Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The Effect of Smoking on Functional Parameters of Healthy Individuals [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2009; 11(1): 13-17

The Effect of Smoking on Functional Parameters of Healthy Individuals

Nuray Kömüs1, Can Sevinç2, Ayşe Özden3
1Nizip Public Hospital, Gaziantep
2Dokuz Eylul University School Of Medicine, Department Of Chest Disease, Izmir
3Dokuz Eylul University School Of Physical Therapy And Rehabilitation, Izmir

Worldwide, smoking is one of the preventable causes of death. It is a persistent
health problem in Turkey and 43.5% of adult population is smoking. The aim was
to study the effects of smoking on pulmonary function test, exercise capacity,
dyspnea index and life quality. 139 cases, 83.5% of whom were men with mean age
of 62 were evaluated; 36 cases (25.9%) were nonsmokers, 46 (33.1%) were smokers
and 57 (41.0%) were ex-smokers. Spirometric measurements of smokers were
found lower than that of both nonsmokers and ex-smokers. 6MWT distance,
dyspnea index and oxygen saturation did not differentiate among nonsmokers,
smokers and ex-smokers. Physical component score of SF36 life quality was not
associated with smoking. Only mental component score of smokers was found
lower than that of ex-smokers. 6MWT distance, dyspnea index, SpO2 and life
quality of cases whose exposure to smoking was <50 package-year were not
different than nonsmokers. 6MWT distance of cases whose exposure to smoking
was ≥50 package-year was not different than nonsmokers and cases with ≥50
package-year exposure to smoking; however, dyspnea index and SpO2 were found
significantly high and significantly low respectively. There were losses in exercise
capacity, dyspnea perception and life quality of smokers and these functional
losses were associated with the level of exposure to smoking.

Keywords: smoking, pulmonary function tests, 6MWT, SF36


Sağlıklı Erişkinlerde Sigaranın FonksiyonelmParametreler Üzerindeki Etkisi

Nuray Kömüs1, Can Sevinç2, Ayşe Özden3
1Nizip Devlet Hastanesi, Gaziantep
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ad, İzmir
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Yo, İzmir

Tütün kullanımı, bütün dünya için önlenebilir ölüm nedenlerinden biridir.
Türkiye’de de sigara içimi, önemini koruyan bir sağlık sorunudur ve erişkinlerin
%43.5’inin sigara içtiği saptanmıştır. Solunumla ilgili herhangi bir hastalığı olmayan
vakalarda, sigaranın solunum fonksiyon testi, 6 dakika yürüme testi, dispne
indeksi ve yaşam kalitesi üzerindeki etkisinin araştırılması amaçlandı. Yaş ortalaması
62 olan, %83.5’i erkek, toplam 139 vaka değerlendirildi. Vakaların 36’sı
(%25.9) hiç sigara içmemiş, 46’sı (%33.1) aktif içici ve 57’si (%41.0) içip bırakmıştı.
Aktif içici olan vakaların spirometrik ölçümleri, hem içmeyen hem de bırakmış vakalardan
daha düşük bulundu. 6DYT mesafesi, dispne indeksi ve oksijen satürasyonu,
içmeyenler, aktif içiciler ve bırakmışlar arasında farklı değildi. SF36 yaşam
kalitesinin fiziksel komponent skoru sigara ile ilişkili bulunmadı. Sadece aktif içicilerin
mental komponent skoru, bırakmış vakalardan anlamlı derecede düşük bulundu.
Sigara maruziyeti <50 paket-yıl olan vakaların 6DYT mesafesi, dispne indeksi,
SpO2 ve yaşam kalitesi, sigara içmeyen vakalardan farklı değildi. Sigara maruziyeti
≥50 paket-yıl olan vakaların 6DYT mesafesi, içmeyen vakalardan farklı de-
ğildi ancak dispne indeksi anlamlı derecede yüksek ve SpO2 anlamlı düzeyde düşük
bulundu. Sigara maruziyeti ≥50 paket-yıl olanların 6DYT mesafesi, <50 paketyı
l sigara içen vakalardan farklı değildi ama dispne indeksi anlamlı derecede yüksek
ve SpO2 anlamlı derecede düşük saptandı. SF36 yaşam kalitesi fiziksel ve mental
komponent skorlarının sigara maruziyet düzeyi ile ilişkisi saptanmadı. Sigara
içen vakaların egzersiz kapasitesi, dispne algılaması ve yaşam kalitesinde de kayı
plar vardı ve bu fonksiyonel kayıplar sigara maruziyet düzeyi ile ilişkiliydi.

Anahtar Kelimeler: sigara, solunum fonksiyon testi, 6DYT, SF36


Nuray Kömüs, Can Sevinç, Ayşe Özden. The Effect of Smoking on Functional Parameters of Healthy Individuals. Eurasian J Pulmonol. 2009; 11(1): 13-17

Corresponding Author: Nuray Kömüs, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale