EBNA in those types of endobronchial lung tumors examined by fiberoptic bronchoscopy. This study prospectively carried out in izmir Chest Disease and Surgery Training Hospital, and 82 male in-patients were included in the sutdy. Eligibility criterias were: 1) Patients with visible endobronchial tumor with high risk of bleeding (group 1 = 39 patients) 2) Patients with visible endobronchial tumor covered with whitish or greyish material (group 2 = 43 patients) In group 1, diagnostic yields of EBNA and FB were found to be 85% and 79%.respectively (p> 0.05). In group 2, diagnostic yields of EBNA and FB were 83% and 68%, respectively (p>0.05). There was difference between two diagnostic methods on the significant bleeding complication in group 1 (EBNA 0% versus FB 15.8%) (p< 0.05). In conclusion, in endobronchial tumors which has high risk in bleeding, EBNAand FB has equal diagnostic yield but EBNA causes less bleeding than FB. That's why, EBNA can prefer to FB. In endobronchial tumors which was covered with whitish or greyish material, EBNA has higher diagnostic yield than FB but it is not statistically significant. The combination of EBNA and FB can prevent to repeat of the bronchoscopy.

Keywords: Endobronchial tumor, diagnosis, complication, needle-aspiration.


Endobronşial Akciğer Tümörlerinin Tanısında Endobranşial İğne Aspirasyonu Ve Forseps Biyopsinin Etkinliği

Ufuk Yılmaz, Gülay Utkaner, Enver Yalnız, Zekiye Aydoğdu Dinç, Nur Yücel, Ünver Kamalı
İzmir Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Hastanesi, İzmir

Endobronşial tümörlerin üzeri beyazımsı veya grimsi bir materyal ile örtülü olabilir ve bu olgularda FB sadece nekrozu gösterebilir ya da materyal yeterli olmayabilir. Ayrıca, pembe renkli ya da damardan zengin endobronşial tümörlerde, forseps biyopsi (FB) ciddi kanamalara neden olabilir. Bu çalışmanın amacı, fiberoptik bronkoskopi ile tetkik edilen bu tip endobronşial akciğer tümörlerinin tanısında, FB ve EBİA tanı verimliliğini karşılaştırmaktır. Bu çalışma prospektif olarak İzmir Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Hastanesinde yapıldı ve çalışmaya hastanede yatan 82 erkek hasta dahil edildi.. Uygunluk kriterleri: 1-Yüksek kanama riskli, görülebilir endobronşial tümörlü hastalar (grup 1= 39 hasta ) 2-Üzeri beyazımsı veya grimsi materyal ile örtülü, görülebilir endobronşial tümörlü olgular (grup 2 = 43 hasta). Grup 1'de EBİA ve FB'nin tanı verimlilikler sırasıyla %85 ve %79 olarak bulundu (p>0.05). Grup 2'de EBİA ve FB'nin tanı verimlilikleri sırasıyla %83 ve %68'di (p>0.05). Grup 1 'de iki tanı yöntemi arasında ciddi kanama komplikasyonu yönünden fark vardı ( EBİA %0,FB%15.8) (p< 0.05).
Sonuç olarak, yüksek kanama riskine sahip endobronşial tümörlerde EBİA ve FB aynı tanı verimliliğine sahiptir ancak EBİA FB'den daha az ciddi kanamaya neden olur. Bu nedenle, EBİA FB'ye tercih edilebilir. Üzeri beyazımsı veya grimsi materyal ile örtülü endobronşial tümörlerde, EBİA FB'den daha yüksek tanı verimliliğine sahiptir ancak bu istatistiki olarak anlamlı değildir. EBİA ve FB 'nin kombinasyonu bronkoskopinin tekrar edilmesini önleyebilir.

Anahtar Kelimeler: Endobronşial tümör, tanı, komplikasyon, iğne aspirasyonu.


Ufuk Yılmaz, Gülay Utkaner, Enver Yalnız, Zekiye Aydoğdu Dinç, Nur Yücel, Ünver Kamalı. The Efficacy Of Endobronchial Needle Aspiration and Forceps Biopsy In The Diagnosis of Endobronchial Lung Tumors. Eurasian J Pulmonol. 1999; 1(1): 17-21

Corresponding Author: Ufuk Yılmaz


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale