Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Transbronchial needle aspiration in diagnosis of intrathoracic lymphadenopathies [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(1): 26-29

Transbronchial needle aspiration in diagnosis of intrathoracic lymphadenopathies

Erdoğan ÇETİNKAYA1, Pınar YILDIZ1, Figen KADAKAL1, Ali TEKİN1, Füsun SOYSAL1, Senem ELİBOL1, Veysel YILMAZ1
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Transbronchial needle aspiration of intrathoracic lymph nodes has been shown to be useful in the diagnosis and staging of bronchogenic carcinoma. With the exception of sarcoidosis, the usefulness of TBNA has not been widely investigated in other benign diseases. In our study, we investigated the value of TBNA done by 19-gauge histology needle, in patients who had admitted to hospital because of mediastinal and/or hilar adenopathy. We performed 29 procedures in 28 patients. Adequate lymph node sampling was obtained in 23 of 29 (79 %), and diagnostic material was obtained in 20 of 29 procedures (69%). Twenty of 23 patients (87%) who had enough materials for hystologic means by TBNA, we succeded to make diagnosis. The tecnique was the only diagnostic procedure for 13 of 28 patients (46%). Ten of 10 tuberculosis patients(100%), 7 of 8 sarcoidosis patients (87.5%), 1 of 2 lymphoma patients (50%), one metastatic small cell carsinoma patient, and one nonspesific lymphadenitis patient, were diagnosed by TBNA. For two of 5 patients who had not enough hystologic materials the final diagnosis were sarcoidosis, for one patient (TBNA was made 2 times) lymphoma, and for 2 patients there were no diagnosis. No complications occured except minimal bleeding. As a conclusion; this study showed that, TBNA done by 19-gauge hystologic needle in the guide of fiberoptic bronchoscopy, is a successful diagnostic method in diagnosis of intrathoracic lymph nodes.

Keywords: Transbronchial needle aspiration, intrathoracic lymphadenopathy, tuberculosis, sarcoidosis.


İntratorasik lenfadenopatilerin tanısında transbronşial iğne aspirasyonu

Erdoğan ÇETİNKAYA1, Pınar YILDIZ1, Figen KADAKAL1, Ali TEKİN1, Füsun SOYSAL1, Senem ELİBOL1, Veysel YILMAZ1
Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

İntratorasik lenfadenopatileri olan bronş karsinomlu hastaların tanısında ve evrelendirilmesinde transbronşial iğne aspirasyonu (TBİA)'nun yararlı olduğu gösterilmiştir. TBİA'nın sarkoidoz dışındaki, diğer benign hastalıklarda yaygın olarak kullanımı araştırılmamıştır. Çalışmamızda hastanemize başvuran ve mediastinal ve / veya hiler lenfadenopatisi olan hastalarda 19-gauge histoloji iğnesiyle yapılan TBİA'nın tanı değeri araştırıldı. Yirmisekiz hastaya toplam 29 işlem yapıldı. Yirmidokuz TBİA işleminin 23(%79)'ünde yeterli lenf bezi materyali alındı. Yirmidokuz işlemin 20(%69)' sinde, yeterli materyal alınan 23 TBİA işleminin 20(%87)' sinde tanısal başarı sağlandı. TBİA 28 hastanın 13(%46)'ünde tek tanı aracıydı. On tüberküloz olgusunun hepsinde (%100), 8 sarkoidozlu olgunun 7(%87.5)'sinde, 2 lenfoma olgusunun 1 (%50)'ine TBİA ile tanı konuldu. Bir olguda küçük hücreli akciğer karsinom metastazı ve 1 olguda nonspesifik lenfadenit tanısı konuldu. Yetersiz materyal alınan 5 olgunun 2'sinin son tanısı sarkoidoz, 1'nin (TBİA işlemi 2 kez yapılan) lenfoma olup, 2 olgunun ise son tanıları konulamamıştı. Hiç bir olguda, TBİA yapılan yerde sızıntı şeklinde kanama dışında komplikasyon gözlenmedi. Sonuç olarak şeksible bronkoskopi eşliğinde 19-gauge histoloji iğnesiyle yapılan TBİA' nun intratorasik lenfadenopatilerde tanısal başarısının yüksek olduğu saptandı.

Anahtar Kelimeler: Transbronşial iğne aspirasyonu, intratorasik lenfadenopati, tüberküloz, sarkoidoz.


Erdoğan ÇETİNKAYA, Pınar YILDIZ, Figen KADAKAL, Ali TEKİN, Füsun SOYSAL, Senem ELİBOL, Veysel YILMAZ. Transbronchial needle aspiration in diagnosis of intrathoracic lymphadenopathies. Eurasian J Pulmonol. 2002; 4(1): 26-29


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share


Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale