Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Cellular and humoral immunity in advanced lung cancer [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(2): 224-228

Cellular and humoral immunity in advanced lung cancer

Ali Nihat ANNAKKAYA, Mustafa YAMAN, Serdar ERTURAN, Günay AYDIN, Benan MÜSELLİM, Elif ALTUĞ
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

We investigated the effect of advanced lung cancer on the immune system. Histopathologically confirmed and staged 24 male patients (4 patients with SCLC and 20 patients with NSCLC) and 11 healthy male subjects were recruited in the study. Using flowcytometry, CD3, CD4, CD8, CD16, CD19 lymphocyte subgroups and IgA, IgG and IgM percentages were measured in the peripheral blood samples of both groups. In patients with lung cancer CD4, CD9 and CD4 / CD8 levels in the peripheral blood were low compared to the control group, the difference being statistically significant (p<0,05). With progression from stage T1 to T4, peripheral blood CD3 level decreased significantly (p<0,001). Likely as radiological N (lymph node involvement) increased, CD4 level diminished (p<0,05). Among patients with lung cancer, with age increased peripheral blood CD16 positivity was detected (p<0,05). CD16 (+) level was high in peripheral blood of lung cancer patients with poor performance and low albumin levels. As a result, various changes occur in some lymphocyte subgroups (CD4, CD19, CD4/CD8) in lung cancer, as a marker of progressive disease and immune response. In advanced lung cancer, matur T and B-lymphocytes (CD3, CD4 and CD19) may play a major role in anti-tumour immunity.

Keywords: Lung cancer; lymphocyte subsets; cancer immunology.


İleri evre akciğer kanserinde hücresel ve hümoral immunite

Ali Nihat ANNAKKAYA, Mustafa YAMAN, Serdar ERTURAN, Günay AYDIN, Benan MÜSELLİM, Elif ALTUĞ
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Çalışmada ileri evre akciğer kanserinin immun sistem üzerine etkisini incelemeyi amaçladık. 4'ü KHAK, 20'si KHDAK toplam 24 akciğer kanserli erkek hasta ile 11 sağlıklı erkek, kontrol grubu çalışmaya alındı. Kanserli olgularda ve kontrol grubunda periferik kanda şowsitometrik yöntemle CD3, CD4, CD8, CD16, CD19 lenfosit alt gruplarına ve IgA, IgG ve IgM yüzdelerine bakıldı. Akciğer kanserli olgularda periferik kan CD4, CD19 ve CD4/CD8 düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak düşük bulundu (p<0,05). T evresi arttıkça (T1-4) periferik kan CD3 düzeyinin çok anlamlı olarak azaldığı (p<0,001), radyolojik N (lenf nodu tutulumu) arttıkça CD4 düzeyinin azaldığı bulundu (p<0,05). Akciğer kanserli olgularda yaşla beraber periferik kan CD16+'liğinin anlamlı olarak arttığı tespit edildi (p=0,022). Performansı ve kan albümin düzeyi düşük olan akciğer kanserli hastalarda periferik kan CD16+'lik düzeyi yüksek bulundu (p<0,05). Sonuç olarak akciğer kanserinde ilerleyen hastalık ve buna karşı immun yanıtın göstergesi olarak bazı lenfosit alt gruplarında (CD4, CD19, CD4/CD8 oranı) değişiklikler olur. İleri evre akciğer kanserinde matür T ve B-lenfositler (CD3, CD4 ve CD19) anti-tümör immunitede temel rol oynuyor olabilir.

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri; lenfosit subgrupları; kanser immunolojisi.


Ali Nihat ANNAKKAYA, Mustafa YAMAN, Serdar ERTURAN, Günay AYDIN, Benan MÜSELLİM, Elif ALTUĞ. Cellular and humoral immunity in advanced lung cancer. Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(2): 224-228

Corresponding Author: Ali Nihat ANNAKKAYA


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale