Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Smoking Rates of Health Care Workers at a General Training Hospital in Istanbul and their Attitudes and Knowledge about Smoking [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2006; 8(4): 156-162

Smoking Rates of Health Care Workers at a General Training Hospital in Istanbul and their Attitudes and Knowledge about Smoking

Banu Salepçi1, Ali Fidan1, Benan Çağlayan1, Elif Torun1, Nagihan Durmuş1, Ülkü Aka Aktürk1, Haydar Sur2
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Turkey
2Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi, İstanbul, Turkey

AIM: As smoking is an important social problem and health care workers should serve as a model for the society, we
aimed to find out smoking rates of health care workers and their attitudes and knowledge about smoking.
MATERIALS-METHODS: Employees of our hospital (n=1051) were asked to fill out a questionnaire consisting of 3 parts. Part I was about general knowledge about smoking, part 2 was about current smokers’ attitudes towards smoking and part 3 was about ex-smokers’ attitudes towards smoking. Chi-square, Fisher’s exact test and Student’s t-test were used in statistical analysis.
RESULTS: Mean age of 1051 cases was 33.068.24. Of these, 40.4% were male and 59.6% female. Current smokers comprised 36.9%, 14.6% were ex-smokers and 48.5% were non-smokers. It was found that 22.7% of administrators, 26.7% of doctors, 37.1% of nurses, 51.3% of workmen and 46.7% of other employees smoked. Ones with education level lower than university, low monthly income, working in a smoking environment smoked more (p<0.001). Among the kitchen workers 78.9% were found to be smokers suggesting a possible relation with the above factors. Of cases, 98% knew about the hazards of tobacco and hazards of passive smoking were known by 99.5%. Most commonly known consequences of smoking were lung and laryngeal carcinoma and least known was osteoporosis. While 21.4% of cases were against the idea that healthcare workers should serve as a model for the society, national law 4207 considering smoking restrictions was not known by 85.9% and according to 81.9% methods of smoking prohibition in the hospital were insufficient. Of smokers, 75.3% were planning to quit and only 6 of the ex-smokers was thinking about restarting.
CONCLUSION: Smoking rates among administrators and doctors were lower when compared to the others. Of all the smokers, 75% was planning to quit smoking. The education of the health care staff other than doctors about tobacco and precautions taken against smoking in our hospital should be augmented.

Keywords: doctor, health care workers, hospital, smoking, tobacco


İSTANBUL'DA GENEL BİR EĞİTİM HASTANESİNDE ÇALIŞANLARIN SİGARA HAKKINDAKİ BİLGİLERİ, DAVRANIŞLARI VE SİGARA İÇME ORANLARI

Banu Salepçi1, Ali Fidan1, Benan Çağlayan1, Elif Torun1, Nagihan Durmuş1, Ülkü Aka Aktürk1, Haydar Sur2
1Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Sağlık Eğitim Fakültesi, İstanbul

AMAÇ: Sigara bağımlılığı çok önemli bir toplumsal sorun olup, bu konuda topluma örnek olması gereken sağlık çalışanlarının sigara içme oranlarını ve sigara hakkındaki bilgi ve davranış biçimlerini araştırmak.
GEREÇ-YÖNTEM: Hastanemiz tüm birimlerinde çalışan toplam 1051 kişiye 3 ayrı bölümden oluşan anket uygulandı. 1. bölüm sigara hakkındaki genel bilgileri, 2. bölüm sigara içenlerin sigara ile ilgili davranışlarını, 3. bölüm ise önceden sigara içip bırakmış kişilerin sigara ile ilgili davranışlarını sorgulayan soruları içeriyordu. İstatistiksel analizler ki-kare, Fisher kesin olasılık ve Student's t testleri kullanılarak yapıldı.
BULGULAR: Ankete katılan 1051 olgunun yaş ortalaması 33.1±8.2 (16-63) ve %40.4’ü erkek, %59.6’sı kadındı. Tüm çalışanların %36.9’u halen sigara içmekte, %14.6’sı içip bırakmış, %48.5’i ise hiç içmemişti. İdarecilerin %22.7’si, doktorların %26.7’si, hemşirelerin %37.1’i, hizmetlilerin %51.3’ü, diğer çalışanların %46.7’si sigara içiyordu. Yüksek öğrenim görmemiş, gelir düzeyi düşük olan ve sigara içilen ortamda çalışanlarda sigara içme oranları istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksek (p0.001) bulundu ve mutfakta çalışanların %78.9’unun içici olmasının bu faktörlerle ilişkili olduğu düşünüldü. Ankete katılanların %98’i sigaranın sağlığa zararlı olduğunu ve %99.5’i pasif içicilerin de sigaradan zarar gördüğünü bilmekteydi.. Sigaranın yol açtığı hastalıklar arasında en fazla bilinenler, akciğer ve larinks kanserleri iken en az bilinen osteoporoz idi. Çalışanların %21.4’ü sağlık çalışanlarının örnek oluşturmak için sigara içmemesi gerektiği fikrine katılmıyor, %85.9’u 4207 sayılı yasayı bilmiyor ve %81.9’u hastanede sigaraya karşı alınan önlemleri yetersiz buluyordu. Sigara içenlerin %75.3’ü bırakmayı, içip bırakanların ise sadece 6’sı tekrar içmeyi düşünmekteydi.
SONUÇ: Hastanemizde doktor ve idarecilerin sigara içme oranı diğer çalışanlara göre daha düşük bulunmuştur. Tüm sigara içenlerin %75’i de bırakmayı düşünmektedir. Bu sonuçlara göre hekim dışı sağlık çalışanlarımızın sigara konusunda daha
fazla bilinçlendirilmesi ve hastanemizde sigaraya karşı daha ciddi önlemlerin alınması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: doktor, hastane, sağlık çalışanları, sigara, tütün


Banu Salepçi, Ali Fidan, Benan Çağlayan, Elif Torun, Nagihan Durmuş, Ülkü Aka Aktürk, Haydar Sur. Smoking Rates of Health Care Workers at a General Training Hospital in Istanbul and their Attitudes and Knowledge about Smoking. Eurasian J Pulmonol. 2006; 8(4): 156-162

Corresponding Author: Ali Fidan, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale