Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
A Review of our Clinical Experience: Thirty Seven Spontaneus Pneumothorax Cases [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2007; 9(3): 167-169

A Review of our Clinical Experience: Thirty Seven Spontaneus Pneumothorax Cases

Ahmet Aksoy1, Şerife Tuba Liman2, Salih Topçu2, Ersan Özbudak1, Şadan Yavuz1
1Department of Cardiovascular Surgery, Kocaeli University, Kocaeli
2Department of Thorasic Surgery, Kocaeli University, Kocaeli

BACKGROUND: We aimed to present our experiences in axillary thoracotomy (AT) and video assisted thoracoscopic surgery (VATS) in patients with spontaneus pneumothorax and to discuss the reasons of our choosing of AT. MATERIAL-METHOD: Between February 2003 and April 2005, 37 patients with spontaneus pneumothorax (SP) were treated in Thoracic Surgery Department of Kocaeli University Hospital were included in the study. The age, gender, etiology, indications for surgery, the surgical procedures, involved hemithorax and the postoperative complications of each patient were investigated retrospectivly.
RESULTS: Twenty-one patients (56.7%) were primary spontaneus pneumothorax and 16 (43.2%) were secondary spontaneus pneumothorax. Six (16.2%) patients were treated conservatively whereas tube thoracostomy were applied to the rest. One (2.7%) patient in his first episode was operated. In eleven (29.7%) patients recurrency were observed. Four (36.3%) patients with recurrent pneumothorax were operated. In the follow-up of the remaining seven (63.7%) patients; secondary recurrency were seen in 3 (42.8%) patients and two (66.6%) of these patients were operated. In six patients (85.7%) bullae ligation and mechanical abrasion via axillary thoracotomy were performed. In the remaining patient bullae ligation and mechanical abrasion were performed via VATS. No postoperative complication was detected. CONCLUSION: The primary treatment modality for spontaneus pneumothorax is conservative treatment or the thoracotomy depending on the degree of pneumothorax. Axillary thoracotomy must be preferred due to the lower cost and patient comfort.

Keywords: Spontaneous pneumothorax, axillary thoracotomy, VATS


Otuz Yedi Spontan Pnömotoraks Olgusunda Klinik Deneyimimiz

Ahmet Aksoy1, Şerife Tuba Liman2, Salih Topçu2, Ersan Özbudak1, Şadan Yavuz1
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp Ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Kocaeli

AMAÇ: Spontan pnömotorakslı hastalarda, cerrahi yaklaşım olarak aksiller torakotomi (AT) ve video yardımlı torakoskopik cerrahi yaklaşımları konusunda deneyimlerimizi aktarmak ve AT seçim nedenlerimizi tartışmayı amaçladık. GEREÇ-YÖNTEM: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Kliniğinde Şubat 2003-Nisan 2005 yılları arasında spontan pnömotoraks (SP) nedeniyle 37 olgu tedavi gördü. Olgular etiyoloji, cerrahi endikasyonlar, uygulanan cerrahi prosedür ve postoperatif komplikasyonlar açısından incelendi. BULGULAR: Olguların yirmibiri (%56.7) primer spontan pnömotoraks (PSP) ve on-altısı (%43.2) sekonder spontan pnömotoraks (SSP) idi. Altı (%16.2) olgu konservatif olarak tedavi edilirken diğer olgularda tüp torakostomi uygulandı. İlk epizodla gelen hastaların biri (%2.7) opere edildi. Onbir (%29.7) olgu rekürrens pnömotoroks idi. Rekurrens gelişen olguların dördü (%36.3) operasyona alındı. Kalan yedi (%63.6) olgunun izleminde, üç (%42.8) olguda ikinci nüks gözlendi ve bu olgulardan ikisi (%66.6) opere edildi. Cerrahi uygulanan olguların altısına (%85.7) aksiller torakotomi ile bül ligasyonu ve mekanik abrazyon uygulandı. Bir olguda (%14.2) video yardımlı torakoskopik cerrahi (VATS) ile bül ligasyonu ve mekanik abrazyon uygulandı. Postoperatif komplikasyon gelişmedi. SONUÇ: Spontan pnömotoraksta primer tedavi yaklaşımı pnömotoraksın derecesine göre konservatif yaklaşım veya tüp torakostomidir. Düşük maliyet ve hasta konforu açısından aksiller torakotomi tercih edilebilir.

Anahtar Kelimeler: aksiller torakotomi, spontan pnömotoraks, VATS


Ahmet Aksoy, Şerife Tuba Liman, Salih Topçu, Ersan Özbudak, Şadan Yavuz. A Review of our Clinical Experience: Thirty Seven Spontaneus Pneumothorax Cases. Eurasian J Pulmonol. 2007; 9(3): 167-169

Corresponding Author: Ahmet Aksoy, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale