Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Smoking Prevalence Among Celal Bayar University Faculty of Medicine [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2009; 11(3): 93-96

Smoking Prevalence Among Celal Bayar University Faculty of Medicine

Beyhan Cengiz Özyurt
Celal Bayar University Faculty Of Medicine Department Of Public Health, Manisa

Aim: In this cross-sectional study our aim was to determine the smoking prevalence in the students of Celal Bayar University Faculty of Medicine.
Material and methods: In the term of 2006-2007 there were 429 students in the faculty of medicine, we applied questionnaires under supervision to 370 students (86.2%) who accepted to participate in the study. For statistical analysis, descriptive statistics and chi-square test was used.
Results: The mean age of students was 20.62±1.83 years, 194 were male (52.4%). Forty five of the students (12.2%) were smoking regularly while 6 of them (1.6%) were occasional-smokers. The smoking prevalence was higher in males than females (male: 21.1%; female 5.7%; p<0.001). The difference among classes was significant (p<0.001). The main reason for beginning smoking was friends (56.8%). Of the students who have been smoking currently, 20 students (39.2%) wanted to quit smoking, 10 (19.6%) did not and 21 (41.2%) were undecided. Forty of the current smokers (78.4%) had tried to quit smoking previously.
Conclusion: It is concluded that medical students with high smoking prevelance should be educated more intensively about tobacco.

Keywords: faculty of medicine students, smoking, smoking behaviour


Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sigara İçme Durumu

Beyhan Cengiz Özyurt
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ad, Manisa

Amaç: Bu kesitsel araştırmada Celal Bayar Tıp Fakültesi öğrencilerinde sigara içme sıklığının saptanması amaçlanmıştır.
Gereç ve yöntem: 2006-2007 öğrenim yılında fakültedeki toplam 429 öğrenciden araştırmaya katılmayı kabul eden 370’ine (%86.2) gözlem altında anket uygulanmıştır. Veri analizinde tanımlayıcı istatistikler ve ki-kare testi kullanılmıştır.
Bulgular: Yüz doksan dördü (%52.4) erkek olan öğrencilerin yaş ortalaması 20.62±1.83 yıldı. Öğrencilerin 45’i (%12.2) her gün, 6’sı (%1.6) bazen sigara içiyordu. Sigara içme yaygınlığı erkek öğrencilerde, kız öğrencilerden belirgin derecede yüksekti (erkek: %21.1, kız: %5.7) (p<0.001). Sınıflar arasında sigara içme alışkanlığı açısından anlamlı farklılık saptandı (p<0.001). En sık sigaraya başlama nedeni arkadaşlardı (%56.8). Halen sigara içen öğrencilerden 20’si (%39.2) sigarayı bırakmak istemekte, 10’u (%19.6) istememekte, 21’i (%41.2) ise kararsızdı. Sigara içen öğrencilerden 40’ı (%78.4) sigarayı bırakmayı denemiş olduğunu belirtti.
Sonuç: Sigara içme oranının yüksek olduğu tıp fakültesi öğrencilerinin sigara konusunda daha fazla bilinçlendirilmesi gerektiği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: sigara, sigara içme davranışı, tıp fakültesi öğrencileri


Beyhan Cengiz Özyurt. Smoking Prevalence Among Celal Bayar University Faculty of Medicine. Eurasian J Pulmonol. 2009; 11(3): 93-96

Corresponding Author: Beyhan Cengiz Özyurt, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale