Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Evaluation of Pulmonary Function Tests in Workers of a Textile Factory [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(3): 146-150 | DOI: 10.5505/solunum.2011.35683  

Evaluation of Pulmonary Function Tests in Workers of a Textile Factory

Hasan Kahraman1, Mustafa Haki Sucaklı2, Ali Özer3, Nurhan Köksal1
1Department Of Pulmonary Diseases, Kahramanmaraş Sütçü Imam University, Faculty Of Medicine, Kahramanmaraş, Turkey
2Department Of Family Medicine, Kahramanmaraş Sütçü Imam University, Faculty Of Medicine, Kahramanmaraş, Turkey
3Department Of Public Health, Inönü Univercity,faculty Of Medicine, Malatya, Turkey

Aim: Cotton dust found in textile environment is a factor effecting the lungs of the textile workers. Pulmonary function tests (PFT) are important methods for determining affection of lung function. This cross-sectional study was performed in order to measure respirable dust amount, working periods and effects of these values on pulmonary functions.
Material and method: Hundred and ninety six textile workers were examined in 5 groups according to working locations. Parameters of FEV1, FVC, FEV1/FVC, PEF, MEF25, MEF75 and MMEF were measured. Working periods, dust concentration of environment and amount of soluble trichloroethilene in stain removing group were determined. The concentrations of soluble dust in the environment were measured by gravimetric method.
Results: Amounts of measured environmental dust were near to the acceptable levels and differences were determined among groups. Groups were compared according to the PFT values and some statistically significant differences were found. Working periods were divided into 3 groups as 1, 2 and ≥ 3 years. Mean working period was 2.2 years and maximal working period was 8 years. Statistically significant reductions were found in FEV1/FVC, MEF25, MMEF parameters of group 3 compared to group1 and 2 (p<0,005). In stain removing workers, while amount of soluble trichloroethilene was in acceptable range, FEV1/FVC, MEF25, and MMEF parameters were lower than other groups but the differences were not statistically significant (p>0,005).
Conclusion: It was seen that some of the lung functions were affected by mean 2.2 year working period with cotton dust exposure. As a result, by increasing working period, statistically significant reductions were found in parameters of FEV1/FVC, MEF25 and MMEF.

Keywords: cotton dust, pulmonary function test, workers


Bir Tekstil Fabrikasında Çalışan İşçilerin Solunum Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi

Hasan Kahraman1, Mustafa Haki Sucaklı2, Ali Özer3, Nurhan Köksal1
1Ksü Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Kahramanmaraş
2Ksü Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ad, Kahramanmaraş
3İü Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ad, Malatya

Amaç: Pamuk tozu, tekstil iş ortamlarında çalışan işçilerin akciğerlerini etkileyen bir faktördür. Solunum fonksiyon testleri (SFT) akciğer fonksiyonlarındaki etkilenmeyi gösteren önemli bir yöntemdir. Çalışmamız kesitsel nitelikte olup, tekstil fabrikasında solunabilir toz oranları, çalışma süreleri ve bu değerlerin SFT üzerindeki etkisi araştırıldı.
Gereç ve yöntem: Yüz doksan altı işçi, çalıştıkları ünitelere göre beş gruba ayrılarak, FEV1, FVC, FEV1/FVC, PEF, MEF25, MEF75 ve MMEF parametreleri ölçüldü. Çalışma sürelerine, ortamın toz miktarlarına ve leke temizleme bölümünde maruz kalınan solunabilir seviyedeki trikloretilen oranına bakıldı. Ortam atmosferinde bulunan solunabilir toz konsantrasyonları, gravimetrik yöntemle hesaplandı.
Bulgular: Ortam toz miktarları kabul edilebilir değerlere yakındı. Toz miktarları bakılmış gruplar ile SFT değerleri kıyaslandı ve bazılarında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar saptandı. Çalışma süreleri 1, 2, 3 ve üstü yıl olmak üzere üç grupta değerlendirildi. Ortalama çalışma süresi 2,2 yıl ve en uzun çalışma süresi 8 yıl idi. Çalışma süresi 3 yıl ve üstü olan grupta, FEV1/FVC, MEF25 ve MMEF parametrelerinde diğer gruplara kıyasla istatistiksel olarak anlamlı azalmalar saptandı (p<0,05). Trikloretilene maruz kalan işçilerde, bu maddenin ortamda kabul edilebilir sınırlarda olmasına ve FEV1/FVC, MEF25 ile MMEF değerlerinde düşüşler saptanmasına rağmen bu farklar istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0,005).
Sonuç: Pamuk tozuna maruziyet ortamında ortalama 2,2 yıl gibi çalışma süresinde bile bazı akciğer fonksiyonlarının etkilendiği görüldü. Sonuç olarak, tekstil fabrikasında çalışma süresinin uzamasıyla FEV1/FVC, MEF25 ve MMEF gibi SFT parametre değerlerinde anlamlı düşüşler saptandı.

Anahtar Kelimeler: pamuk tozu, solunum fonksiyon testi, işçiler


Hasan Kahraman, Mustafa Haki Sucaklı, Ali Özer, Nurhan Köksal. Evaluation of Pulmonary Function Tests in Workers of a Textile Factory. Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(3): 146-150

Corresponding Author: Hasan Kahraman, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale