Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Malignant pleural mesothelioma: review of 92 cases [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2004; 6(2): 67-73

Malignant pleural mesothelioma: review of 92 cases

Esra ÖZTÜRK,, Attila SAYGI,, Sema SARAÇ, Hakan KIRAL, Filiz SÜNGÜN, Gül DABAK, Gülfem YURTERİ, Bülent ARMAN
Heybeliada Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi – İstanbul

92 patients diagnosed as malignant mesothelioma at our hospital between 1990 and 2000 are reviewed with respect to clinical and radiological findings, methods of diagnosis and treatment. The median age of 49 male and 43 female patients was 56 years. History of contact could be detected only in 6 patients, in one with erionite and in five with asbestosis. 65.2% of our patients were form the Middle Sea region. Pleural effusion was presents in 87% of cases. The most common symptoms were chest pain (79.3%) and dyspnea (63.04%). The mean time from the start of symptoms until diagnosis was 5.2 months. Histological types obtained by various diagnostic methods were epithelial (81.5%), sarcomatous (6.5%) and mixed type (8.6%) mesotheliomas. Diagnosis was ascertained by thoracentesis in 14 (17.2%), pleural biopsy in 37 (57.1%), VATS in 46 (97.8%), open pleural biopsy in 8 (100%) and by thoracoscopy in 11 (100%) patients. In our study it is pointed out that the diagnostic yield of thoracoscopy, open pleural biopsy and VATS is satisfying. Especially in the recent years, VATS is performed as soon as possible if other diagnostic methods has not yielded a diagnosis. By using VATS the mean time until diagnosis is 4.4 months and multimodality treatment is preferred in selected patients.

Keywords: Malignant mesothelioma, pleural effusion, thoracoscopy


Malign plevral mezotelyoma: 92 vakanın irdelenmesi

Esra ÖZTÜRK,, Attila SAYGI,, Sema SARAÇ, Hakan KIRAL, Filiz SÜNGÜN, Gül DABAK, Gülfem YURTERİ, Bülent ARMAN
Heybeliada Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Merkezi – İstanbul

1990-2000 yılları arasında hastanemizde malign plevral mezotelyoma tanısı konmuş 92 vaka, klinik ve radyolojik bulgular, tanı ve tedavi metodları açısından gözden geçirildi. Kırk dokuzu erkek, 43'ü kadın olan hastalarımızın ortalama yaşı 56'idi. Temas öyküsü, 1'i erionit, 5'i asbest olmak üzere sadece 6 hastada tespit edildi. Hastalarımızın %65.2'si Marmara Bölgesinden başvurdu. Vakalarımızın 87'sinde (%94.5) plevra sıvısı mevcuttu. En sık semptomlar, göğüs ağrısı (%79.3) ve dispne idi. (%63.04). Semptomların başlangıcından tanıya kadar geçen ortalama süre 5.2 aydı. Çeşitli tanı metodları ile tespit edilen histolojik tipler epitelyal (%91.5) sarkomatöz (%6.5) ve miks tipti. (%8.6). Tanı değeri, torasentezin %17.2 (14/81), plevra biyopsisinin %57.1 (37/56) VATS'ın %97.8 (46/47), açık plevra biyopsisinin %100 (8/8) ve torakoskopinin %100 (11/11) olarak bulundu. Çalışmamızda, özellikle torakoskopi,açık plevra biyopsisi ve VATS'ın tanı değeri yüksek bulundu. Son yıllarda diğer tanı metodları ile sonuca ulaşılamadığında vakit kaybetmeden VATS uygulandığı ve bu şekilde, semptom başlangıcından tanıya kadar geçen sürenin 4.4 aya indiği ve uygun vakalarda multimodal tedavinin tercih edildiği dikkati çekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Malign plevral mezotelyoma, plevra sıvısı, torakoskopi.


Esra ÖZTÜRK,, Attila SAYGI,, Sema SARAÇ, Hakan KIRAL, Filiz SÜNGÜN, Gül DABAK, Gülfem YURTERİ, Bülent ARMAN. Malignant pleural mesothelioma: review of 92 cases. Eurasian J Pulmonol. 2004; 6(2): 67-73

Corresponding Author: Esra ÖZTÜRK,


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale