Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Long-term oxygen therapy in chronic obstructive pulmonary disease patients; efficacy and compliance to treatment [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(3): 391-395

Long-term oxygen therapy in chronic obstructive pulmonary disease patients; efficacy and compliance to treatment

Esin Polat YENTÜRK1, Sema UMUT1
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, İstanbul

Long-term oxygen therapy (LTOT) is the only mode of treatment which increases the quality of life and prolongs life time expectancy in chronic obstructive pulmonary disease(COPD) patients with chronic respiratory failure. Minimum 15 hours/day oxygen use is necessary for treatment efficacy. In our study we evaluated the appropriateness of LTOT indications to concensus reports, the compliance of patients to treatment and the factors effecting compliance. The effects of treatment on arterial blood gas, spirometry, dyspnea score, acute attack, hospitalization and intensive care need were observed. We evaluated the LTOT indications of 78 patients from Cerrahpafla Medical Faculty Department of Pulmonology. 29 patients (20 male, 9 female) with median age of 64±8, followed-up from the COPD out-patient clinic and using oxygen concentrator were recruited in the study. The demographic features of the patients, dyspnea score, lung function test parameters, annual number of acute attacks, hospital and intensive care support needs were recorded. The appropriateness of LTOT indications to consensus reports was found as 95%. 29 patients consisted of patients already using concentrator and new users. The patients were observed for 10± 2 months. PaO2 and the oxygen saturation percentages increased from 51±6 to 58±9 mmHg (p=0,001), and from 85±5 to 89 ±4 (p<0,001) respectively. PaCO2 showed a decrease from 48±7 to 44±7 mmHg (p=0,02), annual acute attacks from 39 to 6, hospitalization from 37 to 6 (p<0,001) and intensive care hospitalization from 3 to 0 (p=0,03) respectively, the results being statistically significant. The dyspnea score significantly decreased during the first year of LTOT use (p<0,05). The compliance to treatment was 31% and this group consisted of patients with low FEV1/ FVC, high dyspnea score and they were more hypoxic and hypercapnic than the non-compliant patients. The results show that LTOT increases PaO2 and decreases PaCO2, acute attacks, hospitalization and intensive care need. Compliance to treatment does not depend on the personal characteristics of the patients rather increases with the severity of disease and symptoms. We believe with patient education and closer follow-up, the compliance of our patients to treatment will be increased.

Keywords: COPD, long-term oxygen therapy, effective use of oxygen therapy


Kronik obstrüktif akciğer hastalığında uzun süreli oksijen tedavisi etkinlik ve uyumu

Esin Polat YENTÜRK1, Sema UMUT1
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, İstanbul

Kronik solunum yetersizliği gelişmiş olan KOAH olgularında uzun süreli oksijen tedavisi(USOT) yaşam kalitesini arttıran ve yaşam süresini uzattığı gösterilen tek tedavi yöntemidir. Tedavinin etkinliği için günde en az 15 saat oksijen alınması gerekmektedir. Çalışmamızda USOT endikasyonunun uzlaşı raporlarına uygunluğunu, hastaların tedaviye uyumlarını ve uyumu etkileyen faktörleri değerlendirdik. Tedavinin AKG, spirometri, dispne skoru, akut atak, hastane ve yoğun bakıma yatış sayılarına olan etkilerini takip ettik. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından USOT önerilen 78 olgunun sağlık kurulu raporlarında endikasyonları inceledik. KOAH polikliniğinde takip edilen, oksijen konsantratörü kullanan, 20 erkek, 9 kadın ve yaş ortalaması 64±8 (45-75) yıl olan 29 olgu takibe alındı. Tedavi başlangıcında hastaların demografik özellikleri, dispne skoru, solunum fonksiyon parametreleri, yıllık akut atak, hastane ve yoğun bakıma yatış sayıları kaydedildi. USOT endikasyonlarında uzlaşı raporlarına uygunluk %95 olarak saptandı. Konsantratör kullanmakta olan ve yeni başlayan 29 olgunun 10±2 ay takibi sonucu PaO2'nin 51±6'dan 58±9 mmHg'ya (p=0.001), Sat O2%'nin 85±5'den 89±4'e (p<0.001) yükseldiği, PaCO2'nin 48±7'den 44±7 mmHg'ya (p=0.02) düştüğü saptandı. USOT sonrası dispne skoru 1. yılda azaldı (p=0.05). Tüm olgularda yıllık toplam akut atak sayısı 39'dan 6'ya, hastaneye yatış 37'den 6'ya (p<0.001) ve yoğun bakıma yatış sayısı 3'den 0'a (p=0.03) düştü. Tedaviye uyum oranı %31 olarak saptandı. Etkin tedavi alanlar, diğerlerine göre daha hipoksik, daha hiperkapnik, dispne skoru yüksek ve FEV1/FVC değeri daha düşük olan hastalardı. USOT PaO2'yi arttırmakta, PaCO2'yi, akut atak sayısını, hastane ve yoğun bakıma yatış sayısını azaltmaktadır. Tedaviye uyumu hastaların kişisel özellikleri etkilememekte, hastalığın ağırlık derecesi, semptomların şiddeti arttıkça uyum artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: KOAH, uzun süreli oksijen tedavisi, etkin oksijen tedavisi.


Esin Polat YENTÜRK, Sema UMUT. Long-term oxygen therapy in chronic obstructive pulmonary disease patients; efficacy and compliance to treatment. Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(3): 391-395


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale