Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The results of staging and diagnostic mediastinoscopy [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(3): 402-405

The results of staging and diagnostic mediastinoscopy

Muzaffer METİN1, Okan SOLAK1, Adnan SAYAR1, C. Asım KUTLU1, Songül ÇUHADAROĞLU1, Celalettin KOCATÜRK1, S. İbrahim DİNÇER1, M. Ali BEDİRHAN1, Atilla GÜRSES1
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Mediastinoscopy, although used primarily for staging of lung cancer, is also a less invasive method that can be used in diagnosis of intrathoracic diseases. Between March 1993 and December 2000 we have 610 total mediastinoscopy cases which 116 (19.01%) patients for diagnosis, 494 (80.9%) patients for staging. In addition to standard mediastinoscopy, exstended mediastinoscopy was done to 35 (7.08%) of staging cases and 7 (6.03%) of diagnosis cases. In evaluation of 494 nonsmall cell lung cancer patients which staging mediastinoscopy was done, 381 patients (77.1%) was found to be N0, 113 patients (22.3%) was found to be N2. In 32 of N2 positive 113 patients, N3 was positive. Number of cases which were found N0 in mediastinoscopy and were N2 after thoracotomy were 40 (10.4%). In our study we have found the sensivity of mediastinoscopy as 74 %, spesificity as 100 %, positive predictive value 100 %, negative predictive value as 88 %, and accuracy rate as 91 %: major complication rate was 1.6 %, and mortality was 0.3 %. In the diagnostic mediastinoscopies the diagnosis were tuberculosis (54.3%), sarcoidosis (29.3%), nonspesific lymphadenitis (6.03%), lymphoma (2.6%), thymoma (1.7%), thymus hyperplasia (1.7%), and the others (4.3%) in prevalence order. Medistinoscopy being a safe and less invasive method has taken the place of many diagnosing methods, and is the gold standart in staging of lung cancer.

Keywords: Mediastinoscopy, extended mediastinoscopy.


Evreleme ve tanı amaçlı yapılan mediastinoskopi sonuçları

Muzaffer METİN1, Okan SOLAK1, Adnan SAYAR1, C. Asım KUTLU1, Songül ÇUHADAROĞLU1, Celalettin KOCATÜRK1, S. İbrahim DİNÇER1, M. Ali BEDİRHAN1, Atilla GÜRSES1
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Mediastinoskopi akciğer kanseri evrelemesinde kullanıldığı gibi sarkoidoz, lenfoma ve mediastinal tümör gibi intratorasik hastalıkların tanısı için de kullanılabilen güvenilir, invazif bir yöntemdir. Bu çalışmada amacımız, kliniğimizde mediastinoskopi uygulanan olgularda tekniğin uygunluğunun araştırılmasıdır. Mart 1993 - Aralık 2000 yılları arasında merkezimizde 494'ü (%80.9) evreleme amaçlı, 116'sı (%19.01) tanısal amaçlı olmak üzere 610 mediastinoskopi uygulanmıştır. Standard mediastinoskopiye ek olarak evreleme amaçlı olguların 35'ine (%7.08), tanısal amaçlı olguların ise 7 'sine (%6.03) ekstended mediastinoskopi uygulandı. Evreleme amaçlı mediastinoskopi yapılan 494 küçük hücreli dışı akciğer karsinoma olgu serisinin 381'i (% 77.1 ) N0, 113'ü ise (%22.8 ) N2 hastalık olarak belirlendi. N2 hastalığı olan 113 olgunun 32'sinde N3 hastalığı mevcuttu. Mediastinoskopide N0 tespit edilip torakotomi sonrası N2 olarak belirlenen olgu sayısı 40 (%10.4) dır. Çalışmamızda mediastinoskopinin sensitivitesi % 74, spesifitesi % 100, pozitif prediktif değeri % 100, negatif prediktif değer % 88 ve doğruluk oranı % 91 olarak belirlenmiştir. Major komplikasyon oranı % 1.6, mortalite % 0.3 olarak gözlenmiştir. Tanısal amaçlı mediastinoskopilerde sıklık sırasına göre Tüberkuloz ( % 54.3 ), sarkoidoz ( % 29.3 ), nonspesifik lenfadenit (%6), lenfoma (%2.6), timoma (%1.7), timus hiperplazisi (%1.7) ve diğerleri (%4.3) tanıları konmuştur. Mediastinoskopi, güvenilir ve az invazif olmasıyla bir çok tanı yönteminin yerini almıştır. Akciğer kanseri evrelemesinde altın standarttır.

Anahtar Kelimeler: Mediastinoskopi, ekstended mediastinoskopi.


Muzaffer METİN, Okan SOLAK, Adnan SAYAR, C. Asım KUTLU, Songül ÇUHADAROĞLU, Celalettin KOCATÜRK, S. İbrahim DİNÇER, M. Ali BEDİRHAN, Atilla GÜRSES. The results of staging and diagnostic mediastinoscopy. Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(3): 402-405


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale