Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Diagnostic Value of Nonbronchoscopic mini-BAL in Ventilator Associated Pneumonia [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2007; 9(3): 139-146

Diagnostic Value of Nonbronchoscopic mini-BAL in Ventilator Associated Pneumonia

Feza Bacakoğlu1, Funda Elmas Uysal1, Özen Kaçmaz Başoğlu1, Şöhret Aydemir2, Bilgin Arda3
1Ege University School Of Medicine Department Of Chest Diseases, İzmir
2Ege University School Of Medicine Department Of Microbiology And Clinical Microbiology, İzmir
3Ege University School Of Medicine Department Of Infectious Diseases And Clinical Microbiology, İzmir

AIM: In this study, comparison of two non-bronchoscopic sampling methods, endotracheal aspiration (ETA) and mini-BAL in the diagnosis and evaluation of resolution in patients clinically suspected as ventilator associated pneumonia (VAP) were aimed.
METHODS: This study was performed in an 8-bed respiratory ICU during 13 months period. Thirty-one patients (mean age 63.9±19.0 yrs, 18 males) suspected as VAP were enrolled in the study. For microbiological evaluation, ETA and mini-BAL samples were used with a cut-off 105 and 104 cfu/mL, respectively. RESULTS: At baseline evaluation, microorganism (most commonly Acinetobacter baumannii) were isolated in ETA of 22 patients (71.0%) and mini-BAL of 19 patients (61.3%). The agreement of ETA and mini-BAL was found to be 67.7% (p=0.05). Pathogen isolation was higher in mini-BAL of patients with lower respiratory tract infection on admission to the hospital and ICU (p=0.03) and with an increase in the amount and purulence of secretion when suspected as VAP (p=0.02). Sampling was repeated in the 15th day of the diagnosis. Thirteen patients were evaluated; pathogen isolation was detected in five patients (38.5%) by both methods. The agreement of ETA and mini-BAL was found to be 100% (p=0.001) for the 15th day evaluation. CONCLUSION: Mini-BAL is a nonbronchoscopic sampling method and it can be used for the diagnosis of VAP and evaluation of resolution in patients treated with mechanical ventilation and especially who has an increase in the amount and purulence of secretion.

Keywords: endotracheal aspiration, mini-BAL, ventilator associated pneumonia


Ventilatör İlişkili Pnömonide ‘Non-Bronkoskopik mini-BAL’ ın Tanısal Değeri

Feza Bacakoğlu1, Funda Elmas Uysal1, Özen Kaçmaz Başoğlu1, Şöhret Aydemir2, Bilgin Arda3
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir.
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir.

AMAÇ: Bu çalışmada klinik olarak ventilatör ilişkili pnömoni (VİP) düşünülen olgularda; iki non-bronkoskopik örnekleme yöntemi olan endotrakeal aspirasyon (ETA) ve mini-BAL’ın tanı ve rezolüsyon değerlendirmesindeki yerlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.
GEREÇ-YÖNTEM: Sekiz yataklı solunumsal yoğun bakım (YB) ünitemizde 13 ayda yürütülen bu çalışmaya, VİP düşünülen 31 olgu (yaş ort. 63.9±19.0, 18’i erkek) alınmıştır. Mikrobiyolojik değerlendirmede; ETA ve mini-BAL materyalleri kullanılmış, eşik değerler olarak sırasıyla 105 ve 104 cfu/mL kabul edilmiştir. BULGULAR: İlk değerlendirmede; ETA’da 22 (%71.0), mini-BAL’da 19 (%61.3) olguda üreme (en sık Acinetobacter baumannii) saptanmıştır. Mikrobiyolojik tanıda ETA ve mini-BAL uyumu %67.7 (p=0.05) olarak bulunmuştur. Mini-BAL’da üreme oranları; hastaneye ve YB’ye gelişinde alt solunum yolu infeksiyonu bulunanlar (p=0.03) ile VİP düşünüldüğünde sekresyon artışı ve pürülansı olanlarda (p=0.02) daha yüksektir. Örneklemeler, klinik tanının 15. günü tekrarlanmıştır. Değerlendirme; 13 olguda yapılabilmiş, her iki yöntemde de 5 olguda (%38.5) üreme saptanmıştır. Onbeşinci gün değerlendirmesinde; ETA ve mini-BAL uyumu %100 (p=0.001) olarak bulunmuştur. SONUÇ: Bronkoskopi gerektirmeyen bir örnekleme yöntemi olan mini-BAL’ın; mekanik ventilasyon uygulanan ve özellikle sekresyon
artışı ve pürülansı saptanan olgularda, VİP tanısında ve rezolüsyon değerlendirmesinde kullanılabileceği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: endotrakeal aspirasyon, mini-BAL, ventilatör ilişkili pnömoni


Feza Bacakoğlu, Funda Elmas Uysal, Özen Kaçmaz Başoğlu, Şöhret Aydemir, Bilgin Arda. Diagnostic Value of Nonbronchoscopic mini-BAL in Ventilator Associated Pneumonia. Eurasian J Pulmonol. 2007; 9(3): 139-146

Corresponding Author: Feza Bacakoğlu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale