Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Non-invasive mechanical ventilation in respiratory failure due to chronic obstructive pulmonary disease exacerbation [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2008; 10(1): 24-33

Non-invasive mechanical ventilation in respiratory failure due to chronic obstructive pulmonary disease exacerbation

Ayşegül Baysak Apaydın, Alev Gürgün, Oben Bıyıklı, Feza Bacakoğlu
Ege Univeristy Department Of Chest Diseases, İzmir

AIM: In the study, we investigated the effectiveness of standart medical therapy (SMT) and SMT with non-invasive mechanical ventilation (NIMV) in patients with hypoxic and hypercapnic respiratory failure due to COPD exacerbation.
MATERIAL-METHODS: This study included 66 patients who were diagnosed to have respiratory failure and COPD exacerbation and hospitalized in Ege University Pulmonary Diseases Department Intensive Care Unit. The patients recieving SMT was classified as Group I whereas patients recieving SMT and NIMV as Group II. The two groups were compared regarding blood gases, length of hospital and intensive care unit stay and complications. The effect of NIMV in respiratory failure was prospectively investigated in the patients admitted to intensive care unit due to COPD exacerbation.
RESULTS: Among the 66 patients, 28 patients received SMT, 38 of them received SMT with NIMV. On admission, the ‘Glasgow Coma Score’ was significantly low (p=0.02) and ‘Encephalopathy Score’ was significantly high (p=0.03) in NIMV patients. The SMT group showed improved PaO2 and pH at every measurement hour and at 6 hours respectively after the treatment,whereas there was no significant difference in PaCO2 values. In NIMV group, there was significantly improvement in pH,PaCO2 and PaO2 values between the initial, 1st, 6 th and 24 th hours measurements (p=0.01). The PaO2 values were significantly higher (p=0.001) in NIMV group than the SMT group in all assessments in the first 24 hours. There was also no significance in hospital and ICU and treatment success for both groups. Only in one patient (3.6%) in SMT group hospital acquired pneumonia developed. The mortality due to respiratory causes in SMT group was higher than the mortality due to other causes in NIMV group (13.2 % versus 7.1% and 7.1% versus % 2.6, respectively).
CONCLUSION: In conclusion, in patients with respiratory failure due to COPD exacerbation although SMT and NIMV help to improve blood gases rapidly, it does not significantly affect the prognosis in hospital.

Keywords: COPD exacerbation, non-invasive mechanical ventilation, respiratory failure


Kronik obstrüktif akciğer hastalığı alevlenmesine bağlı solunum yetmezliklerinde noninvazif mekanik ventilasyonun yeri

Ayşegül Baysak Apaydın, Alev Gürgün, Oben Bıyıklı, Feza Bacakoğlu
Ege Üniveritesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir

AMAÇ: Bu çalışmada KOAH alevlenmesine bağlı hipoksik ve hiperkapnik solunum yetmezliği bulunan olgularda, standart medikal tedavi (SMT) ve SMT ile birlikte non-invazif mekanik ventilasyon (NİMV) uygulanmasının etkinliği araştırılmıştır.
GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmaya Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Kliniği Yoğun Bakım Ünitesi’ne KOAH tanısı olup, alevlenme ve solunum yetmezliği nedeniyle yatırılan 66 olgu alınmıştır. Olgular SMT alan Grup I ve SMT ile birlikte NİMV uygulanan Grup II olarak iki gruba ayrılmış ve iki grup kan gazları, yoğun bakım ve hastane yatış süresi, komplikasyon açısından karşılaştırılmıştır.
Bulglar: Yoğun bakım (YB)’a alınan 66 olgunun 28’ine SMT, 38’ine ise ek olarak NİMV uygulanmıştır. Başvurudaki bulgular değerlendirildiğinde; NİMV uygulanan grupta, ‘Glasgow Coma Score’ düşük (p=0.02), ensefalopati skoru yüksek (p=0.03) bulunmuştur. SMT grubunda; pH değerinde 6.saatten sonra, PaO2’de tüm ölçüm saatlerinde düzelmenin olduğu, PaCO2 değerinde ise hiçbir saatte anlamlı düşme olmadığı görülmüştür. NİMV grubunda ise; başvuru, 1. saat, 6. ve 24. saat arasındaki pH değişiklikleri, anlamlı (p=0.01) bulunmuştur. PaCO2 değerlerinde de, pH’daki artışa benzer şekilde iyileşme gözlenmiştir. PaO2 değerleri ise, ilk 24 saatte devamlı artış göstermiştir. İki tedavi grubu birbirleriyle karşılaştırıldığında; ilk 24 saat içindeki tüm değerlendirmelerde PaO2 değerleri, NİMV grubunda SMT grubundan anlamlı olarak yüksek (p=0.001) bulunmuştur. İki grup arasında, YB ve hastanede kalış süreleri ile tedavi başarısı açısından fark saptanmamıştır. NİMV’a bağlı ciddi bir komplikasyon kaydedilmemiştir. İzlemde, sadece SMT grubunda bir hastada (%3.6) hastane kökenli pnömoni gelişmiştir. SMT grubunda solunumsal, NİMV grubunda ise diğer nedenlere bağlı eksitus oranı daha yüksek (sırasıyla %7.1’e karşı %2.6 ve %13.2’e karşı %7.1) bulunmuştur.
SONUÇ: KOAH alevlenmesine bağlı solunum yetmezliği gelişen olgularda, SMT’ye NİMV eklenmesinin arteriyel kan gazı parametrelerini daha hızlı düzeltmekle birlikte hastane içi prognozu anlamlı olarak değiştirmediği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: KOAH alevlenme, non-invazif mekanik ventilasyon, solunum yetmezliği


Ayşegül Baysak Apaydın, Alev Gürgün, Oben Bıyıklı, Feza Bacakoğlu. Non-invasive mechanical ventilation in respiratory failure due to chronic obstructive pulmonary disease exacerbation. Eurasian J Pulmonol. 2008; 10(1): 24-33

Corresponding Author: Alev Gürgün, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale