Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The clinical importance of symptoms of hepatotoxicity occurring during tuberculosis treatment [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2004; 6(1): 215-219

The clinical importance of symptoms of hepatotoxicity occurring during tuberculosis treatment

Erkan CEYLAN
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ŞANLIURFA

115 cases who started antituberculosis treatment at Bingöl Tuberculosis Dispensary between January 1999 and June 2001 were included. The symptoms of hepatotoxicity and their clinical importance were analysed retrospectively. In 23 cases increases in serum transaminase levels were reported. In 8 of these 23 cases toxic hepatitis developed and the treatment was interrupted. In 15 of these 23 cases serum transaminase levels returned to normal levels. At the beginning of treatment anorexia (30%), fatigue (30%), nausea (30%), epigastric tenderness (30%), vomiting (23%), pain in the right hypocondirum (12%) and jaundice (1.7%) were reported by the patients. Regarding the symptoms of hepatotoxicity, equal statistically significant difference was reported among the cases with toxic hepatitis, the cases whose serum transaminase levels increase temporarily and the cases with normal serum transaminase levels (p<0.001). This finding suggests that symptoms of the patients might be an important clue in differentiating toxic hepatitis from transitional transaminase elevation. In conclusion, informing the patients about the symptoms is very important in preventing hepatotoxicity. Symptoms of hepatotoxicity should be evaluated carefully and patients should be followed closely once they become symptomatic. Tenderness of the right hypocondrium should alert the clinician about the possible presence of toxic hepatitis.

Keywords: hepatotoxicity, tuberculosis treatment


Tüberküloz tedavisi sırasında gelişen hepatotoksisite semptomlarının klinik önemi

Erkan CEYLAN
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, ŞANLIURFA

Çalışmamızda Bingöl Verem Savaş Dispanseri'nde Ocak 1999-Haziran 2001 tarihleri arasında tüberküloz tedavisi başlanılan 115 olgu hepatotoksisite semptomları ve bunların klinik önemi açısından retrospektif olarak analiz edildi. Olguların 23'ünde çeşitli düzeylerde transaminaz değerlerinde yükselmeler saptanmış, 8'inde tüberküloz tedavisinin kesilmesini gerektiren toksik hepatit gelişirken 15'inde transaminazlar izlemle normale dönmüştür. Olgularımızda tedavi başlangıcında tedaviye bağlı olarak %30'unda iştahsızlık, %30'unda halsizlik, %30'unda bulantı, %30'unda epigastrik hassasiyet, %23'ünde kusma, %12'sinde sağ hipokondriumda ağrı ve %1.7'sinde sarılık tespit edildi. Toksik hepatitli olgular, transaminaz değerlerinde geçici yükselme görülen olgular ve transaminaz değerleri normal olan olgular hepatotoksisite semptomları açısından karşılaştırıldığında 3 grup arasında aynı oranda anlamlı farklılık izlendi (p<0.001). Bu veriler, hastalara ait semptomların geçici transaminaz yüksekliği ve toksik hepatit ayırımında önemli bir kriter olabileceğini göstermiştir. Sonuç olarak hastaların hepatotoksisite semptomları açısından bilgilendirilmesi hepatotoksisiteye karşı alınabilecek en etkili önlem olacaktır. Ayrıca gelişebilecek hepatotoksisite semptomları dikkatle değerlendirmeli ve hepatotoksisite semptomları varlığında hastalar yakın takibe alınmalıdır. Sağ hipokondrium hassasiyeti varlığında ise hastanın toksik hepatit tablosu içinde olabileceği düşünülmelidir.

Anahtar Kelimeler: hepatotoksisite, tüberküloz tedavisi


Erkan CEYLAN. The clinical importance of symptoms of hepatotoxicity occurring during tuberculosis treatment. Eurasian J Pulmonol. 2004; 6(1): 215-219

Corresponding Author: Erkan CEYLAN


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale