Main Page Aims and Scope Editorial Board Instructions to Authors Contact

 
Results of Tuberculin Skın Test Survey in Primary Schools in Sanlıurfa Rural [Eurasian J Pulmonol]
Eurasian J Pulmonol. 2009; 11(2): 47-53

Results of Tuberculin Skın Test Survey in Primary Schools in Sanlıurfa Rural

Elif Köse1, Özlem Yazıcıoğlu Moçin2, Hakim Çelik3
1Harran University Faculty Of Medicine, Department Of Pulmonology, Sanlıurfa
2Sureyyapasa Hospital For Thoracic Disease And Surgery Education And Research, Chest Disease Department, Istanbul
3Harran University Faculty Of Medicine, Department Of Biochemistry, Sanlıurfa

AIM: In this study we aimed to evaluate Bacillus Calmette Guerin (BCG) vaccination rate, results of Tuberculin skin test (TST), annual infection risk (AIR) and tuberculosis infection prevalance (TIP) among the students in the first and second class of primary school in Ceylanpınar district of Şanlıurfa city.
MATERIAL-METHODS: Evaluation for BCG skar and application of TST were performed in 3512 students.
RESULTS: 49.7% (n=1746) of students were female and 50.3% (n=1766) were male and the mean age value was 7.82±1.12 years. Concerning BCG vaccine scar, 64.9% (n=2279) of children had no scar, whereas 33.5% (n=1176) had single scar, 1.6% (n=56) had two scars and 0.03% (n=1) had three scars. BCG scar was absent in 26.7% (n=938) of students living in district and 38.2% (n=1341) of students living in village and the vaccination rate among students living in village was significantly lower than that of students living in district (p 0.001). The tuberculosis infection prevalance (TIP) and annual infection risk for students living in distirct and village were 5.2% and 1.6%, 0.7% and 0.2%, respectively.
CONCLUSION: In our study ıt was detected that rate of students without vacination was higher than students within the same age group, involved in different studies in our country and ıt was far from the target for BCG vaccination among newborns in our district. As a conclusion, tb has been thought be a health problem and combat against tb will go on in the near future so as to increase vaccination rates. For this purpose, health services should be performed properly and screening and control procedures should be overrated.

Keywords: Tuberculosis, BCG, Tuberculin Test, Annual Infection Risk


Şanlıurfa Kırsal Kesimi İlkokul Öğrencilerinde Tüberkülin Cilt Testi Tarama Sonuçları

Elif Köse1, Özlem Yazıcıoğlu Moçin2, Hakim Çelik3
1Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Şanlıurfa
2Süreyyapaşa Göğüs Kalp Ve Damar Hastalıkları Eğitim Hastanesi, İstanbul
3Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, Şanlıurfa

AMAÇ: Şanlıurfa ilinin Ceylanpınar ilçesindeki ilkokul 1. ve 2. sınıf öğrencilerinde BCG (Bacillus Calmette-Guerin) aşılama oranını, tüberkülin cilt testi (TCT) sonuçlarını, yıllık enfeksiyon riski oranını (YER) ve tüberküloz enfeksiyon prevalansını (EP) saptamayı amaçladık.
GEREÇ-YÖNTEM: Toplam 3512 çocuğa BCG taraması yapıldı ve tüberkülin cilt testi uygulandı.
BULGULAR: Çalışmaya alınan öğrencilerin 1746 (%49.7)’si kız, 1766 (%50.3)’ü erkek ve yaş ortalamaları 7.82±1.12 yıl idi. Öğrencilerin 2279 (%64.9)’unda BCG skarı yoktu. 1176 (%33.5)’inde tek BCG skarı, 56 (%1.6)’sında iki BCG skarı ve 1 (%0.03) öğrencide üç adet BCG skarı saptandı. İlçede eğitim gören öğrencilerin 938 (%26.7)’inde köyde eğitim gören öğrencilerin ise 1341 (%38.2)’inde BCG skarı yoktu ve köydeki öğrencilerin aşılanma oranı ilçedeki öğrencilerden anlamlı düzeyde düşüktü (p<0.001). İlçedeki öğrencilerin tüberküloz EP %5.2 ve YER %0.7, köydeki öğrencilerin EP %1.6 ve YER %0.2 olarak saptandı.
SONUÇ: Çalışmamızda aşısız öğrenci oranının ülkemizdeki aynı yaş grubunda yapılmış birçok benzer çalışmalardaki aşısızlık oranlarından yüksek olduğu ve ilçenin henüz tüm yenidoğanın BCG ile aşılanması hedefinden oldukça uzak olduğu görüldü. İlçede ileriki yıllarda da bir sağlık sorunu olmaya devam edeceği görülen tbc ile mücadelede aşılama oranlarının arttırılabilmesi için sağlık hizmetlerinin bölgeye uygun olarak sunulması, tarama ve kontrol hizmetlerine önem verilmesinin gerekli olduğu kanısına varıldı.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, BCG, Tüberkülin Testi, Yıllık Enfeksiyon Riski


Elif Köse, Özlem Yazıcıoğlu Moçin, Hakim Çelik. Results of Tuberculin Skın Test Survey in Primary Schools in Sanlıurfa Rural. Eurasian J Pulmonol. 2009; 11(2): 47-53

Corresponding Author: Elif Köse, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
 
Quick Search
 
 
Copyright © 2016 Turkish Respiratory Society. All rights reserved
Bu web sitesi sağlık profesyonellerine yöneliktir. İçeriğindeki yazılar ve dökümanlar hekim veya eczacı görüşü yerine geçmez. Sitenin kullanımıyla ilgili her türlü sorumluluk kullanıcıya/ziyaretçiye aittir.

LookUs & Online Makale