Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The value of diagnosing methods in pulmonary sarcoidosis [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2008; 10(2): 85-88

The value of diagnosing methods in pulmonary sarcoidosis

Hüseyin Cem Tigin, Murat Kıyık, Naciye Mutlu, Ebru Artan, Tunç Karadeli, Ayşin Durmaz, Hayati Özyurt, Sadettin Çıkrıkçıoğlu
Yedikule chest disease and chest surgery reserach nad education hospital-istanbul

we tried to observe the ratio of diagnosing sarcoidosis with invasive methods in patients which we thought sarcoidosis as clinically and radiologically. We investigated 44 patients in our clinic (in Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Hospital) retrospectively in the study. We evaluated the patients according to the chest x rays. We performed PPD, serum ACE level, urine calcium level as laboratory tests; TBB, CD4/CD8 ratio and cell Formula in BAL,TBNA of mediastinal lymph nodes and mediastioscopy as diagnosing methods. 31 of the patients were female and 13 were male. 26 cases (59%) were sage 1, 15 (34%) stage 2, 3 (6.8%) stage 3. PPD was positive in 5 of 40 cases (12.5%), ACE was high in 22 of 35 cases (62.9%), urine calcium was high in 5 of 33 cases (6.8%). We observed non-necrotizing immflamation in 23 of 38 cases (60.2) with TBB. We obtained pathological diagnose with TBNA in 11 of 15 cases (71.3%). We observed lymphocytic alveolitis in 42 cases (81.8%), CD4/CD8 ratio >3 in 29 cases, >5 in 27 and >10 in 11 cases. We detected pathological diagnose in 7 of 16 cases (43.8%) with scalene lymph node biopsy and in 15 of 15 (100%) with mediastinoscopy. We diagnosed sarcoidosis with open lung biopsy in 1 case.

Keywords: sarcoidosis, bronchoscopy, transbronchial needle aspiration, transbronchial biopsy


Pulmoner sarkoidoziste tanı yöntemleri

Hüseyin Cem Tigin, Murat Kıyık, Naciye Mutlu, Ebru Artan, Tunç Karadeli, Ayşin Durmaz, Hayati Özyurt, Sadettin Çıkrıkçıoğlu
Yedikule Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi-istanbul

Klinik ve radyolojik olarak sarkoidoz düşündüğümüz hastalarda invaziv tanı yöntemlerle ne oranda histopatolojik tanı elde edebileceğimizi saptamaya çalıştık.Kliniğimizde,Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Sarkoidoz tanısı alan 44 olgu retrospektif olarak incelendi.Olgular PA Akciğer grafilerine göre evrelendirildi.Hastalarda laboratuvar bulgusu olarak PPD,serum ACE düzeyi,İdrar kalsiyum değerlendirilirken tanı yöntemi olarak transbronşiyal biyopsi(TBB),bronkoalveolar lavajda(BAL) hücre formülü ve CD4/CD8 oranı,mediasten lenf bezlerine yönelik transbronşiyal iğne aspirasyonu (TBİA)ve mediastinoskopi değerlendirilmeye alındı.
Hastaların 31’i kadın 13’ü erkekti.Evre I 26(%59,1), evre II 15(%34,1), Evre III 3 (%6,8 ) hasta tespit edildi.Laboratuvar bulgularından ise PPD 40 hastanın 5 (%12,5) 'inde pozitif,serum ACE düzeyi 35 hastanın 22 (%62,9) 'sinde, idrar kalsiyumu 33 hastanın 5 (%6,8)'inde yüksek bulundu.Tanı yöntemleri analiz edildiğinde ise TBB yapılan 38 hastanın 23(%60,2)'ünde nekrozlaşmayan granülomatöz iltihap elde edildi.TBİA yapılan 15 hastanın 11(%71,3')inde patolojik tanı elde edilmiştir.BAL yapıldığında 42 hastada(%81,8)lenfositik alveolit elde edildi.BAL 'da CD4/CD8 oranı 29 hastada 3'ün üzerinde,27 hastada 5'in üzerinde,11 hastada ise 10'un üzerinde tespit edildi.Skalen lenf bezi biopsisi yapılan 16 hastanın 7(%43,8)'sinde patolojik tanı elde edildi.Mediastinoskopi yapılan 15 hastanın 15'inde patolojik tanı elde edildi. Bir hastaya da tanı açık akciğer biopsisi ile konuldu.

Anahtar Kelimeler: Sarkodioz, bronkoskopi, transbronşial iğne aspirasyonu, trasnbronşiyal biyopsi.


Hüseyin Cem Tigin, Murat Kıyık, Naciye Mutlu, Ebru Artan, Tunç Karadeli, Ayşin Durmaz, Hayati Özyurt, Sadettin Çıkrıkçıoğlu. The value of diagnosing methods in pulmonary sarcoidosis. Eurasian J Pulmonol. 2008; 10(2): 85-88

Corresponding Author: Hüseyin Cem Tigin, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale