Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Determining the Factors Effecting the Cigarette, Narghile and Hand-rolled Tobacco Smoking Among Medical Technology Vocational Training School Students and Evaluation of their Opinions About Starting and Continuing with their Habits of Smoking [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(2): 91-99 | DOI: 10.5505/solunum.2011.50490  

Determining the Factors Effecting the Cigarette, Narghile and Hand-rolled Tobacco Smoking Among Medical Technology Vocational Training School Students and Evaluation of their Opinions About Starting and Continuing with their Habits of Smoking

Hür Hassoy, Işıl Ergin, Aslı Davas, Raika Durusoy, Ali Osman Karababa
Ege University School Of Medicine, Department Of Public Health, Izmir, Turkey

Aim: To determine the smoking prevalence and related factors for cigarette, narghile and hand-rolled tobacco among Atatürk Medical Technology Vocational Training School students and evaluate the opinions about factors "which stimulate initiation and continuing.
Material and Methods: 151 students "were included in this cross-sectional study. Independent variables "were age, sex, type of high-school, parental education and "working status, income and income perception. A self-administered questionnaire "was used for cigarette, narghile, hand-rolled tobacco smoking, the factors to initiate and continue smoking, opinions about narghile and hand-rolled tobacco. The variables in relation "with cigarette, narghile and hand-rolled tobacco smoking in %2 tests "were included in the logistic regression analysis.
Results: Smoking prevalence "was 40,3% (male 57,1%, female 35,1%). 'The effect of peers' "was among the leading factors and environments to initiate and continue smoking. Cigarette smoking risk increased with having smoker peers (10,1 times), alcohol use (7,8 times), age (1,7 times). Narghile smoking risk was more among alcohol users (7,8 times) and cigarette smokers (7,1 times). Hand-rolled tobacco smoking risk increased for cigarette smokers (6,3 times), males (4,1 times), having smoker peers (3,4 times) (p<0,05).
Conclusion: The effect of peers to cigarette and hand-rolled tobacco smoking, the effect of alcohol use to cigarette and narghile smoking and the effect of smoking to narghile smoking and hand-rolled tobacco smoking "were found to be the most important factors. A lack of knowledge for narghile and hand-rolled tobacco "was observed. Measures should be taken to avoid places facilitating cigarette-alcohol consumption around educational institutions.

Keywords: hand rolled tobacco, health sciences students, narghile, cigarette


Sağlık Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinde Sigara, Nargile, Sarma Tütün Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi ve Öğrencilerin Sigara, Nargile, Sarma Tütüne Başlama ve Sürdürme Konusundaki Görüşleri

Hür Hassoy, Işıl Ergin, Aslı Davas, Raika Durusoy, Ali Osman Karababa
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir

Amaç: Bu çalışmanın amacı Ege Üniversitesi Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu (SHMYO) öğrencilerinde sigara, nargile ve sarma tütün içme sıklığını ve ilişkili faktörleri belirlemek, sigara içen ve içmeyen öğrencilerin, içmeyi tetikleyen ve devam etmeyi etkileyen nedenlerini, nargile ve sarma tütüne ilişkin görüşlerini değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Kesitsel olan araştırmaya 151 öğrenci dahil edilmiştir. Bağımsız değişkenler yaş, cinsiyet, lise tipi, anne baba eğitim durumu, anne baba çalışma durumu, gelir ve gelir algısıdır. Sigara, nargile ve sarma tütün kullanımı, sigara içenlerin ve içmeyenlerin sigaraya başlama ve içmeye devam etme nedenleri ve nargile ile sarma tütün konusundaki görüşleri özbildirimle doldurulan anket ile sorgulanmıştır. Ki-kare analizinde sigara, nargile ve sarma tütün kullanımı ile ilişkili bulunan bağımsız değişkenler lojistik regresyon analizine alınmıştır.
Bulgular: Sigara içme sıklığı %40,3'tür (erkek %57,1, kadın %35,1). Sigaraya başlama nedeni, başlamayı ve devam etmeyi etkileyen ortamlar açısından arkadaşların etkisi dikkati çekmektedir. Sigara içme riski arkadaşlarının sigara içmesiyle (10,1 kat), alkol kullanımıyla (7,8 kat), yaşla (1,7 kat) artmaktadır. Nargile içme riski ise alkol kullananlarda (7,8 kat) ve sigara içenlerde (7,1 kat) daha fazladır. Sarma tütünde de risk sigara içmeyle (6,3 kat), erkek olmayla (4,1 kat), arkadaşlarının sigara içmesiyle (3,4 kat) artmaktadır (p<0,05).
Sonuç: Arkadaş etkisinin sigara içme ve sarma tütün kullanmaya alkol kullanmanın sigara ve nargile içmeye, sigara içmenin de nargile ve sarma tütün kullanmaya etki eden en önemli faktörler olduğu saptanmıştır. Nargile ve sarma tütün konusundaki sağlık bilgileri yetersizdir. Sigara alkol birlikteliğine imkan sağlayan ortamların eğitim kurumları çevresinde gelişmesi önlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: nargile, sağlık yüksekokulu öğrencileri, sarma tütün, sigara içme


Hür Hassoy, Işıl Ergin, Aslı Davas, Raika Durusoy, Ali Osman Karababa. Determining the Factors Effecting the Cigarette, Narghile and Hand-rolled Tobacco Smoking Among Medical Technology Vocational Training School Students and Evaluation of their Opinions About Starting and Continuing with their Habits of Smoking. Eurasian J Pulmonol. 2011; 13(2): 91-99

Corresponding Author: Hür Hassoy, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale