Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
The Clinical and Bronchoscopic Features of Cases with Endobronchial Tuberculosis Mimicking Radiologically Malignancy [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(3): 170-175 | DOI: 10.5505/solunum.2011.48658  

The Clinical and Bronchoscopic Features of Cases with Endobronchial Tuberculosis Mimicking Radiologically Malignancy

Aydın Yılmaz, İbrahim Onur Alıcı, Nilgün Yılmaz Demirci, Yurdanur Erdoğan, Çiğdem Biber, Ülkü Yılmaz Turay, Havva Yücel
Ataturk Chest Diseases And Chest Surgery Training And Research Hospital, Department Of Chest Diseases, Ankara, Turkey

Aim: Endobronchial tuberculosis (EBTB) is defined as tuberculosis infection of the tracheobronchial tree that has been microbiologically and histopathologically proved. They may mimic bronchial neoplasms by radiographic appearance. Effective antituberculosis treatment can control the bacillary load, however the complications of infection, such as bronchial stenosis may lead to high morbidity. We conducted this retrospective analysis in order to review clinical, radiological and bronchoscopic features of endobronchial tuberculosis and to highlight the high effectiveness of immediate management of this disease on severe complications.
Material and methods: In our series of patients who were admitted to our clinics between 2008-2010 with the diagnosis of endobronchial tuberculosis by microbiological and histopathological examinations that mimic the radiologic features of malignancy were evaluated retrospectively and presented.
Results: Ten patients were admitted to this analysis. The mean age was 53.1 years. Male to female ratio was 1: 2.3. Clinical, radiological and microbiological recovery was observed in 9 of ten patients with antituberculosis treatment. One patient, initially diagnosed as fibrostenotic type bronchial stenosis and who did not respond antituberculosis treatment, did not respond to systemic steroid therapy either.
Conclusion: In patients of all ages with radiological findings suggestive of malignancy, tuberculosis should be considered in endemic areas like our country. In older patients whose durations of symtoms are long and who has fibrostenotic type bronchoscopic findings have high risk of developing bronchial stenosis and related morbidity. With early treatment, possible complications can be prevented and morbidity can be reduced.

Keywords: endobronchial tuberculosis, bronchoscopy, bronchial stenosis


Radyolojik Olarak Maligniteyi Taklit Eden Endobronşiyal Tüberküloz Olgularının Klinik ve Bronkoskopik Özellikleri

Aydın Yılmaz, İbrahim Onur Alıcı, Nilgün Yılmaz Demirci, Yurdanur Erdoğan, Çiğdem Biber, Ülkü Yılmaz Turay, Havva Yücel
Atatürk Göğüs Hastalıkları Ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Ankara, Türkiye

Amaç: Endobronşiyal tüberküloz (EBTB), trakeobronşiyal ağacın mikrobiyolojik ve histopatolojik incelemelerle kanıtlanmış tüberküloz enfeksiyonudur. Radyolojik görünümleriyle bronşiyal neoplazileri taklit edebilir. Etkili antitüberküloz tedaviyle basil yükü fazla olan enfeksiyonun kontrolü sağlanabilirken, bronş stenozu gibi morbiditesi yüksek komplikasyonlar büyük bir sorun olarak kalmaktadır. Radyolojik özellikleri ile akciğer malignitesi ön tasıyla yatırılan ve mikrobiyolojik/histopatolojik yöntemlerle endobronşiyal tüberküloz tanısına ulaştığımız hastalarımızı klinik, radyolojik ve bronkoskopik özelliklerini retrospektif olarak analiz ederek sunmayı uygun bulduk.
Gereç ve yöntem: Olgu serimizde, kliniğimize 2008-2010 tarihleri arasında başvurmuş, radyolojik özellikleriyle maligniteyi taklit eden ancak mikrobiyolojik ve histopatolojik incelemelerle endobronşiyal tüberküloz tanısı almış on olgunun klinik, radyolojik ve bronkoskopik özellikleri retrospektif olarak incelenmiştir ve genel hatlarıyla sunulmaktadır.
Bulgular: Analizimize on olgu alınmıştır. Ortalama yaş 53,1 yıl ve E: K oranı 1: 2,3 bulunmuştur. On olgunun dokuzunda antitüberküloz tedavi ile klinik, radyolojik ve mikrobiyolojik iyileşme gözlenmiştir. Başlangıçta fibrostenotik tipte olan bir olgudaysa antitüberküloz tedaviye rağmen gerilemeyen bronş stenozu, uygulanan sistemik steroid tedavisine de yanıt vermemiştir.
Sonuç: Radyolojik bulgularla malignite düşünülen her yaştaki olgularda, ülkemiz gibi endemik bölgelerde tüberküloz akla getirilmelidir. İleri yaştaki, tedaviye kadar geçen semptomatik süresi uzun olan ve başlangıçta fibrostenotik tipte endobronşiyal tutulumu olan olgularda bronş stenozu ve ona bağlı morbidite yüksektir. Tedavinin gecikmeden başlatılabilmesiyle olası komplikasyonların önüne geçilebilir ve bronş stenozu gibi morbiditelerin düzeyleri düşürülebilir.

Anahtar Kelimeler: endobronşiyal tüberküloz, bronkoskopi, bronş stenozu


Aydın Yılmaz, İbrahim Onur Alıcı, Nilgün Yılmaz Demirci, Yurdanur Erdoğan, Çiğdem Biber, Ülkü Yılmaz Turay, Havva Yücel. The Clinical and Bronchoscopic Features of Cases with Endobronchial Tuberculosis Mimicking Radiologically Malignancy. Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(3): 170-175

Corresponding Author: Nilgün Yılmaz Demirci, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale