Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
CT Bronchus Sign and Diagnostic Value of Fluoroscopy-guided Transbronchial Biopsy in Lesions without Endobronchial Pathology [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2010; 12(1): 27-32

CT Bronchus Sign and Diagnostic Value of Fluoroscopy-guided Transbronchial Biopsy in Lesions without Endobronchial Pathology

Aydın Yılmaz1, İbrahim Onur Alıcı1, Hakan Ertürk2, Leyla Yılmaz Aydın1, Atalay Çağlar3
1Atatürk Chest Diseases And Thoracic Surgery Education And Research Hospital, Pulmonolgy Clinics, Ankara, Turkey
2Atatürk Chest Diseases And Thoracic Surgery Education And Research Hospital, Department Of Radiology, Ankara, Turkey
3University Of Pamukkale, Department Of Econometry, Denizli, Turkey

Aim: Fiberoptic bronchoscopy (FOB) is widely used for the diagnosis of solitary pulmonary nodules, masses and infiltrative lesions. In the diagnosis of peripheric pulmonary lesions, which doesn’t have an endobronchial patology, bronchial washing, brushing, transbronchial biopsy (TBB), transbronchial needle aspiration biopsy and transthoracic needle aspiration biopsies are used under the guidance of several imaging modalities. In this study, we assesed the diagnostic value of fluoroscopy-guided TBB in pulmonary lesions without endobronchial component.
Material and methods: Between 2006 and 2009, 32 patients who had nodules, masses or infiltrations >2 cm on plain radiogram and no visible endobronchial lesion on FOB session was enrolled. Study design was retrospective. Lesions on computerized tomography was assessed by a single radiologist. We obtained four different TBB with video bronchoscope under the guidance of two dimentional fluoroscopy in each patient. We evaluated the diagnostic accuracy of fluoroscopy guided TBB, depending on size, anatomic and radiologic localization and airway-lesion relationship according to Tsuboi classification.
Results: In twelve of 13 patients (92,3%) in group Tsuboi 1 and 2, diagnosis was achieved by fluoroscopy guided TBB. This method was diagnostic in ten of 19 patients (52.6%) in group Tsuboi 3 and 4. The difference in diagnostic accuracy between two groups was statistically significant (p=0.024).
Conclusion: Fluoroscopy-guided TBB is found to be a cheap, safe and successful method in patients without endobronchial pathology, especially who are classified in Tsuboi group 1 and 2.

Keywords: fiberoptic bronchoscopy, fluoroscopy, transbronchial biopsy, Tsuboi


Endobronşiyal Patolojinin Olmadığı Lezyonlarda BT Bronş İşareti ve Floroskopi Eşliğinde Transbronşiyal Biyopsinin Tanısal Değeri

Aydın Yılmaz1, İbrahim Onur Alıcı1, Hakan Ertürk2, Leyla Yılmaz Aydın1, Atalay Çağlar3
1Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara
2Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Ankara
3Pamukkale Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü, Denizli

Amaç: Fiberoptik bronkoskopi (FOB), soliter pulmoner nodül, kitle ve infiltrasyonlarda tanı koyma amacıyla kullanılmaktadır. FOB ile endobronşiyal lezyon izlenmeyen periferik akciğer lezyonlarında ise çeşitli görüntüleme yöntemlerinin kılavuzluğunda uygulanan bronş lavajı, firçalama, transbronşiyal biyopsi (TBB), transbronşiyal iğne aspirasyonları ve transtorasik iğne aspirasyon biyopsileri kullanılmaktadır. Biz çalışmamızda, diğer yöntemlere göre daha ucuz ve ulaşılabilir olan floroskopi kılavuzluğunda FOB ile TBB’nin endobronşiyal komponenti olmayan pulmoner lezyonların tanısındaki verimliliğini değerlendirdik.
Gereç ve yöntem: Çalışmamıza 2006-2009 yılları arasında, akciğer grafisinde 2 cm’den büyük nodül ve kitle lezyonu ile infiltrasyonları olan, FOB ile endobronşiyal lezyon görülmeyen 32 hasta alındı. Hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Bilgisayarlı tomografilerdeki lezyonların özellikleri tek bir radyolog tarafından değerlendirildi. Hastaların video bronkoskop ve iki düzlemli floroskopi kullanılarak görüntülenen lezyonlarından dört adet TBB alındı. Floroskopi kılavuzluğunda uygulanan TBB’nin tanısal değeri, lezyon boyutu, anatomik ve radyolojik lokalizasyonu ve Tsuboi sınıflandırmasına göre hava yolu-lezyon ilişkisi ile karşılaştırmalı olarak değerlendirildi.
Bulgular: Tsuboi 1 ve 2 grubundaki 13 olgudan 12’sine (%92.3) floroskopi eşliğinde alınan TBB ile tanı konuldu. Tsuboi 3 ve 4 grubunda yer alan 19 olgunun ise onuna (%52.6) tanı konulabildi. Bu iki grup, tanı koyma başarısı yönünden karşılaştırıldığında, aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu (p=0.024).
Sonuç: Floroskopi eşliğinde uygulanan TBB, özellikle BT görüntülerinde Tsuboi 1 ve 2 olarak sınıflandırılan ve FOB’da endobronşiyal patoloji saptanmayan olgularda tanıya ulaşmak için kullanılabilecek ucuz, güvenilir ve başarılı bir teknik olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: fiberoptik bronkoskopi, floroskopi, transbronşiyal biyopsi, Tsuboi


Aydın Yılmaz, İbrahim Onur Alıcı, Hakan Ertürk, Leyla Yılmaz Aydın, Atalay Çağlar. CT Bronchus Sign and Diagnostic Value of Fluoroscopy-guided Transbronchial Biopsy in Lesions without Endobronchial Pathology. Eurasian J Pulmonol. 2010; 12(1): 27-32

Corresponding Author: Aydın Yılmaz, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale