Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Prognostic Factors Affecting Survival in Small Cell Lung Cancer Patients [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2009; 11(1): 7-12

Prognostic Factors Affecting Survival in Small Cell Lung Cancer Patients

Burcu Özlen1, Osman Nuri Hatipoğlu1, Levent Özdemir1, Necdet Süt2, Gündeniz Altıay1, Erhan Tabakoğlu1
1Trakya University Medical Faculty Chest Disease, Edirne
2Trakya University Medical Faculty Statistics Department, Edirne

Aim: Small cell lung cancer (SCLC) is an aggressive tumour with a poor clinical course,
but responsive to both chemotherapy and radiotherapy. Some clinical and laboratory
parameters can predict survival in SCLC. The aim of this study was to analyze the
survival and identify the prognostic factors that influence survival in SCLC.
Material and Method: Forty six consecutive SCLC patients who were planned for
chemotherapy, enrolled in this study prospectively. We recorded basic
characteristic properties and factors affecting prognosis for each patient. We
determined their survival time and survival curves were calculated by the method
of Kaplan and Meier analysis.
Results: Median survival time was 338 days (95% confidence interval: 243-432).
Survival ratio for one month was 89%, for 6 months 62% and for one year 45%.
Significiant parameters (p<0.05) evaluated by univariate analysis followed by
multivariate analysis. In multivariate analysis liver metastas (Relative Risk (RR):
4.99, 95% confidence interval: 1,21 - 20,53), weight loss (RR: 11.3, 95% confidence
interval 1,11-115,5) and low level of total protein after first chemotherapy (RR:
0.198, 95% confidence interval 0,06-0,63) were found as independent factors
affecting survival.
Conclusion: SCLC is a disease with high mortality. Prognostic factors that we
found, can be supported by further investigations.

Keywords: small cell lung cancer, prognostic factors


Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Sağkalımı Etkileyen Prognostik Faktörler

Burcu Özlen1, Osman Nuri Hatipoğlu1, Levent Özdemir1, Necdet Süt2, Gündeniz Altıay1, Erhan Tabakoğlu1
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi İstatistik Anabilim Dalı, Edirne

Amaç: Küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) hızla ilerleyen, kötü klinik seyirle giden,
kemoterapi ve radyoterapiye iyi yanıt veren bir hastalıktır. Bazı klinik veriler
ve laboratuvar parametreleri sağkalımı değerlendirmede kullanılabilir. Bu çalışmanı
n amacı KHAK tanısı alan hastalarda sağkalımın incelenmesi ve sağkalıma etki
eden prognostik faktörlerin belirlenmesidir.
Gereç ve Yöntem: KHAK tanısı ile kemoterapi planlanan ardışık 46 hasta prospektif
olarak çalışmaya alındı. Hastaların bazal karakteristik özellikleri ve prognoza etki
edebilecek değişkenler kaydedildi. Hastaların yaşam süreleri belirlendi. Kaplan
Meier analizi ile yaşam süresi eğrileri çizildi.
Bulgular: Medyan sağkalım süresi 338 gün (%95 güven aralığı: 243 - 432) olarak bulundu.
Bir aylık sağkalım oranı %89, 6 aylık sağkalım oranı %62, 1 yıllık sağkalım
oranı ise %45 olarak hesaplandı. Tek değişkenli analizde p<0.05 olan değişkenlere,
çok değişkenli cox regresyon analizi uygulandı. Çok değişkenli analizde karaciğer
metastazı (Relatif Risk (RR): 4.99, %95 güven aralığı: 1,21 - 20,53 ), kilo kayb› (RR:
11.3, %95 güven aralığı: 1,11 - 115,5) ve 1. kür sonrası total protein düzeyinin düşüklüğaaa
ü (RR: 0.198; %95 güven aralığı: 0,06 - 0,63), sağkalım ile ilişkili bağımsız prognostik
faktörler olarak saptandı.
Sonuç: KHAK mortalite hızı yüksek bir hastalıktır. Saptadığımız prognostik faktörlerin
ileri çalışmalarla desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: küçük hücreli akciğer kanseri, prognostik faktörler


Burcu Özlen, Osman Nuri Hatipoğlu, Levent Özdemir, Necdet Süt, Gündeniz Altıay, Erhan Tabakoğlu. Prognostic Factors Affecting Survival in Small Cell Lung Cancer Patients. Eurasian J Pulmonol. 2009; 11(1): 7-12

Corresponding Author: Burcu Özlen, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale