Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The Prevalence of Irritable Bowel Syndrome Among Patients with Asthma [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2006; 8(4): 151-155

The Prevalence of Irritable Bowel Syndrome Among Patients with Asthma

Esra Ertan1, M. Akif Özgül1, Pınar Yıldız1, Aygül Güzel1, Figen Kadakal1, Hakan Çamlıça2, Aziz Yazar3, Veysel Yılmaz1
1Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Turkey
2İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Epidemiyoloji Ve Biyoistatistik Bilim Dalı, İstanbul, Turkey
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin, Turkey

AIM: There are scientific evidence of functional interface between the gastrointestinal system (GIS) and respiratory system diseases in recent studies excess prevalence of asthma has been shown among patients with irritable bowel syndrome (IBS). The aim of our study was to investigate the prevalence of IBS in asthmatic patients.
METHODS: One hundred and one patients with bronchial asthma (69 women, 32 men; mean age: 33.9±7.5 years), 81 patients with non-asthmatic pulmonary diseases (51 women, 30 men; mean age: 35.2±12.6) and 88 healthy subjects (58 women, 30 men; mean age: 34.6±7.5) were included in the study. The diagnosis of IBS was made according to Rome II criteria. RESULTS: There were 40 (39.6%), 22 (26.4%) and 20 (22.7%) IBS subjects in bronchial asthma group, non-asthmatic pulmonary diseases group and healthy group, respectively. The IBS prevalence in bronchial asthma group was significantly higher than healthy subjects (p=0.018). Although the IBS prevalence was higher in bronchial asthma group than the non-asthmatic pulmonary diseases group, it didn’t reach a statistically significance (p=0.086). There was no difference between non-asthmatic pulmonary diseases group and healthy controls with respect to IBS prevalence (p=0.59). For the bronchial asthma patients with duration of five years or more the IBS prevalence (22/38; 57.9%) was significantly higher than the patients with asthma with duration of less than five years (18/63; 28.5%) (p=0.006). CONCLUSION: We found that the prevalence of IBS was more common in the bronchial asthmatics than in healthy controls. The IBS prevalence increases in patients with five or more years of bronchial asthma duration. Our finding supports the speculation that asthma and IBS may share common pathophysiological process.

Keywords: asthma, irritable bowel syndrome


BRONŞ ASTIMI HASTALARINDA İRRİTABL BARSAK SENDROMU PREVALANSI

Esra Ertan1, M. Akif Özgül1, Pınar Yıldız1, Aygül Güzel1, Figen Kadakal1, Hakan Çamlıça2, Aziz Yazar3, Veysel Yılmaz1
1Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Epidemiyoloji Ve Biyoistatistik Bilim Dalı, İstanbul
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin

AMAÇ: Gastrointestinal sistem (GİS) ve solunum sistemi bozuklukları arasında fonksiyonel ilişkiye yönelik bilimsel kanıtlar bulunmaktadır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda irritabl barsak sendromu (İBS)'lu hastalarda artmış astım prevalansı bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı astımlı hastalarda İBS prevalansını araştırmaktır.
METOD: Çalışmaya 101 astımlı hasta (69 kadın, 32 erkek; ortalama yaş: 33.9±7.5yıl), astım dışı akciğer hastalığı olan 81 hasta (51 kadın, 30 erkek; ortalama yaş: 35.2±12.6) ve 88 sağlıklı kontrol (58 kadın, 30 erkek, ortalama yaş: 34.6±7.5 yıl) alındı. İBS tanısı Roma II kriterlerine göre konuldu. BULGULAR: Astımlı grupta 40 (%39.6), diğer akciğer hastalıklı grupta 22 (%26.4) hastada ve sağlıklı grupta 20 (%22.7) kişide İBS saptandı. Astımlı grupta İBS sıklığı sağlıklı kontrollere göre anlamlı olarak daha yüksek bulundu (p=0.018). Astımlı hastalarda İBS sıklığı diğer akciğer hastalıklı gruba göre daha yüksek olmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı düzeye ulaşmadı (p=0.086). Diğer akciğer hastalıklı grup ile sağlıklı kontroller arasında İBS sıklığı açısından fark saptanmadı (p=0.59). Astım süresi beş yıl ve üzerinde olan astımlılarda İBS sıklığı %57.9 (22/38) olup astım süresi beş yıldan kısa olan hastalardaki İBS sıklığına (%28.5, 18/63 ) göre anlamlı olarak daha yüksekti (p=0.006). SONUÇ: Astımlı hastalarda İBS sıklığı sağlıklı kontrollerden anlamlı olarak daha yüksekti. Astım süresi beş yıl ve üzerinde olanlarda İBS sıklığı daha yüksek oranda bulundu. Bulgularımız astım ile İBS arasındaki muhtemel patofizyolojik mekanizmayı destekler niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: astım, irritabl barsak sendromu


Esra Ertan, M. Akif Özgül, Pınar Yıldız, Aygül Güzel, Figen Kadakal, Hakan Çamlıça, Aziz Yazar, Veysel Yılmaz. The Prevalence of Irritable Bowel Syndrome Among Patients with Asthma. Eurasian J Pulmonol. 2006; 8(4): 151-155

Corresponding Author: Esra Ertan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale