Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Comparision of Efficacy and Safety of Moxifloxacin Monotherapy Versus Ceftriaxone Plus Clarithromycin in Hospitalized Adult Community-Acquired Pneumonia (CAP) Patients With Risk Factors [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(1): 9-13 | DOI: 10.5505/solunum.2011.47715  

Comparision of Efficacy and Safety of Moxifloxacin Monotherapy Versus Ceftriaxone Plus Clarithromycin in Hospitalized Adult Community-Acquired Pneumonia (CAP) Patients With Risk Factors

Tevfik Özlü, Hakan Karahan, Yılmaz Bülbül, Savaş Özsu, Funda Öztuna
Karadeniz Technical University, School Of Medicine, Department Of Chest, Trabzon,Turkey

Aim: In this study, the efficacy and safety of moxifloxacin monotherapy versus ceftriaxone plus clarithromycin (comparator) "was compared in hospitalized adult community-acquired pneumonia (CAP) (group Illb) patients with risk factors.
Material and Methods: Patients with CAP hospitalized in KTU School of Medicine, Pulmonology Clinic between March 2007 and September were included in the study. Patients were consecutively treated using either primary (ceftriaxone plus clarithromycin IV) or secondary (moxifloxacin rV) therapeutic options according to the Guidelines of Turkish Thoracic Society. For the sequential therapy, oral cefuroxime axetil plus clarithromycin and oral moxifloxacin "were used respectively. Clinical and laboratory data were recorded in first, 3rd, 5th and 14th days.
Results: During study period, 23 men and 13 "women (total 36 patients) "were included in the study. Risk factors "were a co-morbid disease (25 pts) and advanced age (>65 years) (21 pts). Pleural effusion (13 pts) and respiratory failure (12 pts) were the most commonly seen severity factors. At the end of treatment (14th day) period, clinical cure was obtained in 17 patients in the first and 18 patents in the second treatment groups (P=0.500). Radiographic resolution rates were not statistically different between groups and 2 patients had incomplete resolution at the end of treatment period (P=0.243). Because of persistence of fever at 5th day of treatment, treatment failure was described in one patient in the first group. Total treatment duration, hospitalization and loss of "work-days "were not different between groups.
Conculation: In conclusion, our study has showed that moxifloxacin has similar clinical efficacy and safety profile "with ceftriaxone plus clarithromycin in hospitalized community-acquired pneumonia (CAP) (group Illb) patients with risk factors.

Keywords: Clarithromycin, Moxifloxacin, Community Acquired Pneumonia, Ceftriaxone


Servise Yatırılarak Tedavi Edilen ve Risk Faktörü Taşıyan Erişkin Toplum Kökenli Pnömoni (TKP) Hastalarında Moksifloksasin Monoterapisi ile Seftriakson+Klaritromisin Kombinasyonunun, Etkinlik ve Güvenilirliğinin Karşılaştırılması

Tevfik Özlü, Hakan Karahan, Yılmaz Bülbül, Savaş Özsu, Funda Öztuna
Karadeniz Teknik Üniversitesi,Tıp Fakültesi,Göğüs Hastalıkları, Trabzon, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada, servise yatırılarak tedavi edilen ve risk faktö¬rü taşıyan toplum kökenli pnömoni (TKP) hastalarında (grup Illb), moksifloksasin monoterapisi ile seftriakson+klaritromisin kombinasyonunun (standart tedavi seçeneği) etkinlik ve güveni-lirliğinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Mart 2007 ile Eylül 2008 arasında KTÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Kliniği'nde yatarak tedavi gören TKP olguları çalışmaya alındı. Hastalara başvuru sırasına göre Türk Toraks Derneği önerilerine uygun olarak ilk seçenek (seftriakson İV+klaritromisin İV) ya da ikinci seçenek tedavi (moksifloksasin İV) uygulandı. Ardışık tedavide, ilk grupta oral sefuroksim akse-til+klaritromisin, ikinci grupta ise oral moksifloksasin kullanıldı. Hastalann başvuruda, 3. 5. ve 14. günde klinik ve laboratuvar verileri kaydedildi.
Bulgular: Belirtilen tarihler arasında 23'ü erkek, 13'ü kadın oknak üzere toplam 36 olgu çalışmaya dahil edildi. Risk faktörleri ola¬rak 25 olguda eşlik eden kronik bir hastalık ve 21 olguda ileri yaş (>65 yaş) saptandı. Ağırlık faktörü olarak en sık, plevral efüzyon (13 hastada) ve solunum yetmezliği (12 hastada) görüldü. Tedavinin 14. gününde yapılan değerlendirmede, birinci grupta 17 hasta, ikinci grupta ise 18 hastanın tamamında klinik kür elde edildi (P=0.500). Radyografik rezolüsyon bakımından gruplar farklı bulunmadı ve çalışma sonunda 2 olguda rezolüsyonun tam olmadığı görüldü (P=0.243). Birinci grupta, tedavinin 5. gününde ateşin devam etmesi nedeniyle bir olgu "tedavi başarısızlığı" ola¬rak değerlendirildi. Toplam tedavi süresi, yatış süresi ve iş günü kayıpları yönünden iki grup arasında farklılık saptanmadı.
Sonuç: Sonuç olarak, çalışmamız, servise yatırılarak: tedavi edilen ve risk faktörü taşıyan toplum kökenli pnömoni (grup Illb) hastala¬rında moksifloksasin ile seftriakson+klaritromisinin benzer klinik etki ve yan etki profiline sahip olduğunu ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Klaritromisin, Moksifloksasin, Toplum Kökenli Pnömoni, Peftriakson


Tevfik Özlü, Hakan Karahan, Yılmaz Bülbül, Savaş Özsu, Funda Öztuna. Comparision of Efficacy and Safety of Moxifloxacin Monotherapy Versus Ceftriaxone Plus Clarithromycin in Hospitalized Adult Community-Acquired Pneumonia (CAP) Patients With Risk Factors. Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(1): 9-13

Corresponding Author: Savaş Özsu, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale